Przebudowa drogi gminnej na działce ewid. nr 2992 w Sarzynie

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej na działce ewid. nr 2992 w Sarzynie.
Przedmiotowa droga gminna to droga wewnętrzna znajdująca się w miejscowości Sarzyna – w północno–zachodniej części gminy Nowa Sarzyna. Całość inwestycji mieści się na działce nr ewid. 2992.
1) Zakres robót obejmuje:
- przebudowę konstrukcji jezdni poprzez jej utwardzenie betonem asfaltowym,
- utwardzenie poboczy – po obu stronach drogi.
2) Podstawowe parametry:
- klasa techniczna - D – dojazdowa,
- kategoria obciążenia ruchem – KR 1,
- szerokość jezdni – 4,0 m,
- długość odcinka do przebudowy ~ 988 m,
- odwodnienie – powierzchniowe na pobocze i tereny zielone po obu stronach drogi,
- pobocza – utwardzone kruszywem łamanym o szerokości 0,5 m.
3) Stan istniejący:
Projektowany odcinek drogi zlokalizowany jest w północno - zachodniej części gminy Nowa Sarzyna, w miejscowości Sarzyna i przebiega przez tereny rolnicze, zadrzewione i zalesione. Droga posiada nawierzchnie gruntową, nieutwardzoną.
4) W czasie realizacji zadania roboty należy oznakować zgodnie z „Instrukcją o znakach i sygnałach na drogach”.
5) Szczegółowy zakres zamówienia został przedstawiony w załączonej dokumentacji projektowej.
2. Zakres zamówienia obejmuje również:
1) przygotowanie terenu budowy,
2) zabezpieczenie terenu budowy,
3) zakup i dostawę materiałów niezbędnych do realizacji zadania,
4) uporządkowanie terenu budowy,
5) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.
3. Inne obowiązki i koszty Wykonawcy
Do zakresu obowiązków i kosztów Wykonawcy należy także:
1) obsługa geodezyjna (tyczenie oraz dokumentacja geodezyjna powykonawcza),
2) zabezpieczenie własnym kosztem i staraniem, mediów niezbędnych do wykonania robót budowlanych,
3) koszty związane z odbiorami wykonanych robót oraz przeprowadzeniem prób i badań technicznych,
4) utylizacja odpadów,
5) zgłaszanie Zamawiającemu do odbioru robót zanikających,
6) zabezpieczenie dróg prowadzących do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym środkami transportu Wykonawcy lub jego podwykonawców. W przypadku zniszczenia dróg, Wykonawca zobowiązuje się do ich naprawy,
7) zabezpieczenie wjazdów na posesje przed zniszczeniem, a w przypadku zniszczenia odtworzenie do stanu pierwotnego,
8) oznakowanie prowadzonych robót,
9) opracowanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót,
10) opracowanie kosztorysu powykonawczego,
11) opracowanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.
W/w opracowania należy doliczyć do kosztów zadania.
4. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45233140-2 Roboty drogowe
45221111-3 Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
5. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu – także w dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne („lub równoważne” – art. 29 ust. 3 ustawy Pzp). Dotyczą one wszystkich elementów / składników opisu przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu, które są wymagane od Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca, analizując dokumentację projektową, stwierdzi / zauważy przypadki nazw własnych, prosi się Wykonawcę, aby niezwłocznie (przed upływem terminu składania ofert) przekazał Zamawiającemu tą informacje wskazując to w zapytaniu dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia.
6. Podobna zasada obowiązuje w przypadkach, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zostały wprowadzone odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp.
7. Oferowanie rozwiązań równoważnych do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia wymaga dodatkowo wykazania, że oferowane rozwiązanie równoważne jest o parametrach techniczno-eksploatacyjno-użytkowych nie gorszych niż wymagane przez Zamawiającego. Ponadto Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem osiągnięcia założonych w dokumentacji projektowej standardów technicznych. Ciężar wykazania spełnienia tych wymagań leży po stronie Wykonawcy w składanej ofercie lub jeżeli ten przypadek ma miejsce w trakcie realizacji umowy – w chwili zaistnienia konieczności dokonania takiej zmiany.
8. W przypadku zastosowania zasad wskazanych powyżej w trakcie realizacji umowy, mogą one wystąpić pod warunkiem, że zmiany te nie będą wpływać na oferowany w ofercie przedmiot zamówienia i efekt zakreślony niniejszą SIWZ. Mogą to być także przypadki korzystne dla Zamawiającego. Obowiązkiem strony wnoszącej o takie rozwiązanie równoważne (w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający lub Wykonawca) wymagane jest uzasadnienie tego przypadku w formie pisemnej. Nie mogą one jednak zmienić istotnych elementów oferty czy umowy, przykładowo: wydłużenia terminu realizacji w stosunku do tego wymaganego zapisami SIWZ. Wprowadzenie rozwiązania równoważnego w trakcie realizacji umowy może następować także w następujących okolicznościach:
1) powodują obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy;
2) powodują poprawienie parametrów technicznych w stosunku do wymaganych przez Zamawiającego w SIWZ;
3) wynikają z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów.
9. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane wg zasad wskazanych w pkt. II.4.5 musi dodatkowo wykazać w ofercie / w trakcie realizacji zamówienia, że oferowane przez niego dostawy / usługi / roboty budowlane spełniają wszystkie wymagania określone przez zamawiającego w treści SIWZ i w postępowaniu.
10. Wykazanie, że oferowane przez Wykonawcę rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego musi nastąpić w złożonej ofercie (na etapie prowadzenia robót budowlanych w formie pisma skierowanego do Zamawiającego) z podaniem szczegółowych parametrów zaproponowanych materiałów i urządzeń oraz udowodnienia okoliczności wynikających z wcześniejszych zapisów. Stosowanie powyższych rozwiązań równoważnych dotyczy także przypadków, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia wskutek jakiegoś niedopatrzenia pojawiły się wskazania, o których mowa w niniejszym materiale.
11. Materiały i urządzenia zastosowane do realizacji zamówienia winny spełniać i posiadać:
1) Polskie Normy;
2) polskie aprobaty techniczne;
3) polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń i realizacji robót budowlanych oraz wykorzystania dostaw;
4) krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z późn. zm.).
12. Kosztorys ofertowy musi być w pełni zgodny z zapisami zawartymi w przedmiarach robót (materiał, opis, ilość) i ma zawierać ceny jednostkowe dla poszczególnych pozycji. Każda pozycja w kosztorysie ofertowym powinna być odrębnie wyceniona. Wszystkie wartości (z wyjątkiem obmiarów) powinny być naliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.
13. Dokumenty jakie będą wymagane od Wykonawcy w trakcie odbioru końcowego:
13.1. Do zawiadomienia o zakończeniu robót Wykonawca załączy operat kolaudacyjny w skład którego wchodzą następujące dokumenty:
1) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza – 3 egz.;
2) atesty, certyfikaty, karty gwarancyjne, deklaracje zgodności na zastosowane materiały i urządzenia z adnotacją kierownika budowy o ich wbudowaniu;
3) potwierdzony przez pracownika Zamawiającego kosztorys powykonawczy;
4) karta gwarancyjna.
13.2. Dokumenty winny być ponumerowane i poukładane wg spisu treści; kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.
13.3. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie końcowy odbiór przedmiotu umowy lub wezwie do uzupełnienia dokumentów lub innych wymaganych do odbioru dokumentów w terminie do 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając, o tym Wykonawcę.
13.4. Niedostarczenie Zamawiającemu dokumentów wymaganych do odbioru wstrzymuje podpisanie końcowego protokołu odbioru robót.
14. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania odpadów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy podmiotowi uprawnionemu do unieszkodliwiania odpadów oraz o dostarczenie Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego tę czynność (Karta przekazania odpadów).
15. Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia nie może być krótszy niż 36 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót i nie dłuższy niż 60 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót.
16. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności opisane w pkt. II.4.1 w trakcie realizacji zamówienia.
17. Wykonawca i podwykonawcy zobowiązują się, że osoby wykonujące czynności, o których mowa w pkt. II.4.16 będą zatrudnione na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320).
18. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. II.4.16 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
19. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. II.4.16 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
- oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem danych osobowych tych osób, niezbędnych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika) oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy
20. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. II.4.16 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego.
21. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. II.4.16 czynności.
22. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.11.2020 | 10:00


» Location

ul. Mikołaja Kopernika 1
Nowa Sarzyna 37-310
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Nowa Sarzyna
ul. Mikołaja Kopernika 1
Nowa Sarzyna 37-310
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in