„Wykonanie, dostawa i montaż elementów małej architektury: megafony, tablice, kosze na śmieci – 3 przetarg”

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż elementów małej architektury: megafony, tablice, kosze na śmieci.
Zamówienie podzielone jest na 2 części.
Część 1
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie, dostawę i montaż 25 sztuk megafonów wraz z tablicami i koszami na śmieci w ramach projektu: „Łączy nas Bug – utworzenie dwóch transgranicznych kajakowych szlaków turystycznych” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, nr adendum PLBU.01.02.00-20-0224/17-01”.
Część 2
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie, dostawa i montaż 4 sztuk megafonów w ramach projektu Ochrona Nadbużańskiej Bioróżnorodności Naszym Dziedzictwem dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020” oś priorytetowa: VI OCHRONA ŚRODOWISKA I RACJONALNE GOSPODAROWANIE JEGO ZASOBAMI, działanie 6.3 Ochrona zasobów bio i georóżnorodności oraz krajobrazu.
UWAGA:
Szczegółowy opis zamówienia zawierający minimalne wymagania został przedstawiony w Części III SIWZ.
Zastosowanie materiałów/urządzeń/rozwiązań równoważnych.

1. W przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach do SIWZ odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację opisującą przedmiot zamówienia powinien założyć, że każdemu odniesieniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy pzp użytemu w dokumentacji towarzyszy wyraz „lub równoważne”.
2. W przypadku, gdy w SIWZ lub załącznikach do SIWZ zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
3. W przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach do SIWZ oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy pzp oznacza, że Zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez Zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, Zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego.
4. W przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach do SIWZ wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriami oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia.
5. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów/urządzeń równoważnych w takim zakresie i w taki sposób, aby zastosowane materiały/urządzenia miały parametry techniczne nie gorsze od opisanych, przy czym przyjmuje się, że wszelkie materiały i urządzenia określone w opisie przedmiotu zamówienia pochodzące od konkretnych producentów lub ze wskazaną marką albo patentem, określają minimalne parametry techniczne, jakościowe i użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały/urządzenia oferowane, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego.
6. Ciężar udowodnienia, że materiały lub urządzenia są równoważne w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy.
7. Wskazane w opisie przedmiotu zamówienia parametry są wymaganiami minimalnymi. Wykonawca może zaproponować urządzenia o parametrach lepszych niż wskazane.
8. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 3 lata gwarancji na dostarczane materiały i urządzenia.
9. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wymogi zawarte w art. 29 ust. 5 ustawy Pzp, tj. uwzględnić wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz wszystkich użytkowników.

WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 3A ustawy pzp (zatrudnianie osób na umowę o pracę)
Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących zamówienie.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.10.2020 | 12:00


» Location

ul. Kraszewskiego 5
Drohiczyn 17-312
Województwo: podlaskie
Polska


» Category assortment

  • Audio equipment

» Buyer data

Gmina Drohiczyn
ul. Kraszewskiego 5
Drohiczyn 17-312
Województwo: podlaskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from Audio/video devices and photography category published on OnePlace in last 10 days.