Dostawa foteli obrotowych

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa foteli obrotowych w asortymencie określonym
w „Formularzu cenowym”, stanowiącym Załącznik nr 1 do wzoru umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do wzoru umowy.
2. Opis równoważności
Zamawiający w odniesieniu do wskazanych parametrów, czy danych (technicznych
lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt – dopuszcza rozwiązania równoważne, zgodne z danymi technicznymi
i parametrami zawartymi w dokumentacji przetargowej. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi
od wymaganych.
W przypadku braku minimalnych parametrów, które by równoważność potwierdzały
– dopuszcza się produkty o właściwościach zbliżonych, nadających się funkcjonalnie
do zapotrzebowanego zastosowania.
Wykonawca, który powoływać się będzie na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego dostarczając dokumenty (np. karty techniczne, wydruki ze strony internetowej i inne) potwierdzające, że produkty równoważne spełniają wszystkie minimalne parametry techniczne określone przez Zamawiającego w dokumentacji postępowania.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.10.2020 | 08:00


» Location

Plac Kolegiacki 17
Poznań 61-841
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Furniture

» Buyer data

Miasto Poznań
Plac Kolegiacki 17
Poznań 61-841
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in