Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji administracyjnej umożliwiającej realizację inwestycji oraz prowadzenie nadzoru autorskiego dla: - zadania nr 1 pn.: Skórzewo – dokumentacja projektowa na zagospodarowanie terenu dla działki nr 526/8, - zadania nr 2 pn.: Trzcielin – dokumentacja techniczna budowy chodnika wzdłuż ul. Płk. A. Kopy oraz ul. Środkowej, - zadania nr 3 pn.: Konarzewo – dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu wokół kościoła.

» Notice description

1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Kod CPV : 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

2. W ramach niniejszego zamówienia należy wykonać dokumentacje projektowe wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji administracyjnej umożliwiającej realizację inwestycji oraz prowadzenie nadzoru autorskiego dla:
- zadania nr 1 pn.: Skórzewo – dokumentacja projektowa na zagospodarowanie terenu dla działki nr 526/8,

- zadania nr 2 pn.: Trzcielin – dokumentacja techniczna budowy chodnika wzdłuż ul. Płk. A. Kopy oraz ul. Środkowej,

- zadania nr 3 pn.: Konarzewo – dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu wokół kościoła.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w załącznikach nr 1.1, 1.2 i 1.3. oraz jego załącznikach graficznych, do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które stanowią jej integralną część.

3. Termin wykonania zamówienia:
a) zadanie nr 1: do 8 miesięcy od daty podpisania umowy,
b) zadanie nr 2: do 301 dni od daty podpisania umowy,
b) zadanie nr 3: do 301 dni od daty podpisania umowy.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

27.10.2020 | 11:00


» Location

ul. Leśna
Dopiewo 62-070
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Design services

» Buyer data

Gmina Dopiewo
ul. Leśna
Dopiewo 62-070
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in