Budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. kpt. T. Doranta

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest: budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. kpt. T. Doranta.
2. Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego zlokalizowana jest na dz. ew. nr 83/6 obręb 02-09, 32/3 obręb 02-10, 28 obręb 02-04, 39 obręb 02-03, 42 obręb 02-05, w miejscowości Zakroczym na obszarze administracyjnym województwa mazowieckiego w powiecie nowodworskim gmina Zakroczym.
3. Budowa oświetlenia obejmuje 40 punktów świetlnych przy drodze powiatowej nr 3001W.
4. Zakres robót obejmuje:
1) rozebranie nawierzchni z kostki betonowej,
2) naprawa nawierzchni z kostki betonowej,
3) kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szerokości dna do 0,4 m w gruncie kat. III-IV,
4) wykonanie przewiertów mechanicznych dla rury o śr. Do 110 mm pod obiektami,
5) nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szer. do 0,6 m,
6) układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75mm w wykopie otwartym,
7) układanie rur ochronnych KR 50/50 na całej trasie,
8) układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach przepustowych,
9) układanie ręcznie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych i przy słupach,
10) układanie bednarki w rowach kablowych –bednarka do 120 mm2,
11) układanie rur dwudzielnych,
12) zasypanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV,
13) zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kat. I-II ubijakami mechanicznymi,
14) mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych 8m,
15) montaż wysięgników pojedynczych na słupach,
16) montaż opraw na słupach oświetleniowych,
17) wciągniecie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słupy,
18) mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat. III,
19) Badanie linii kablowej nn – kabel 4 żyłowy,
20) badanie i pomiary instalacji uziemiającej,
21) demontaż istniejących opraw oświetlenia wraz z wysięgnikami,
22) podłączenie kabla oświetleniowego do istniejącej skrzyni SON,
23) montaż osprzętu modułowego w skrzyni SON – dostosowanie zabezpieczeń,
24) obsługa geodezyjna (wytyczenie, inwentaryzacja).
5. Na słupy przewidziano oprawy w przyjaznej środowisku technologii LED.
6. Zdemontowane oprawy oraz wysięgniki Wykonawca przewiezie do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu, ul. Parowa Okólna 3b.
7. Wykonawca winien oznakować i zabezpieczyć teren robót.
8. Przed przystąpieniem do prac miejsce prowadzenia robót należy oznakować zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu zatwierdzonym przez Starostę Nowodworskiego. Koszty opracowania i uzgodnienia projektu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, leżą po stronie Wykonawcy.
9. Szczegółowy sposób wykonania oraz zakres i rodzaj poszczególnych robót określa:
1) Projekt budowlany, stanowiący załącznik nr 11 do SIWZ,
2) Projekt zamienny stanowiący załącznik nr 12 do SIWZ,
3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiąca załącznik nr 13 do SIWZ,
4) Przedmiary robót, stanowiące załącznik nr 14 do SIWZ.
10. Wykonawca przystępujący do przetargu przed złożeniem oferty powinien dołożyć należytej staranności w sprawdzeniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i zgłoszenia wszelkich niezgodności Zamawiającemu.
11. Wszystkie zastosowane materiały i wyroby, dostarczone przez Wykonawcę muszą posiadać niezbędne atesty, aprobaty i deklaracje zgodności.
12. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami (w szczególności ustawy prawo budowlane, przepisami bhp. i p.poż oraz branżowymi), jak również zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a także z należytą starannością, zachowaniem właściwej organizacji pracy i zapewnieniem dobrej jakości.
13. Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu umowy powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane, oraz jakościowym i gatunkowym wymaganiom określonym w opisie przedmiotu zamówienia oraz dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Dokumenty potwierdzające wymagania opisane w dokumentacji technicznej Wykonawca przedłoży Zamawiającemu przed ich wbudowaniem pod rygorem nakazu rozbiórki wykonanych robót i demontażu wbudowanych materiałów na koszt Wykonawcy.
14. Wszystkie użyte materiały, wyroby oraz urządzenia muszą mieć aktualne dokumenty (atesty, aprobaty i deklaracje zgodności) dopuszczające do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.
15. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do dokonania wizji lokalnej (na własny koszt) na terenach objętych zakresem rzeczowym zadania oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i wyceny przedmiotu zamówienia.
16. Wykonawca rozpocznie roboty w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.11.2020 | 11:30


» Location

Warszawska 7
Zakroczym 05-170
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Urząd Miejski w Zakroczymiu
Warszawska 7
Zakroczym 05-170
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in