Dostawa wraz z montażem stołu do ping – ponga na skwer wypoczynkowy zlokalizowany w m. Poniatów

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem stołu do ping – ponga na skwer wypoczynkowy
zlokalizowany w m. Poniatów w ramach zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów.
2. W ramach przedmiotowego zamówienia należy wykonać:
Dostawę wraz z montażem betonowego stołu do gry w tenisa stołowego, do postawienia na utwardzonym gruncie lub do wkopania. Blat stołu wykonany z wysokogatunkowego betonu z kruszywem ozdobnym, szlifowany i lakierowany. Siatka do gry w ping ponga wykonana z blachy stalowej o gr. 5mm. Wszystkie elementy stalowe w konstrukcji ocynkowane metodą ogniową. Krawędzie blatu zabezpiecza listwa aluminiowa, zapobiegająca obiciom
Urządzenie zawiera:
1 blat stołu wraz z metalową siatką,
2 fundamenty podporowe.
Dane techniczne
Wymiary blatu (min): 152 x 274 cm
Wysokość (min.): 76 cm
3. Przedmiot zamówienia stanowi element całego skweru objętego projektem: „Budowa skweru wypoczynkowego w Poniatowie”.
W niniejszym postępowaniu należy dostarczyć i zamontować stół do PING – PONGA.
4. Przedmiot zamówienia należy wykonać na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z zapisami zawartymi w podpisanej umowie.
Podstawą do wyceny przedmiotu zamówienia jest projekt budowlany.
Pozostałe dokumenty są dokumentami pomocniczymi i uzupełniającymi projekt.
5. Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu inwestycji na 4 dni przed wyznaczonym terminem odbioru końcowego dostarczyć do Zamawiającego odpowiednie dokumenty, w szczególności:
• certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności lub świadectwa dopuszczenia do obrotu na zastosowane materiały, komplet kart gwarancyjnych na dostarczone i wbudowane materiały;
• zakres rzeczowy wykonanych robót potwierdzony przez Wykonawcę i przedstawiciela Zamawiającego wraz ze szczegółowym podaniem ilości wbudowanych materiałów.
6. Wycena oferty winna uwzględniać wszystkie koszty i czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującym prawem i normami.
7. W przypadku, gdy w dokumentacji lub innych dokumentach dotyczących przedmiotu zamówienia opisano materiały za pomocą za pomocą podania nazwy ich producenta, parametrów technicznych lub pochodzenia, normy przeznaczonych do zastosowania w ramach prac wykonawczych, to w odniesieniu do tych materiałów Zamawiający dopuszcza w trakcie realizacji, zastosowanie innych równoważnych materiałów pod warunkiem posiadania przez nie parametrów nie gorszych niż materiały, które one zastępują za pisemną zgodą Zamawiającego. Produkty te stanowią przykłady elementów i urządzeń, jakie mogą być użyte przez wykonawców w ramach robót. Znaki firmowe producentów oraz nazwy i symbole poszczególnych produktów zostały w dokumentacji podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki. Oznacza to, że wykonawca nie jest zobowiązany do zastosowania tych konkretnych, podanych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej produktów i może stosować inne, jednakże wyłącznie pod warunkiem ich całkowitej zgodności z produktami podanymi w dokumentacji pod względem:
• gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj oraz liczba elementów składowych),
• charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),
• charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiału),
• parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja),
• wyglądu (struktura, barwa, kształt),
• parametrów bezpieczeństwa użytkowania.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawcę muszą posiadać niezbędne, wymagane przez prawo deklaracje zgodności i jakości z normami dotyczącymi określonej grupy produktów.
8. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia założonych parametrów pracy. Zamiana materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie może powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.
9. Zaleca się, aby składający ofertę dokonał oględzin terenu budowy i dokonał własnego przedmiaru robót w celu uniknięcia rozbieżności. Niedoszacowanie robót przez Wykonawcę nie będzie podstawą do roszczeń o zwiększenie wartości robót. Wycena oferty winna uwzględniać wszystkie koszty i czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującym prawem i normami.
Koszty dokonania oględzin terenu budowy poniesie Wykonawca. Dokonanie oględzin terenu nie jest warunkiem koniecznym do złożenia Oferty w niniejszym postępowaniu.
10. Termin płatności faktury wynosi 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury.
11. Okres gwarancji wynosi minimum 24 miesiące. Zamawiający informuje, że okres gwarancji stanowi także jedno z kryteriów oceny ofert. Przez okres gwarancji Zamawiający rozumie okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na całość przedmiotu zamówienia, w szczególności gwarancję na wykonane roboty oraz na zastosowane materiały.
12. Okres rękojmi wynosi 60 miesięcy.
13. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy:
- roboty budowlane związane z montażem stołu
1) sposób dokumentowania zatrudnienia osób oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp: dane osób (imię i nazwisko, rodzaj umowy oraz stanowisko pracy) wykonujących czynności wskazane w niniejszym ustępie zostaną ujęte w formie oświadczenia zawierającego także dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie oraz datę złożenia oświadczenia i przekazane Zamawiającemu w terminie co najmniej 3 dni roboczych przed przystąpieniem do czynności określonych w niniejszym ustępie.
2) obowiązek dokumentowania zatrudnienia na umowę o pracę dotyczy Wykonawcy, Podwykonawców.
3) W przypadku zmiany osób, o których mowa w niniejszym ustępie, Wykonawca jest zobowiązany do zmiany oświadczenia, o którym mowa w pkt 1, w terminie 5 dni od zaistnienia zmiany. Zmiana oświadczenia następuje poprzez złożenie przez Wykonawcę nowego oświadczenia zawierającego aktualne dane dot. osób, o których mowa w zdaniu powyżej. Zmiana oświadczenia nie będzie wymagała zawarcia aneksu do umowy .
4) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w niniejszym ustępie czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
5) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w niniejszym ustępie czynności w trakcie realizacji zamówienia:
• oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
• poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków powinny być możliwe do zidentyfikowania;
6) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w niniejszym ustępie czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy (załącznik nr 4 do SIWZ). Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w niniejszym ustępie czynności.
7) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

14. Podwykonawstwo
Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, określone przez Zamawiającego:
1) zakres robót budowlanych, dostaw lub usług powierzonych podwykonawcy,
2) kwotę wynagrodzenia, która nie może być wyższa niż wartość tego zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy,
3) termin wykonania zakresu przedmiotu zamówienia powierzonego podwykonawcy,
4) warunki płatności:
a) zapłata wynagrodzenia za wykonanie zakresu robót nastąpi po ich odbiorze,
b) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury, potwierdzającej wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi
5) postanowienia dotyczące wysokości kar umownych.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Pozostałe wymagania i sposób postępowania w przypadku powierzenia wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcom zawarty został we wzorze umowy (załącznik nr 4 do SIWZ) załączonym do niniejszej SIWZ.
Zgodnie z SIWZ

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

03.11.2020 | 13:00


» Location

ul. Konecka 42
Sulejów 97-330
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Sulejów
ul. Konecka 42
Sulejów 97-330
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in