Dostawa materiałów zużywalnych do badań na potrzeby ZBGiZ w IRZiBŻ PAN w Olsztynie

» Notice description

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznych materiałów zużywalnych do badań na potrzeby ZBGiZ w IRZiBŻ PAN w Olsztynie. Zamówienie zostało podzielone na 2 części:
Część 1: Probówki według katalogu Eppendorf
Część 2: Końcówki do pipet według katalogu Eppendorf

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają formularze ofertowe na daną część- załączniki nr 1 do SIWZ. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę na daną część. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części.
2.Ze względu na zapewnienie powtarzalności wyników w prowadzonych badaniach naukowych Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia, wskazał oprócz opisu, także producenta oraz numery katalogowe. Wskazanie producenta, numerów katalogowych nie wskazuje bezpośrednio na Wykonawcę dostawy. Ofertę może złożyć każdy Wykonawca zainteresowany uzyskaniem i realizacją zamówienia.
3. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszcza możliwość ofert równoważnych o parametrach i właściwościach nie gorszych niż wyspecyfikowane przez Zamawiającego. W powyższym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do złożenia na wezwanie Zamawiającego:
a) karty charakterystyki i/lub specyfikacji jakościowej zawierające podstawowe dane oraz wymagania fizyczne i chemiczne;
b) certyfikatów analizy jakościowej lub innych równoważnych, w zakresie oferowanych przedmiotów zamówienia w j. polskim. Dokument musi zawierać co najmniej: nazwę producenta, nr katalogowy, opis potwierdzający parametry wyspecyfikowane w załączniku do SIWZ formularzu ofertowym;
c) dostarczenie próbek:
Złożona na wezwanie próbka musi zawierać minimum:
1) w przypadku końcówek do pipet po 14 sztuk końcówek dla oferowanych produktów dla każdej pozycji wymienionej w danej części;
2) w przypadku pozostałych materiałów po 5 sztuk dla oferowanych produktów dla każdej pozycji wymienionej w danej części;
2.1)Materiały muszą być dostarczone w zbiorczym opakowaniu, z podaniem nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i znaku sprawy postępowania, z dopiskiem „próbki do testów potwierdzających równoważność”;
2.2)każde opakowanie musi być opisane w sposób umożliwiający jego identyfikację z nr poz. wyspecyfikowanego produktu zgodnie z numerami w załączniku do SIWZ – formularz ofertowy, nazwą oferowanego produktu zgodnie z załącznikiem do SIWZ- formularzem ofertowym na daną część;
2.3)Ocena równoważności próbki w przypadku oferowanych materiałów: ocena równoważności próbki w przypadku końcówek do pipet: kompatybilność z pipetą, zrzut końcówki, dokładność/powtarzalność pobierania materiału do badań;
2.4)Ocena równoważności próbki w przypadku oferowanych materiałów: ocena równoważności próbki w przypadku probówek: kompatybilność z posiadanym sprzętem, szczelność (ograniczenie parowania), przejrzystość materiału z którego są wykonane , szczelność zamknięcia probówki, odporność na wirowanie w wirówkach szybkoobrotowych (w tym trwałość etykiety do opisu), czytelność skali,
4. Oferowane produkty muszą spełniać wymagania w zakresie wymiarów, rodzaju materiału, dodatkowych parametrów opisanych w formularzu ofertowym- załączniku do SIWZ . Oferowane materiały laboratoryjne muszą być dopuszczone do obrotu na terenie RP lub UE.
5. Ocena spełniania równoważności zostanie dokonana na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów i/lub próbek, wskazanych w pkt. 3 lit. a-c. Niewykazanie spełniania równoważności spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy z postępowania na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów, jako nie odpowiadających treści SIWZ.
6.Wykonawca dostarcza próbki do testów/analiz na własny koszt. Wszystkie próbki po przeprowadzeniu badania równoważności pozostają w załączeniu dokumentacji przetargowej.
7. Powyżej opisana ocena równoważności będzie przeprowadzona na zasadzie 0 – 1 (spełnia/nie spełnia).
8.Warunki ogólne dostawy przedmiotu zamówienia:
Wykonawca wraz z dostawą materiałów do badań, załącza karty charakterystyki i/lub specyfikację jakościową zawierającą podstawowe dane oraz wymagania fizyczne i chemiczne.
9.Termin dostawy przedmiotu zamówienia – maksymalnie do 30 dni od dnia podpisania umowy. Termin dostawy jest jednym z kryterium oceny ofert.
10.Termin gwarancji na materiały zużywalne nie może być krótszy niż 12 miesięcy. Procedura sprawdzania i potwierdzania zgodności dostarczonego zamówienia oraz sposób zgłaszania reklamacji zgodny z zapisami w załączniku nr 3 do SIWZ -wzór umowy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

29.10.2020 | 09:30


» Location

ul. Tuwima 10
Olsztyn 10-748
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie
ul. Tuwima 10
Olsztyn 10-748
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in