Budowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą przy ulicy Bulwarowej w Krakowie

» Notice description

1.Przedmiotem zamówienia jest: Budowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą przy ulicy Bulwarowej w Krakowie.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ (dokumentacja projektowa, przedmiary robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót). W
przypadku wystąpienia w załącznikach do SIWZ nazwy producenta - produkty można zastąpić równoważnymi.
3. Realizacja prac będzie się odbywać w ciągu godzin otwarcia obiektu MOS Wschód. Za należyte zabezpieczenie terenu robót i realizację prac odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
4. Harmonogram realizacji prac zostanie ustalony z Wykonawcą z wyprzedzeniem 7 dniowym.
5.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prowadzone roboty i jakość zastosowanych materiałów jak również zabezpieczenie terenu robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów.
6.Zamawiający nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za materiały składowane i pozostawione na jego terenie przez Wykonawcę lub osoby działające w jego imieniu. Zapewnienie bezpiecznego
składowania oraz zabezpieczenia materiałów znajduje się po stronie Wykonawcy i nie może powodować utrudnień i zagrożeń dla prawidłowego funkcjonowania jednostki MOS Wschód.
7. Utylizacja odpadu powstałego w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia znajduje się po stronie Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie otrzymanie dokumentów potwierdzających utylizację odpadu w podmiotach posiadających stosowne zezwolenia w tym zakresie.
8. Zamawiający zastrzega sobie obowiązek zabezpieczenia przez Wykonawcę miejsca robót przed działaniem niekorzystnych czynników środowiska.
9. Zamawiający zaleca wizję lokalną Wykonawcy przed złożeniem oferty.
10. Na wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia Wykonawca zobowiązany jest udzielić minimum 36 miesięcy
gwarancji. Na wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia minimalny okres gwarancji to 36 m-cy a maksymalny to 60 miesięcy. Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia (do oceny w kryterium 2) należy wskazać w formularzu oferty, przy czym musi on zostać podany w miesiącach, a wydłużenie okresu gwarancji musi odnosić się do okresów 12-miesięcznych (np. 48 m-cy, 60 m-cy).
11. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Istotnych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 2 do SIWZ

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

03.11.2020 | 10:00


» Location

os. Zgody 13 A
Kraków 31-950
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków "Wschód"
os. Zgody 13 A
Kraków 31-950
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in