Dostawa i montaż mebli pracowniczych, gabinetowych oraz mebli kuchennych pod zabudowę.

» Notice description

2.1 Przedmiotem zamówienia jest:
część I: dostawa i montaż mebli pracowniczych i gabinetowych na potrzeby wyposażenia Ministerstwie Infrastruktury przy ul. Chałubińskiego 4/6 w Warszawie (zamówienie podstawowe i objęte prawem opcji).
W związku z tym, że Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy przewiduje prawo opcji, przedmiot zamówienia obejmuje: zamówienie podstawowe (gwarantowane) oraz zamówienie objęte prawem opcji (niegwarantowane, opcjonalne).
Zamówienie podstawowe (gwarantowane) obejmuje dostawę mebli opisanych w załączniku nr 1a do SIWZ.
Zamówienie opcjonalne obejmuje dostawę mebli opisanych w załączniku nr 1a do SIWZ.
Zamówienie opcjonalne nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jego zlecenia, jak również nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania tego zamówienia.
W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z realizacji zamówienia objętego prawem opcji, Zamawiający przekaże Wykonawcy pisemne zlecenie o uruchomienie zamówienia objętego prawem opcji. W zleceniu zawarte zostaną w szczególności informacje na temat ilości i rodzaju asortymentu, które wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć w ramach zamówienia przewidzianego prawem opcji.
Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji w dowolnym momencie podczas trwania umowy (np. może zdarzyć się sytuacja, kiedy zamówienie objęte prawem opcji będzie realizowane
w czasie trwania realizacji zamówienia podstawowego).
Podstawowy i opcjonalny przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz złożoną ofertą.
część II: dostawa i montaż mebli kuchennych pod zabudowę, na potrzeby wyposażenia Ministerstwie Infrastruktury przy ul. Chałubińskiego 4/6 w Warszawie.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Każdy z wykonawców może złożyć jedną ofertę na każdą ze wskazanych powyżej części.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.10.2020 | 11:00


» Location

Chałubińskiego 4
Warszawa 00-928
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Furniture

» Buyer data

Ministerstwo Infrastruktury
Chałubińskiego 4
Warszawa 00-928
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in