Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Skarżysko Kościelne oraz wyposażenie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na:


1) odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych, wymienionych w tabeli nr 2 bezpośrednio ze wszystkich nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,

2) wyposażenie i prowadzenie na terenie Gminy Skarżysko Kościelne punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zwanego dalej PSZOK. PSZOK prowadzi zbiórkę dostarczonych, we własnym zakresie przez właścicieli wszystkich nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, odpadów komunalnych wymienionych w tabeli nr 6. W tabeli przedstawiono minimum, które jest wymagane do spełnienia kryteriów z zakresu funkcjonowania PSZOK. Wykonawca może rozszerzyć zakres selektywnie zbieranych frakcji odpadów w PSZOK.

3) odbieranie przeterminowanych leków zbieranych przez mieszkańców w punktach zbiórki
przeterminowanych leków zlokalizowanych w aptekach, przychodniach zdrowia, wyszczególnionych w tabeli nr 3 znajdujących się na terenie Gminy Skarżysko Kościelne wraz z wyposażeniem ich w oznakowane pojemniki przeznaczone do zbierania przeterminowanych leków. Zamawiający przewiduje, że maksymalna liczba punktów zbiórki przeterminowanych leków może wynieść 2 szt. Zmiany liczby bądź adresów tych punktów będą odbywały się po zawiadomieniu Wykonawcy przez Zamawiającego drogą pisemną i nie będą wymagały zmiany zapisów zawartej umowy;

4) odbieraniu odpadów wielkogabarytowych, popiołu, zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego i innych odpadów bezpośrednio z terenu nieruchomości (wystawki), na których zamieszkują mieszkańcy.
5) dostarczenie pojemników i worków do gromadzenia odpadów zmieszanych i segregowanych,
w odpowiedniej kolorystyce;
6) zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli wszystkich nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zebranych w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych PSZOK i zebranych w punktach zbiórki przeterminowanych leków w sposób, zgodny z hierarchią postępowania z odpadami, przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j Dz. U z 2020 roku poz. 1439 ), ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j Dz. U. z 2020 r. poz. 797);

7) gospodarowanie odebranymi odpadami w sposób zapewniający wywiązanie się Gminy
z obowiązków nałożonych w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 3b i art 3c ust. 2 ustawy
z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j Dz. U z 2020 roku poz. 1439).
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia oraz odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2167)
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz. U. z 2017 r., poz. 2412)

8) odpady budowlane.
Gospodarka odpadami budowlanymi nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia i odbywać się będzie w oparciu o indywidualne umowy cywilno – prawne zawierane pomiędzy podmiotami wykonującymi prace remontowo – budowlane i właścicielami nieruchomości lub między właścicielami, a uprawnionymi do odbioru odpadów przedsiębiorcami. W zakresie niniejszego przedmiotu zamówienia ujęte zostają jedynie drobne odpady remontowe w ilościach jak w tabeli nr 4 tj. z limitem 1 m3/na lokal mieszkalny raz na rok.


Powierzchnia gminy Skarżysko Kościelne wynosi 5.324 ha. Na terenie gminy Skarżysko Kościelne znajduje się 9 sołectw: Skarżysko Kościelne I, Skarżysko Kościelne II, Grzybowa Góra, Lipowe Pole Skarbowe, Lipowe Pole Plebańskie, Kierz Niedźwiedzi, Majków, Michałów i Świeczek.
Liczba ludności gminy Skarżysko Kościelne wynosi 6054 według ewidencji ludności, zaś według deklaracji (stan na dzień 09-10-2020) 4742 mieszkańców w zabudowie jednorodzinnej.

Przewidywana ilość nieruchomości do obsługi obejmuje około 1573 (stan na dzień
09-10-2020) lokali jednorodzinnych. Wykaz z ilością lokali w danym sołectwie przygotowano wg stanu z ewidencji meldunkowej na dzień 09-10-2020r. Wykaz adresów zostanie przekazany wybranemu wykonawcy. Zamawiający nie dysponuje odrębnym wykazem nieruchomości, na których faktycznie zamieszkują mieszkańcy.

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić przy sporządzeniu oferty szacunkowy wzrost liczby nieruchomości o około 1% w stosunku rocznym.

UWAGA: Zamawiający udostępni Wykonawcy w okresie trwania umowy wykaz nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy. Wykaz ten będzie zawierał wykaz posesji do odbioru odpadów komunalnych. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać ochrony danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, Wykonawca nie może ich wykorzystywać do innych celów niż realizacja przedmiotu zamówienia, w szczególności zakazuje się wykorzystywania danych w celach reklamowych lub marketingowych.

Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu bieżących informacji o adresach nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i powstają odpady komunalne, a nie ujętych w bazie danych (wykazie) prowadzonej przez Zamawiającego.

Wykaz nieruchomości, stanowi tabela 5.
Szacunkowa ilość odpadów komunalnych zmieszanych przewidziana do odebrania na terenie Gminy Skarżysko Kościelne, wyniesie około 300Mg.
Szacunkowa ilość wszystkich odpadów komunalnych przewidziana do odebrania z terenu Gminy Skarżysko Kościelne w terminie realizacji zamówienia, wyniesie około 900 Mg.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

27.10.2020 | 10:00


» Location

ul. Kościelna
Skarżysko Kościelne 27-115
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Category assortment

  • Waste management

» Buyer data

Gmina Skarżysko Kościelne
ul. Kościelna
Skarżysko Kościelne 27-115
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in