Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Krajowicach

» Notice description

I część: Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Krajowicach (roboty objęte wnioskiem o dofinasowanie)
1. Płytka odbojowa, dojazd, drogi manewrowe – roboty rozbiórkowe
- rozebranie nawierzchni z płyt drogowych – 950,0 m2
- rozebranie nawierzchni z płytek chodnikowych – 67,64 m2
- rozebranie krawężników betonowych – 350,0 m
- wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki wraz z utylizacją – 164,65 m3

2. Płytka odbojowa, dojazd, drogi manewrowe – płytka odbojowa
- korytowanie wraz z wywiezieniem ziemi – 131,47 m2 (32,87 m3)
- obrzeża betonowe 30x8 cm na ławie betonowej – 176,48 m
- podbudowa z kruszyw (pospółka gr. 15 cm) – 116,86 m2
- podbudowa z kruszyw (kliniec gr. 10 cm) – 116,86 m2
- nawierzchnia z kostki brukowej gr. 6 cm, szarej – 116,86 m2
- plantowanie i wykonanie trawników – 176,48 m2

3. Płytka odbojowa, dojazd, drogi manewrowe – dojazd, drogi manewrowe
- korytowanie wraz z wywiezieniem ziemi – 1 092,50 m2 (600,88 m3)
- krawężniki betonowe 15x30 cm na ławie betonowej – 350,0 m
- podbudowa z kruszyw (pospółka gr. 30 cm) – 950,0 m2
- podbudowa z kruszyw (tłuczeń zaklinowany klińcem gr. 30 cm) – 950,0 m2
- nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm, (Behaton bez fazy, szary – 950,0 m2
- plantowanie i wykonanie trawników – 350,0 m2

4. Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniana wody - roboty przygotowawcze
- roboty pomiarowe -niwelacja pod obiekty przemysłowe – 0,00271 ha

5. Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniana wody - roboty rozbiórkowe
- skucie posadzek betonowych wraz z usunięciem gruzu – 8,139 m3
- ręczne wykopy (wyrównanie dna wykopu) – 10,852 m3
- wywóz materiałów z rozbiórki – 15,0 t

6. Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniana wody – roboty zbrojarsko-betoniarskie
- wykonanie poduszki z piasku gr. 0,3 m pod fundamenty wraz z zagęszczeniem – 8,139 m3
- wykonanie podłoża pod fundamenty z chudego betonu gr. 10 cm – 2,713 m3
- przygotowanie i montaż zbrojenia – 0,792 t
- wykonanie płyty żelbetowej zbrojonej – 8,139 m3
- wykonanie podkładu betonowego gr. 10 cm pod płytę żelbetową– 3,672 m3

7. Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniana wody – technologia
- demontaż istniejącego układu technologicznego – 1 kpl
- dostawa zestawu pompowni pośredniej – 1 kpl
- dostawa zestawu aeracji – 1 kpl
- dostawa rozdzielni pneumatycznej – 1 kpl
- dostawa sprężarki tłokowej ze zbiornikiem 250l – 2 kpl
- dostawa zestawu filtracyjnego – odżelazienie i odmanganianie – 8 kpl
- dostawa zestawu dmuchaw – 1 kpl
- dostawa zestawu pompy płucznej 5,5 kW – 1 kpl
- dostawa zestawu hydroforowego 15 kW – 1 kpl
- dostawa dozownika podchlorynu sodu – 1 kpl
- dostawa armatury oraz rurociągów – 1 kpl
- dostawa przepływomierzy – 4 kpl
- dostawa rozdzielnicy technologicznej RT – 1 kpl
- dostawa kabli zasilających i sterowniczych od rozdzielni RT do urządzeń – 1 kpl
- dostawa zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem – 1 kpl
- dostawa osuszacza powietrza – 2 kpl
- transport urządzeń technologicznych – 1 kpl
- montaż urządzeń ciągu technologicznego (zbiornik filtracyjny, filtry zamknięte,
odżelaziacze, odgazowywacze wody) – 8szt
- montaż urządzeń ciągu technologicznego (zestawy pompowe, dmuchawy, sprężarki) – 6 kpl
- rozruch technologiczny nowych instalacji – 1 kpl

8. Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniana wody – odprowadzenie popłuczyn
- wykucie posadzki betonowej wraz z usunięciem gruzu oraz uzupełnienie posadzki – 1,68 m3
- wywóz materiałów z rozbiórki – 1,68 t
- ręczne wykopy pod rurociągi wraz z obsypką piaskiem – 11,20 m3
- kanały z rur PCW fi 200 mm wraz z kształtkami (8szt) – 16,0 m

9. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych – instalacje elektryczne
- demontaż puszek, przewodów, łączników, gniazd wtykowych, opraw świetlówkowych -1 kpl
- układanie przewodów kabelkowych w gotowych bruzdach, w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych (przekrój 5x16 mm2) - 40,0 m
- układanie przewodów kabelkowych w gotowych bruzdach (przekrój 3x1,5 mm2, 4x1,5 mm2, 3x2,5 mm2, 5x4 mm2, 1x6 mm2) wraz z zaprawianiem bruzd – 790,0 m
- układanie rur winidurowych średnicy 20÷28 mm – 230 m
- montaż puszek z tworzywa sztucznego – 35,0 szt
- montaż przycisków jednobiegunowych, łączników, gniazd instalacyjnych – 52 szt
- montaż opraw oświetleniowych (OP1, OP2, OP3, OP4, C1, oprawy awaryjne) – 56 szt
- sprawdzenia i pomiary – 1 kpl

10. Instalacje sanitarne w obiektach: wod-kan, C./O., gaz – instalacja wodociągowa
- demontaż zaworów, baterii, rurociągów stalowych, term elektrycznych przyborów sanitarnych – 1 kpl
- wykucie bruzd poziomych – 60,03 m
- rurociągi z tworzyw sztucznych (PP,PE, PB) średnicy 16÷40 mm – 114,21 m
- izolacja rurociągów otulinami gr. 9÷20 mm - 93,40 m
- montaż zaworów przelotowych, zwrotnych i czerpalnych - 13 szt
- montaż baterii umywalkowych , natryskowych – 5 szt
- próby szczelności instalacji, płukanie - 1 kpl

11. Instalacje sanitarne w obiektach: wod-kan, C./O., gaz – instalacja kanalizacji
- demontaż rurociągów z PCW, wpustów podłogowych, podejść odpływowych – 1 kpl
- skucie posadzek, wykucie bruzd, usuniecie i wywiezienie gruzu – 1 kpl
- rurociągi kanalizacyjne z PCW (średnicy 110mm, 50mm) – 20,26 m
- montaż rur wywiewnych, czyszczaków kanalizacyjnych – 1 kpl
- montaż przyborów sanitarnych (umywalki, miski ustępowe, brodzik) – 7 szt

12. Instalacje sanitarne w obiektach: wod-kan, C./O., gaz – instalacja C.O.
- demontaż rurociągów stalowych czarnych, grzejników – 1 kpl
- rurociągi z kształtkami z rur PE-RT/AL/PE-RT fi 16÷32 mm łączonych na wcisk – 247,20 m
- izolacje rurociągów otulinami gr. 20÷35 mm – 249,0 m
- grzejniki stalowe 1-, 2-, 3-płytowe z zaworami grzejnikowymi i głowicami termostatycznymi - 18 szt
- montaż zaworów kulowych i odpowietrzających – 8 szt
- montaż naczynia wzbiorczego, filtra do wody, zaworu ze złączką do węża – po 1 kpl
- próba szczelności instalacji - 1 kpl

13. Instalacje sanitarne w obiektach: wod-kan, C./O., gaz – instalacja gazu
- demontaż rurociągów stalowych – 1 kpl
- montaż kotła wiszącego dwufunkcyjnego o mocy do 26kW z zestawem do odprowadzenia spalin – 1 kpl
- rurociągi stalowe o śr. 25 mm – 2,0 m
- kurek gazowy, filtr gazowy – po 1 szt
- próba ciśnieniowa instalacji gazowej – 1 kpl


II część : Termomodernizacja i remont budynku Stacji Uzdatniania Wody w Krajowicach (roboty nie objęte wnioskiem o dofinasowanie – budynek główny i agregatorownia).

1. Roboty rozbiórkowe zewnętrzne
- rozebranie rynien i rur spustowych – 97,01 m
- rozebranie obróbek blacharskich – 63,02 m2
- rozebranie attyk i kominów – 13,12 m3
- rozebranie pokrycia dachowego z papy wraz z warstwą izolacyjną i płytą betonową – 430,59 m2
- demontaż krat, okien i drzwi – 51 szt
- wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki wraz z utylizacją – 90,54 m3

2. Roboty rozbiórkowe wewnętrzne
- rozebranie okładziny z płytek na ścianach i posadzkach – 58,99 m2
- zeskrobanie starych farb na ścianach, sufitach i lamperiach – 846,44 m2
- wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki wraz z utylizacją – 6,0 m3

3. Elementy żelbetowe
- wykonanie nowych wieńców żelbetowych – 9,36 m3
- zbrojenie wieńców żelbetowych – 0,69 t

4. Roboty murowe, kominy
- murowanie ścian attykowych i kominów – 14,40 m3
- ocieplenie kominów wełną mineralną wraz z wyprawą z tynku silikonowego – 22,22 m2

5. Więźba dachowa
- konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej (murłaty 16x16, podwaliny 16x16, płatwie 16x16, słupki 16x16, krokwie 8x16, kontrłaty 2,5x7, łaty 30x50) – 17,60 m3
- izolacja z folii polietylenowej – 510,27 m2

6. Pokrycie
- pokrycie dachu blachą płaską systemową na felc podłużny, RAL 7024 – 510,27 m2
- obróbki blacharskie z blachy powlekanej – 59,86 m2
- rynny i rury spustowe z blachy powlekanej systemowe, RAL 7024 – 101,01 m

7. Izolacja termiczna poddasza
- izolacja przeciwwilgociowa z folii polietylenowej – 470,80 m2
- izolacja z wełny mineralnej twardej gr. 25 cm (15cm+10cm) – 470,80 m2

8. Stolarka okienna
- montaż okien PVC 3-szybowych (U=0,9 W/m2*K), RAL 7035 – 45,87 m2
- montaż podokienników z aglomarmuru – 41,53 m
- montaż rolet okiennych zasuwanych antywłamaniowych – 19,80 m2

9. Stolarka drzwiowa
- drzwi aluminiowe zewnętrzne 1 i 2-skrzydłowe, RAL 7035 – 24,60 m2
- drzwi stalowe wewnętrzne, RAL 7035 – 19,11 m2

10. Posadzki
- gruntowanie oraz warstwa wyrównawczo-niwelacyjna – 338,90 m2
- posadzka przemysłowa z żywicy poliuretanowej, RAL7014 – 338,90 m2
- posadzka z płytek z cokolikami – 36,20 m2


11. Tynki i okładziny
- uzupełnienie, przecieranie tynków – 923,33 m2
- malowanie 2-krotne z gruntowaniem lamperii olejnych – 380,67 m2
- licowanie ścian płytkami – 107,76 m2

12. Malowanie
- malowanie dwukrotne z gruntowaniem ścian i sufitów – 760,83 m2
- czyszczenie i malowanie dźwigarów, tężników stalowych, przykrycia kanałów z blach -104,10 m2

13. Roboty kowalsko-ślusarskie
- dostarczenie i montaż daszków szklanych systemowych (7 szt) – 1 kpl

14. Izolacja pionowa fundamentów
- wykonanie izolacji pionowej fundamentów (wykopy, czyszczenie, 2x masa kauczukowo-dyspersyjna, polistyren estrudowany 12 cm, folia kubełkowa) – 144,58 m2

15. Elewacja
- ocieplenie ścian styropianem grafitowym gr. 15 cm (lambda 0,031) wraz z wyprawą elewacyjną z tynku akrylowego, baranek 1,5 mm – 632,31 m2
- licowanie cokołu płytkami klinkierowymi 25x6, kolor antracyt wraz z listwą aluminiową okapnikową – 146,08 m2
- montaż podokienników zewnętrznych zakończonych obustronnie zaślepkami PCW, RAL 7024 – 9,97 m2
- montaż podsufitki PCW, kolor grafit na ruszcie drewnianym - 53,18 m2
- montaż opraw oświetlenia zewnętrznego – 6 szt
- wykonanie napisów na ścianie bocznej z pyt polistyrenowych – 1 kpl

16. Ogrodzenie
- czyszczenie myjką ciśnieniową cokołu betonowego – 290,71 m2
- czyszczenie i malowanie elementów stalowych (słupki, brama wjazdowa) – 1 kpl

17. Instalacja odgromowa
- demontaż istniejącej instalacji odgromowej - 1 kpl
- montaż instalacji odgromowej (pręt fi 8mm, zwody poziome na dachu na uchwytach, zwody pionowe na ścianie w rurze fi 20mm (niepalna) w warstwie ocieplenia – 1 kpl
- pomiary i sprawdzenie instalacji – 1 kpl

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.11.2020 | 10:00


» Location

Rynek 1
Kołaczyce 38-213
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Kołaczyce
Rynek 1
Kołaczyce 38-213
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in