Dostawa sprzętu medycznego, pozostałego oraz środków ochrony indywidualnej, celem realizacji Projektu grantowego „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom” w ramach 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

» Notice description

3.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sprzętu medycznego, pozostałego oraz środków ochrony indywidualnej, celem realizacji Projektu grantowego „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom” w ramach 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ilościach i w asortymencie wymienionych w formularzach asortymentowo - cenowych, przedstawionych w Załącznikach nr 1A do 1C do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 7 do SIWZ
3.2. Wykonawca nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3.3. Wykonawca dopuszcza składanie ofert częściowych
3.4. Zamawiający wymaga zaoferowania wszystkich towarów objętych częścią zamówienia.
3.5. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę:
CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA:
1. Jednego aparatu do dekontaminacji wraz ze środkami eksploatacyjnymi,
2. Jednego defibrylatora z wyposażeniem,
3. Trzech koncentratorów tlenu,
4. Jednego oczyszczacza powietrza,
5. Jednego ozonatora wraz ze środkami eksploatacyjnymi,
6. Trzech ssaków elektrycznych,
7. Trzech lamp bakterio/wirusobójczych,
8. Trzech nebulizatorów,
9. Ośmiu parawanów medycznych jezdnych teleskopowych,
10. Trzech elektronicznych aparatów do mierzenia ciśnienia wraz z wyposażeniem,
11. Trzech pulsoksymetrów,
12. Jedenastu dozowników do dezynfekcji,
13. Czterech mat dezynfekcyjnych,
14. Dwóch kardiomonitorów/ monitorów podstawowych funkcji życiowych,
15. Pięciu termometrów bezdotykowych

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA
1. Ośmiu szaf/szafek metalowych z powierzchnią zmywalną,
2. Trzech szafek metalowych przyłóżkowych,
3. Dwóch łóżek rozkładanych dla personelu z powierzchnią zmywalną,
4. Trzech wózków na odpady skażone ze stali kwasoodpornej,
5. Jednego łóżka rozkładanego dla personelu z powierzchnią zmywalną,
6. Dwóch krzeseł,
7. Jednego stolika,

CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA
1. Maseczka bawełniana/włókninowa niemedyczna – 300 szt.:
2. Maseczka chirurgiczna jednorazowa – 1920 szt.
3. Maseczka z filtrem FFP2 – 200 szt.
4. Maseczka FFP3 – 100 szt.
5. Okulary ochronne – 25 szt.
6. Gogle ochronne – 20 szt.
7. Przyłbica ochronna – 20 szt.
8. Fartuch ochronny z włókniny – 300 szt.
9. Rękawiczki jednorazowe nitrylowe – 100/360 szt.
10. Fartuch ochronny wzmocniony niejałowy – 50 szt.
11. Czepek ochronny – 1000 szt.
12. Kombinezon ochronny – 30 szt.
13. Ochraniacze na buty – 1000 szt.
14. Środek do dezynfekcji powierzchni litr – 270 szt.
15. Środek do dezynfekcji sprzętu medycznego litr – 200 szt.
16. Środek do dezynfekcji ciała litr – 230 szt.

Ilekroć opis przedmiotu zamówienia i załączniki wskazują na znaki towarowe, nazwy producentów i dystrybutorów, tylekroć dopuszcza zaoferowanie przez wykonawcę rozwiązań wyrobów równoważnych w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych.

3.6. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
33100000-1 Urządzenia medyczne
33192000-2 Meble medyczne
33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne

INFORMACJA RODO:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mościckie Centrum Medyczne;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego opisanego niniejszej SIWZ.
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy i lub trwałości projektu przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz okresu trwałości projektu UE, w zależności który z tych terminów jest dłuższy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.10.2020 | 10:00


» Location

Kwiatkowskiego 15
Tarnów 33-101
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

Mościckie Centrum Medyczne sp. z o.o.
Kwiatkowskiego 15
Tarnów 33-101
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in