Dostawa respiratora stacjonarnego 1 sztuki oraz respiratorów transportowych 2 sztuki dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Zninie, realizowaną w ramach projektu pn. „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19” realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, objętego wnioskiem o dofinansowanie.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa respiratora stacjonarnego 1 sztuki oraz respiratorów transportowych 2 sztuki dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie, realizowana w ramach projektu pn. „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, objętego wnioskiem o dofinansowanie. Kod wspólnego słownika zamówień (CPV): 33157400-9 Medyczna aparatura oddechowa
3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne sprzętu medycznego, zawarte zostały w Załączniku nr 2.1, 2.2 do SIWZ - Zestawienie warunków i parametrów technicznych. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na wybrany Pakiet 1, Pakiet 2 zgodnie z Załącznikiem nr 2.1, 2.2 do SIWZ – Zestawienie warunków i parametrów technicznych. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich rubryk w wybranym załączniku, dotyczącym warunków i parametrów technicznych sprzętu, na który składa ofertę. Jeżeli w SIWZ użyto oznaczeń lub parametrów wskazujących konkretnego producenta, konkretny produkt, wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, przez które należy rozumieć produkty o parametrach nie gorszych od przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia i spełniające, co najmniej w tym samym zakresie wymagania Zamawiającego. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiające, jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania Zamawiającego. Dostarczona sprzęt medyczny musi być fabrycznie nowy, kompletna, oznakowana znakiem CE, posiadać niezbędne instrukcje oraz właściwie dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2017r poz. 211). Uruchomienie respiratorów oraz przeszkolenie personelu w zakresie racjonalnej eksploatacji urządzeń nastąpi w siedzibie Zamawiającego.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.10.2020 | 09:30


» Location

ul. Szpitalna 30
Żnin 88-400
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

Pałuckie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 30
Żnin 88-400
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in