Budowa ulicy Ogrodowej i Świerkowej w Karsinie wraz z kanalizacją deszczową

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Ogrodowej na odcinku 405 m i ulicy Świerkowej 171 w Karsinie.
Parametry techniczne projektowanej drogi:
− klasa techniczna ulicy - L 1/2
− prędkość projektowa - Vp = 40 km/h
− szerokość chodnika biegnącego przy jezdni - 2,0m
− szerokość chodnika odsuniętego od jezdni - 1,5m
− szerokość ścieżki rowerowej - 2,0m
− szerokość ciągu pieszo-rowerowego - 2,5m
− szerokość nawierzchni ul Ogrodowa - 6,0m
− szerokość nawierzchni ul Świerkowa - 5,0m
− długość odcinka ul Ogrodowej - 405m
− długość odcinka ul Świerkowej - 171,4m
− łączna długość budowanych dróg – 576,4m
− kategoria ruchu - KR-3
− max obcia9enie na os - 100 kN
UWAGI!
Chodnik jednostronny do wykonania po stronie ścieżki rowerowej a wszystkie zjazdy zgodnie z projektem.
2. Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV) przedmiot zamówienia obejmuje zakres określony kodami: 45 23 31 20-6 – Roboty w zakresie budowy dróg, 45 11 12 20-6 – Roboty przygotowawcze, 45 11 20 00-5 – Roboty ziemne, 45 23 32 22-1 – Podbudowy, 45 23 24 10-9.
3. Wykonawca zobowiązany jest do porównania zgodności przekazanych opracowań i w przypadku jakichkolwiek niezgodności zobowiązany jest jak najszybciej pisemnie zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie. W przypadku różnic w zakresie rozwiązań technologicznych (w tym również zastosowanych materiałów i urządzeń) w pierwszej kolejności obowiązują rozwiązania przedstawione w przedmiarach robót i dodatkowych opisach.
4. Do wykonania zamówienia Wykonawcy zobowiązani są użyć materiałów i urządzeń nowych, w gatunku I, zakupionych u renomowanych producentów, gwarantujących najwyższą jakość, o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w przedmiarach. Występujące w opracowaniach nazwy, typy i pochodzenie produktów nie są dla Wykonawców wiążące,
5. Wykonawcy zobowiązani są użyć do wykonania zamówienia urządzeń i materiałów odpowiadających wymaganiom Polskiej Normy przenoszącej normy europejskiej PN-EN (normy zharmonizowane) oraz innym określonym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i dokumentacji projektowej. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty zezwalające na ich stosowanie w budownictwie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości).
6. Tam, gdzie na rysunkach, dokumentacji lub opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, o których mowa w art. 30 ust. 1 - 3 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych. Pod pojęciem równoważności rozumieć należy, iż zagwarantują one realizacje zamówienia w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę i opisem przedmiotu Zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w w/w dokumentach. Podane w opisach przedmiotu zamówienia nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego.
7. W przypadku urządzeń, których znaki towarowe podano w dokumentacji projektowej poprzez równoważność Zamawiający rozumie zastosowanie takich urządzeń, których parametry techniczne, moc, wydajność nie będą gorsze od urządzeń, jakie zostały przyjęte w rozwiązaniach technologicznych projektu. Zastosowanie urządzeń równoważnych zapewnić musi także kompatybilność z pozostałymi materiałami i urządzeniami przyjętymi w zastosowanej technologii.
8. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.11.2020 | 10:00


» Location

ul. Długa 222
Karsin 83-440
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Urząd Gminy w Karsinie
ul. Długa 222
Karsin 83-440
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in