„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Oleszyce w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021 r. ”

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych powstałych i zebranych:
Szacunkowa ilość odpadów do zebrania i zagospodarowania w okresie obowiązywania umowy.
1) Zmieszane odpady komunalne 425 Mg
2) Tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe 80 Mg
3) Szkło 60 Mg
4) Papier, tektura 10 Mg
5) Sprzęt elektryczny i elektroniczny 3 Mg

6) Meble i odpady wielkogabarytowe 60 Mg
7) Zużyte opony z samochodów osobowych, rowerów i motocykli 5 Mg
8) Odpady z budowy remontu i demontaży 5 Mg
9) Przeterminowane leki, chemikalia 0,10 Mg
10) Baterie i akumulatory 0,40 Mg
11) Tekstylia i odzież 0,50 Mg
12) Bioodpady i odpady zielone 10 Mg
13) Popioły i żużle 1 Mg

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.10.2020 | 10:00


» Location

ul. Rynek 1
Oleszyce 37-630
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Waste management

» Buyer data

Gmina Oleszyce
ul. Rynek 1
Oleszyce 37-630
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in