WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH Z CMENTARZY KOMUNALNYCH PRZY ALEI CHOPINA WE WŁOCŁAWKU I W PIŃCZACIE

» Notice description

1.Przedmiotem zamówienia jest wywóz odpadów komunalnych z cmentarzy komunalnych przy Alei Chopina i w Pińczacie, zgodnie z następującym zakresem ilościowym:
Część nr 1 zamówienia – Dzierżawa i opróżnianie pojemników na Cmentarzu Komunalnym w Pińczacie, tj: 7 sztuk kontenerów (zakrytych) o pojemności 7.000 litrów, usytuowanych na cmentarzu komunalnym w Pińczacie, 12 sztuk pojemników o pojemności 1.100 litrów, usytuowanych na cmentarzu komunalnym w Pińczacie.
Część nr 2 zamówienia – Dzierżawa i opróżnianie pojemników na Cmentarzu Komunalnym przy al. Chopina we Włocławku, tj: 30 sztuk pojemników o pojemności 1.100 litrów, usytuowanych na cmentarzu komunalnym przy al. Chopina, 6 sztuk kontenerów (odkrytych) o pojemności 8.000 litrów, usytuowanych na cmentarzu komunalnym przy al. Chopina.
Część nr 3 zamówienia – Dzierżawa i opróżnianie pojemników 1100l na Cmentarzu Komunalnym przy al. Chopina we Włocławku i w Pińczacie w okresie od 01.10.2021 do 30.11.2021, tj:
30 sztuk pojemników o pojemności 1.100 litrów, usytuowanych na cmentarzu komunalnym przy al. Chopina, 12 sztuk pojemników o pojemności 1.100 litrów, usytuowanych na cmentarzu komunalnym w Pińczacie.
Wykonawca będzie zobowiązany do następujących czynności:
a) Wykonawca zobowiązany będzie w pierwszym dniu obowiązywania umowy, wszystkie wskazane przez Zamawiającego punkty zbiórki odpadów komunalnych, wyposażyć w należące do Wykonawcy pojemniki na odpady komunalne w liczbie i rodzaju wskazanym przez Zamawiającego, o których mowa w treści powyżej.
b) Jeżeli podczas odbierania odpadów komunalnych dojdzie do zniszczenia pojemnika na odpady komunalne, to Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania na własny koszt wymiany zniszczonego pojemnika na odpady komunalne na nowy pojemnik na odpady komunalne.
c) Pojemnik, o którym mowa w treści powyżej, powinien zostać dostarczony przez Wykonawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia, w którym pojemnik na odpady komunalne uległ zniszczeniu.
d) Jeżeli podczas odbierania odpadów dojdzie do uszkodzenia pojemnika na odpady komunalne, to Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania na własny koszt naprawy uszkodzonego pojemnika na odpady komunalne.
e) Na czas naprawy uszkodzonego pojemnika na odpady komunalne Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić pojemnik zastępczy takiego samego rodzaju i o takiej samej pojemności.
f) Pojemnik powinien zostać dostarczony przez Wykonawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych w którym uszkodzony pojemnik na odpady komunalne został przez Wykonawcę zabrany do naprawy.
g) Wykonawca zobowiązany będzie – na pisemne lub ustne zlecenie Zamawiającego – do nieodpłatnego przestawienia pojemników na odpady komunalne na nowe punkty zbiórki odpadów komunalnych, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia otrzymania zlecenia od Zamawiającego. W przypadku zgłoszenia ustnego Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego potwierdzenia w formie elektronicznej.
h) Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru wszystkich odpadów przygotowanych do wywozu z punktów zbiórki odpadów komunalnych, wskazanych przez Zamawiającego.
i) Wykonawca zobowiązany będzie do każdorazowego uprzątnięcia miejsca świadczenia usługi, polegającej na wywozie odpadów komunalnych z cmentarzy komunalnych przy alei Chopina i Pińczacie, w szczególności usunięcia odpadów, które wypadły z pojemników przy załadunku do pojazdu.
j) Wykonawca zobowiązany będzie dokonywać odbioru i transportu odpadów komunalnych również w przypadkach, kiedy dojazd do punktów zbiórki odpadów komunalnych będzie utrudniony z powodu prowadzonych remontów dróg, dojazdów, itp.
k) W przypadku, o którym mowa w treści ppkt j), Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu wzrostu kosztów.
l) Wykonawca zobowiązany będzie dokonywać odbioru odpadów, w wyjątkowych sytuacjach, na zgłoszenie Zamawiającego, jeżeli odpady te zagrażają bezpieczeństwu, zdrowiu lub życiu osób trzecich.
m) Do opróżniania pojemników i przewożenia odpadów należy używać pojazdów odpowiednio dostosowanych do warunków miejscowych, aby nie uszkadzać nawierzchni, kwater i grobów.
n) Wykonawca będący odbiorcą odpadów komunalnych z Cmentarzy Komunalnych we Włocławku i Pińczacie zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji odpadów.
Pozostałe zapisy dotyczące przedmiotu zamówienia i jego realizacji zawierają zapisy SIWZ oraz Istotne Postanowienia Umowne - załącznik nr 9 do SIWZ.Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.10.2020 | 09:30


» Location

ul. Bojańczyka 7
Włocławek 87-800
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Waste management

» Buyer data

"Baza" sp. z o.o.
ul. Bojańczyka 7
Włocławek 87-800
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in