Przebudowa drogi gminnej nr 110875L (ul. Wiśniowa) w miejscowości Krasnobród, odcinek od km 0+007,00 do km 0+202,00

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 110875L polegający na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej brukowej na ulicy Wiśniowej w Krasnobrodzie
o długości 195m, położonej na działce nr ewid. 138, 109, 108, 110/1, 1225, od km 0+007,00 do km 0+202,00.
Zamówienie jest realizowane w związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania
pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 110875L (ul. Wiśniowa) w miejscowości Krasnobród, odcinek od km 0+007,00 do km 0+202,00” współfinansowanego z Funduszu Dróg Samorządowych w 2020.
1.1. Zakres budowy
1.1.1. Przebudowa drogi gminnej nr 110875L (ul. Wiśniowa) w miejscowości Krasnobród, odcinek od km 0+007,00 do km 0+202,00 w zakresie:
a) Roboty przygotowawcze
–Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych –trasa dróg w terenie równinnym z inwentaryzacją równinną z inwentaryzacją geodezyjną
–201,00m;
–Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 15 cm za pomocą spycharek –504,00m2;
–Karczowanie pni o śr. 36-45 cm koparką podsiębierną w gruntach kat. I-II o normalnej wilgotności z zagospodarowaniem urobku – 2szt.
–Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą
z wywozem na odl. do 3 km –385,00m;
–Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 12 cm o spoinach wypełnionych piaskiem z wywozem na odl. 3 km –740,00m2;
–Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej z wywozem na odl. do
3 km –3m2;
–Rozebranie nawierzchni mas mineralno –bitumicznych o grubości średniej 4cm, na włączeniu do drogi powiatowej –40m2
–Przełożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej, z lokalnym uzupełnieniem podbudowy –5m2
–Przełożenie obrzeży trawnikowych na podsypce piaskowej, z wykonaniem lokalnego, niezbędnego uzupełnienia wzmocnienia podłoża –4m2
Ciecie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm przy krawędzi jezdni – 16m
–Zabezpieczenie kabli energetycznych eN poprzez wykonanie przepustów poprzecznych, przepust rura dwudzielna HDPE 110 mm – 12m
b) Roboty ziemne
–Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samo załadowczymi 5-10 t na odległość ponad 1 km
z wbudowaniem w nasyp wraz z zagęszczeniem, grunt nieoblepiający kat. I-II
–336,00m3;
–Roboty ziemne (wykopy, przekopy) głębokości do 3,00 m wykonywane na nasyp koparkami podsiębiernymi wraz z formowaniem i zagęszczaniem, w gruncie kat. I-I II – 40,00m3
c) Roboty odwodnieniowe
–Regulacja pionowa studzienek sanitarnych betonem C16/20 –4 szt.;
–Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych betonem C16/20 3 szt.;
–Regulacja pionowa studzienek i krat kanalizacji deszczowej betonem C16/20
–11 szt.;
d) Podbudowy
–Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni i chodników, zjazdów, w gruntach kat. II-IV – 924,30 m2;
–Koryta o śr. głębokości 40 cm wykonywane pod chodnik i na zjazdach
w gruntach kat. II-IV –74,00m2 ;
–Podbudowa z kruszywa związanego hydraulicznie cementem C3/4, warstwa gr. 15 cm pod jezdnię, zjazdy, chodniki –924,30m2;
–Podbudowa z kruszywa związanego hydraulicznie cementem C5/6, warstwa gr. 16 cm pod nawierzchnię drogi –871,00m2;
–Wyrównanie istniejącej nawierzchni z trylinki mieszanka betonową C5/6, zagęszczoną mechanicznie o gr. śr. 9cm –33,75m3;
–Podbudowa warstwa górna z mieszanki 0/31,5 kruszywa niezwiązanego
o grubości po zagęszczeniu 15cm, na zjazdach –37,50m2
e) Roboty nawierzchniowe
–Nawierzchnia jezdni i zjazdów z kostki brukowej kolorowej, grubości 8 cm, układana na podsypce cementowo-piaskowej –1283,50m2;
–Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej, grubości 6 cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem –10,20m2;
–Nawierzchnia na bezpośrednich dojściach do przejść z kostki brukowej grubości 8 cm (płytek guzkowatego wykończenia powierzchni wyczuwalnej, barwy żółtej lub pomarańczowej w pasach o szerokości 70cm), na podsypce cementowo-piaskowej –5,60m2;
f) Roboty wykończeniowe
–Obsianie poboczy i skarp – 269,00m2
g) Urządzenia bezpieczeństwa ruchu
–Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60,3mm –11 szt.;
–Pionowe znaki drogowe – znaki ostrzegawcze, zakazu, nakazu, informacyjne, (A, B, D) –11 szt.;
–Pionowe znaki drogowe aktywne –D-6 zasilane ogniwem słonecznym (małe) –2szt.;
–Oznakowanie poziome grubowarstwowe –linie na skrzyżowaniach, przejściach dla pieszych, wyłączenia jezdni malowane mechanicznie –14,00m2
h) Elementy ulic
–Krawężniki betonowe, (na wjazdach i przejściu obniżone), o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej z oporem C8/10, na podsypce cementowo-piaskowej –390,00m;
–Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem na ławie betonowej C8/10 z oporem (chodnik/zjazdy) –69,00m;
1.2. Ponadto w ramach zadania Wykonawca sporządzi/uzyska na rzecz Inwestora wszystkie niezbędne wnioski, badania, opinie. Koszty uzyskania w/w opinii, badań, wniosków ponosi Wykonawca.
1.3. Powyższy opisany zakres robót ma charakter orientacyjny. Szczegółowy opis wykonania
i zakres robót zawarty jest w projekcie budowlano -wykonawczym oraz Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, stanowiących załączniki do SIWZ (Załącznik nr 10), a także Polskich Normach lub aprobatach technicznych, warunkach technicznych wykonawstwa i odbioru robót.
Obmiar robót załączony do SIWZ mają charakter pomocniczy i stanowi podstawę do sporządzenia kosztorysu ofertowego. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że wynagrodzenie za przedmiot zamówienia będzie wynagrodzeniem ryczałtowym, w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji obmiarowej nie będzie mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia.
1.4. W przypadku użycia w dokumentacji projektowej odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych,
o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację projektową powinien założyć, że każdemu odniesieniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz „lub równoważne".
W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robót zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo
i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Użycie w dokumentacji projektowej oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy Pzp oznacza, że Zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania.
W przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez Zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, Zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego.
Użycie w dokumentacji projektowej wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku, gdy dany Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany Wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia.
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach Zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z dokumentacją techniczną.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.11.2020 | 10:00


» Location

ul. 3 Maja 36
Krasnobród 22-440
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Krasnobród
ul. 3 Maja 36
Krasnobród 22-440
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in