Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rymań oraz opróżnianie koszy ulicznych i pojemników z odpadami z czyszczenia ulic i placów, ich transport i zagospodarowanie.

» Notice description

3. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie następujących odpadów:
1) odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Rymań;
2) odpadów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK);
3) odpadów wielkobarytowych pochodzących z Mobilnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;
4) odpadów typu przeterminowane i zbędne leki oraz zużyte baterie z punktów stacjonarnych funkcjonujących w Gminie Rymań;
5) odpadów pochodzących z obiektów będących własnością Gminy Rymań;
6) odpadów z koszy ulicznych, oraz odpadów pochodzących z czyszczenia ulic i placów.
4. Na usługę, o której mowa w pkt.3 składają się również:
1) wyposażenie wskazanych przez Zamawiającego nieruchomości zamieszkałych w:
a) odpowiednie pojemniki, kontenery do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych (stanowiących pozostałości po segregacji);
b) worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz worki z przeznaczeniem na odpady zmieszane;
2) wyposażenie wskazanych przez Zamawiającego nieruchomości niezamieszkałych w:
a) pojemniki, które będą zlokalizowane na przystankach autobusowych;
b) kosze uliczne;
c) kontener KP-7 (plac ZGKiM);
d) pojemnik z przeznaczeniem na odpady z czyszczenia ulic i placów (targowisko);
3) wyposażenie wskazanych przez Zamawiającego ogólnodostępnych punktów stacjonarnych na terenie Gminy Rymań w pojemniki z przeznaczeniem na przeterminowane i zbędne leki oraz zużyte baterie;
4) opracowanie harmonogramów odbioru odpadów komunalnych, oraz broszur (ulotek) określających sposób wymaganej na terenie gminy zbiórki odpadów komunalnych;
5) prowadzenie dokumentacji związanej z przedmiotem zamówienia i realizacja obowiązków sprawozdawczych wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
6) odbiór i zagospodarowanie odpadów, o których mowa w pkt.3 obejmuje co najmniej takie kody odpadów, jak:

Tab.1

Lp.
Rodzaj odpadów Kody odpadów, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów
1.
Opakowania z papieru i tektury 15 01 01
Papier i tektura 20 01 01
2. Metale 20 01 40
Opakowania z metali 15 01 04
Opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02
Opakowania wielomateriałowe 15 01 05
Zmieszane odpady opakowaniowe 15 01 06
Tworzywa sztuczne 20 01 39
3. Opakowania ze szkła 15 01 07
Szkło 20 01 02
4. Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 20 01 08
Odpady ulegające biodegradacji 20 02 01
5. Zużyte opony 16 01 03
6. Tekstylia 20 01 11
7. Odzież 20 01 10
8. Odpady wielkogabarytowe 20 03 07
9. Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 17 01 01

Gruz ceglane 17 01 02
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 17 01 07
Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 17 06 04
10. Rozpuszczalniki 20 01 13*
Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy) 20 01 19*
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne 20 01 27*

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27 20 01 28
Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 20 01 21*
11. Urządzenia zawierające freony 20 01 23*
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1) 20 01 35 *

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 20 01 36
12. Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie 20 01 33*
13. Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 20 01 31*
Leki inne niż wymienione w 20 01 31 20 01 32
14. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 20 03 01
15. Odpady z czyszczenia ulic i placów 20 03 03
16. Inne odpady nieulegające biodegradacji 20 02 03
17. Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 20 03 99


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

28.10.2020 | 12:00


» Location

ul. Szkolna 7
Rymań 78-125
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Category assortment

  • Waste management

» Buyer data

Gmina Rymań
ul. Szkolna 7
Rymań 78-125
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in