Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę/rozbudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Kartuskiego - II

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest: opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę /rozbudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Kartuskiego - II.
2. Zamówienie zostało podzielone na 2 zadania:

1) Zadanie nr 1:
Budowa kładki dla rowerzystów w ciągu drogi powiatowej nr 1923G w miejscowości Slawki

2) Zadanie nr 2:
Remont drogi powiatowej nr 1915G Szklana - Borzestowo wraz z budową chodnika

3. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:
a) Inwentaryzacji stanu istniejącego (w tym urządzeń obcych),
b) Dokumentacji budowlano –wykonawczą,
c) Uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień, opinii i sprawdzeń projektowych w zakresie wynikającym z przepisów oraz akceptację przez właściwy organ zgłoszenia robót budowlanych lub otrzymanie pozwolenia na budowę lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (uzyskanie właściwej decyzji administracyjnej umożliwiającej realizację zadania),
d) Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
e) Przedmiaru robót,
f) Kosztorysu ofertowego,
g) Kosztorysu inwestorskiego,
h) Projektu docelowej organizacji ruchu wraz z opiniami,
i) Projektu czasowej organizacji ruchu na czas robót wraz z opiniami,
j) Projektów branżowych niezbędnych do wykonania zadania,
k) Inwentaryzacji drzew przewidzianych do wycinki,
l) Przygotowanie jako oddzielne opracowanie kompletu materiałów do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę lub zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (w zależności od potrzeb),
m) Bazy danych dla inwestora.
4. Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia dla każdego z w/w zadań zostały zawarte
w załączniku nr 1a do SIWZ.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wgladu do zamówionych prac projektowych w trakcie ich sporządzania.
6. UWAGA: Wykonawca zobowiązany będzie do:
a) złożenia minimum co 1 miesiąc w siedzibie Zamawiającego pisemnego sprawozdania
z zaawansowania prac projektowych,
b) udziału w comiesięcznych spotkaniach w siedzibie Zamawiającego dotyczących zaawansowania prac projektowych. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niepisemnej rezygnacji z poszczególnych spotkań z zachowaniem obowiązku sporządzenia ww. sprawozdania.
7. W terminie do 1 tygodnia od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wstepną koncepcję projektu.
8. W terminie do 10 grudnia 2020 r. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć zamawiającemu projekt koncepcyjny podlegający zatwierdzeniu przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kartuzach do dnia 15 grudnia 2020 r.
9. Zatwierdzony projekt koncepcyjny stanowi podstawę do wykonania ostatecznej dokumentacji projektowej oraz do uzyskania zaświadczenia o braku sprzeciwu właściwego organu wobec zgłoszonych robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę lub otrzymanie pozwolenia na budowę lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (uzyskanie właściwej decyzji administracyjnej umożliwiającej realizację zadania – w zależności od potrzeb).
10. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania projektów podziału nieruchomości, Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiotowe projekty w ramach zawartej umowy
z Zamawiającym.
11. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przedstawienia Zamawiającemu
do akceptacji w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy harmonogramu prac projektowych.
12. Wybrany Wykonawca złoży w dniu podpisania umowy kosztorysy ofertowe, odpowiednio za rok 2020 oraz 2021.
13. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania na bieżąco Zamawiającemu kopii (skanu mailem na adres sekretariat@zdpk.pl) wszelkiej uzyskanej korespondencji mającej wpływ na terminową realizację przedmiotu umowy, w tym m.in.: warunków, opinii, uzgodnień i decyzji związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niezależnie od powyższego Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu ww. dokumenty w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty skutecznego doręczenia dokumentów Wykonawcy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.10.2020 | 11:00


» Location

ul. Gdańska 26
Kartuzy 83-300
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Design services

» Buyer data

Zarząd Dróg Powiatowych w Kartuzach
ul. Gdańska 26
Kartuzy 83-300
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in