Realizacja usługi utrzymania i wsparcia technicznego Systemu wspierającego obsługę wniosków aplikacyjnych oraz projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi utrzymania i wsparcia technicznego Systemu wspierającego obsługę wniosków aplikacyjnych oraz projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku do projektu umowy – Załącznik nr 1 do SIWZ. Głównym zadaniem Systemu jest umożliwienie zarejestrowanym użytkownikom utworzenia, edycji oraz przekazania do WST wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 w ramach zdefiniowanych w Systemie naborów. Wniosek ma charakter formularza zawierającego szereg pól o różnych właściwościach, które należy wypełnić przed jego rejestracją. System umożliwia: 1.Wielokrotne przesyłanie wniosku pomiędzy WST a użytkownikiem (Wnioskodawcą lub Beneficjentem), w celu zmiany lub uzupełnień zdefiniowanych pól;2. Zapraszanie do współtworzenia/edytowania wniosku innych wnioskodawców i beneficjentów; 3. Dokonywanie przez pracowników WST i ekspertów ocen wniosków aplikacyjnych w ramach zdefiniowanych kart ocen;4.Tworzenie przez pracowników WST podstaw decyzji dla członków Komitetu Monitorującego w Programie, zawierających wybrane elementy wniosku o dofinansowanie i podsumowanie ocen; 5.Tworzenie spersonalizowanych raportów statystycznych na podstawie wyboru ich części składowych oraz ich eksport; 6.Zarządzanie przez Zamawiającego kontami użytkowników, podstawową konfigurację Systemu w zakresie właściwości hasła, długości sesji i zarządzanie określonymi rolami; 7.Komunikację z SL2014: przesyłanie naborów, wniosków i umów o dofinansowanie utworzonych w Systemie na podstawie zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie; aktualna dokumentacja dotycząca wymiany danych z SL2014 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego SOPZ. System funkcjonuje w dwóch wersjach językowych: polskiej i słowackiej. Podstawowe role (poziomy uprawnień) w Systemie to: 1. Administrator – funkcja ta jest przeznaczona wyłącznie dla wybranych pracowników Zamawiającego; 2.Pracownik – funkcja ta jest przeznaczona dla pracowników Zamawiającego, występuje ona w kilku wariantach o zróżnicowanym dostępie do poszczególnych funkcji Systemu; 3.Beneficjent – funkcja ta jest przeznaczona dla wnioskodawców i beneficjentów. System stanowi narzędzie pozwalające na przygotowanie, weryfikację poprawności danych oraz wygenerowanie pliku pdf wniosku o dofinansowanie w ramach Programu. Dodatkowo aplikacja stanowi narzędzie zarządzania naborami, oceną i kontraktacją projektów, jak również pozwala na przesyłanie danych do systemu SL2014. System został napisany w języku Java z wykorzystaniem Framework Open Source „ZK7.0” https://zkoss.org/, projekt zarządzany jest za pomocą narzędzia Apache Maven https://maven.apache.org/. Baza danych PostgreSQL 12.1. System działa na JRE 1.7 na kontenerze servletów Apache Tomcat http://tomcat.apache.org/ i komunikuje się z bazą damych w oparciu o ORM Hibernate 4.0. http://hibernate.org/orm/. Serwer produkcyjny bazy danych i System uruchomiony jest na serwerze Zamawiającego. Serwer testowej bazy danych uruchomiony jest na hostowanym serwerze dedykowanym wykupionym przez poprzedniego Wykonawcę. Dokumenty w formacie pdf tworzone są w oparciu o bibliotekę Eclipse Birt http://www.eclipse.org/birt/.
System od strony użytkownika dostępny jest w przeglądarkach www i działa poprawnie dla ogólnie dostępnych aktualnych wersji przeglądarek Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer, Google Chrome, Microsoft Edge. Udział w testach odtworzeniowych systemu i aplikacji (nie częściej niż raz na 6 miesięcy). Maksymalna przewidywana liczba użytkowników Systemu: 2000.Maksymalna przewidywana liczba wszystkich wersji wniosków o dofinansowanie: 1500. System w wersji dla beneficjentów dostępny jest pod adresem https://eplsk.eu/plsk. Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełniania według stanu na dzień ogłoszenia zamówienia stanowią załączniki nr 2 i 3 do niniejszego SOPZ. Aktualnie domena eplsk.eu jest w dyspozycji dotychczasowego wykonawcy. Domena utrzymywana jest w Home.pl i opłacona została do 03.07.2021 r.
Zamawiający wymaga zatrudniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 z pózn. zm.), w wymiarze czasu pracy adekwatnym do powierzanych zadań, osób wykonujących czynności w postaci obsługi systemu zgłoszeniowego typu HelpDesk, o którym mowa w rozdziale 4, pkt 3 SOPZ, z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzenia za pracę (Dz.U. z 2018, poz. 2177 z późn. zm.), przez cały okres realizacji Zamówienia. Ustalenie wymiaru zatrudnienia Zamawiający zostawia w gestii Wykonawcy.
W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby wykonującej czynności wskazane w niniejszym ustępie.
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) Żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
b) Żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) Przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. W trakcie realizacji zamówienia każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osoby wykonującej czynności druku kalendarzy w trakcie realizacji zamówienia:
- oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osoby wykonującej czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego, które powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonuje osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,
- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię deklaracji ZUS RCA pracownika za każdy miesiąc realizacji zamówienia. Kopia umowy/umów/deklaracji powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę co najmniej 1 osoby wykonującej czynności druku, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania pracowników wykonujących czynności na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy). Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie, jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby wykonującej ww. czynności.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez PIP.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.10.2020 | 10:45


» Location

Domaniewska 39 a
Warszawa 02-672
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Network infrastructure devices
  • Telecommunications infrastructure
  • Licences and software
  • Portable memory storage devices
  • Telecommunications equipment and accessories
  • Hardware, parts and accessories
  • Internet and telephone services
  • Software development
  • Implementation services
  • Maintenance and support

» Buyer data

Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich
Domaniewska 39 a
Warszawa 02-672
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in