Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Łąkowej w miejscowości Molna w Gminie Ciasna, wraz z wykonaniem 14 przyłączy wodociągowych na terenie Gminy Ciasna

» Notice description

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest : „Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Łąkowej w miejscowości Molna w Gminie Ciasna, wraz z wykonaniem 14 przyłączy wodociągowych na terenie Gminy Ciasna”
Zakres robót obejmuje wykonanie rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Molna w rejonie ul. Łąkowej, w zakresie zgodnym z dokumentacją techniczną oraz przedmiarowo – kosztorysową oraz budowę przyłączy wodociągowych w wybranych miejscach Gminy Ciasna.

2. Zakres robót
- roboty przygotowawcze i zabezpieczające
- roboty ziemne
- roboty montażowe wraz z odwodnieniem wykopów
- zasypanie i zagęszczenie wykopów
- wszelkie inne roboty niezbędne do prawidłowego wykonania zadania i przekazania inwestycji do użytkowania
- wykonanie przyłączy wodociągowych wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt budowlany, przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ).
Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie do inspekcji przyszłych terenów budowy i ich otoczenia (wizja lokalna) w celu dodatkowego (ponad informacje zawarte w projektach i SIWZ) oszacowania kosztu i ryzyka oraz wszelkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia i wyceny z punktu widzenia Wykonawcy. W przypadku wystąpienia konieczności przyłączenia się do sieci wodociągowej w miejscach gdzie przebiega ona „w” lub po drugiej stronie drogi utwardzonej, Wykonawca jest zobowiązany do oszacowania i uwzględnienia kosztów przewiertu sterowanego lub kosztów wykopu wraz z odtworzeniem nawierzchni (w miejscach gdzie przewiert sterowany jest niemożliwy).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.11.2020 | 12:00


» Location

ul. Nowa 1a
Ciasna 42-793
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Ciasna
ul. Nowa 1a
Ciasna 42-793
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in