Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z kosztorysami inwestorskimi i specyfikacjami technicznymi dla budowy Centrum Dydaktycznego i Ćwiczeń Cadaverowych Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. Adama Grucy CMKP w Otwocku wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na etapie realizacji inwestycji

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z kosztorysami inwestorskimi i specyfikacjami technicznymi dla budowy Centrum Dydaktycznego i Ćwiczeń Cadaverowych Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. Adama Grucy CMKP w Otwocku wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na etapie realizacji inwestycji.
2. Zamówienie obejmuje następujący nierozdzielny zakres:
2.1 Część 1 – opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowe wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę
2.1.1 Budynek Centrum Dydaktycznego i Ćwiczeń Cadaverowych

2.2 Część 2 – pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie budowy

2.3 Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w:
Załączniku nr 7 - Wytyczne dotyczące przedmiotu zamówienia
Załączniku nr 8 – Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna budynku Centrum Dydaktycznego (koncepcja nie stanowi ostatecznego i docelowego kształtu rozwiązań projektowych. Ostateczny kształt rozwiązania projektowego obiektu zostanie dookreślony przez Zamawiającego na etapie prac projektowych w fazie koncepcyjnej projektu)

3. Zamawiający wymaga, aby sporządzona dokumentacja projektowa była zgodna z ustawą Prawo zamówień Publicznych, a w szczególności z art. 29 ust. 1,2,3,5,6, i 30 ustawy PZP.
4. Zamawiający wymaga przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych wraz z prawami zależnymi do dokumentacji. Przeniesienie autorskich praw majątkowych na Zamawiającego następuje, wraz z prawami zależnymi, na czas nieoznaczony, bez ograniczeń terytorialnych szczególności w zakresie prawa do modyfikacji i wprowadzania poprawek.
5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.10.2020 | 09:45


» Location

Konarskiego 13
Otwock 05-400
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Design services

» Buyer data

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im prof. Adama Grucy CMKP
Konarskiego 13
Otwock 05-400
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in