Serwis sprzętu komputerowego

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie Zamawiającemu przez Wykonawcę usług, których efektem będzie serwis sprzętu komputerowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. Ilość zlecanych usług wskazanych w formularzu ofertowym przyjęta została przez Zamawiającego szacunkowo, wyłącznie w celu wyliczenia przez Wykonawcę ceny oferty. Faktyczna ilość zlecanych usług wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego w tym zakresie. 2. Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji Umowy Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.) wszystkich pracowników, którzy będą bezpośrednio realizować prace związane z serwisem sprzętu komputerowego na podstawie Umowy. Zakres prac wykonywanych przez pracowników Wykonawcy zawiera załącznik nr 1 do Umowy. Szczegóły dotyczące zatrudnienia zawiera wzór Umowy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.10.2020 | 12:00


» Location

00-139 Warszawa


» Category assortment

No category

» Buyer data

Główny Urząd Miar
ul. Elektoralna 2
00-139 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in