WYKONYWANIE PRAC ZWIĄZANYCH Z ODZYSKIEM, UNIESZKODLIWIANIEM I TRANSPORTEM ODPADÓW W GMINIE TERESIN - 2021 R.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie prac związanych z odzyskiem, unieszkodliwianiem i transportem odpadów z obiektów zlokalizowanych na terenie Gminy Teresin, tj.:
1) odpadów powstałych przy oczyszczaniu ścieków w Gminnej Biologicznej Oczyszczalni Ścieków w Granicach, w postaci:
a) odpadów o kodzie: 190805 – ustabilizowane komunalne osady ściekowe (odwodnione osady) w ilości nie przekraczającej 850 Mg w okresie obowiązywania umowy;
b) odpadów o kodzie: 190801 – skratki w ilości nie przekraczającej 40 Mg w okresie obowiązywania umowy;
c) odpadów o kodzie: 190802 - zawartość piaskowników w ilości nie przekraczającej 30 Mg w okresie obowiązywania umowy
2) odpadów powstałych przy oczyszczaniu ścieków w Mechaniczno-Biologicznej Oczyszczalni Ścieków w Pawłowicach, w postaci:
a) odpadów o kodzie: 190899 – inne niewymienione odpady o objętości nie przekraczającej 36 m3 w okresie obowiązywania umowy,
b) odpadów o kodzie: 190801 – skratki w ilości nie przekraczającej 5 Mg w okresie obowiązywania umowy.
3) odpadów powstałych przy oczyszczaniu ścieków w Mechaniczno-Biologicznej Oczyszczalni Ścieków BIOBLOK MU 50 w Szymanowie, w postaci:
a) odpadów o kodzie: 190899 – inne niewymienione odpady o objętości nie przekraczającej 55 m3 w okresie obowiązywania umowy,
b) odpadów o kodzie: 190801 – skratki w ilości nie przekraczającej 6 Mg w okresie obowiązywania umowy.
2. Obowiązkiem Wykonawcy będzie wykonanie usługi określonej w przedmiocie zamówienia zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie, w szczególności postanowieniami ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.) i z przepisami wykonawczymi do w/w Ustawy, na warunkach i w terminach uzgodnionych w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.10.2020 | 11:00


» Location

Al. XX-Lecia 13
Teresin 96-515
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Waste management

» Buyer data

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Teresinie
Al. XX-Lecia 13
Teresin 96-515
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in