Remont elewacji budynku Państwowej Szkoły Muzycznej we Wschowie

» Notice description

I. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pod nazwą:
„Remont elewacji budynku Państwowej Szkoły Muzycznej we Wschowie”
1. Szczegółowy zakres prac został określony w projekcie budowlanym i przedmiarze robót, stanowiących załączniki do SIWZ.
2. Zamówienie obejmuje wykonanie prac przez Konserwatora dzieł sztuki przy renowacji detali architektonicznych:
- głowic i baz kolumn,
- sztukateryjnych girland,
- medalionu umiejscowionego na tympanonie.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość stosowania materiałów (systemów) równoważnych. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się znaki towarowe poprzez wskazanie nazw materiałów i urządzeń – należy przez to rozumieć możliwość zastosowania materiałów „równoważnych”, tzn. o porównywalnych parametrach techniczno – jakościowych.
3. Podane w dokumentacji projektowej, przedmiarach i opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych, a mają za zadanie jedynie doprecyzowanie minimalnych oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego.
4. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego i wydajnościowego. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z ofertą przetargową: kart katalogowych wyrobów, aprobat technicznych, certyfikatów i deklaracji zgodności umożliwiających Zamawiającemu dokonanie porównania parametrów technicznych. Wykonawca, który zastosował materiały równoważne musi ponadto określić, jakie to materiały i o jakich parametrach materiały w ich miejsce proponuje. Należy wykazać w formie tabeli różnicę pomiędzy określonymi przez Zamawiającego materiałami a zaproponowanymi materiałami, urządzeniami przez Wykonawcę. Udowodnienie zastosowania równoważnych rozwiązań spełniających właściwe normy jest obowiązkiem Wykonawcy.
5. Zadanie należy realizować zgodnie z:
- projektem budowlanym;
- zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ);
- zasadami współczesnej wiedzy technicznej i budowlanej przy zachowaniu zasad BHP.

II Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

1. Wszystkie materiały użyte przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane PN-EN. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) oraz do okazania, na każde żądanie Zamawiającego - certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu.
2. Załączony do SIWZ przedmiar robót jest materiałem pomocniczym do przygotowania oferty i dokonania wyceny robót. Umowa, która zostanie zawarta na realizację przedmiotowego zamówienia będzie umową wynagradzaną ryczałtowo na podstawie wyboru najkorzystniejszej oferty, której cena będzie wynikała z przedstawionej przez Wykonawcę oferty.
3. Zamawiający zastrzega, że na terenie prowadzonych robót budowlanych mogą znajdować się instalacje przyłączeniowe niezinwentaryzowane, dlatego prace należy wykonywać ze szczególną ostrożnością w celu uniknięcia ewentualnego spowodowania ich uszkodzenia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji, a szkody wyrządzone podczas realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest naprawić niezwłocznie na własny koszt; bieżącego oczyszczania i usunięcia materiałów powstałych w czasie robót budowlanych oraz odtworzenia przyległego terenu po zakończeniu robót do stanu pierwotnego.
4. Wymaga się, aby Wykonawca uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.
5. Wykonawca jest zobowiązany do wykorzystania załączonej dokumentacji projektowej tylko i wyłącznie w celu sporządzenia oferty, a w przypadku zawarcia umowy do wykonania zamówienia w sposób zgodny z jej treścią.
6. Zamawiający zaleca Wykonawcy przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie w celu dokonania własnych ustaleń, co do rzeczywistego zakresu robót wymaganego do osiągnięcia pełnego efektu rzeczowego przedsięwzięcia i ujęcia go w cenie ofertowej. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca.
7. Wykonawca ponosi koszty urządzenia terenu budowy oraz koszty zużycia wody, energii i innych mediów, a także koszty związane z zagospodarowaniem powstałych podczas robót odpadów oraz koszty sporządzenia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie realizacji robót objętych niniejsza umową oraz za szkody wynikające z wadliwego wykonania robót, ujawnione w okresie gwarancji jakości.
8. Wymagany minimalny okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy wynosi 36 miesięcy, licząc od dnia odebrania przez Zamawiającego robót będących przedmiotem zamówienia i podpisania (bez uwag) bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót.
9. Okres rękojmi za wady fizyczne nieruchomości zgodnie z art. 568 k.c. wynosi 60 miesięcy, licząc od dnia odebrania przez Zamawiającego robót będących przedmiotem zamówienia i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego odbioru robót.
10. Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia osobom trzecim (podwykonawcom) części robót budowlanych objętych zakresem zamówienia.
11. W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom, wykonawca zobowiązany jest do wskazania tej części zamówienia, której realizację zamierza powierzyć podwykonawcy.
12. Zlecenie przez Wykonawcę prac podwykonawcom może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w ustawie Pzp oraz w Kodeksie Cywilnym.
13. Szczegółowe warunki zawierania umów o podwykonawstwo oraz ich rozliczania zostały zawarte w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.
14. Na podstawie art. 29 ust. 3a* ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace ogólnobudowlane w zakresie realizacji zamówienia.
*Przepis art. 29 ust. 3a ustawy Pzp stanowi, że Zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.). Stosownie do art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”.
15. Wymagania określają w szczególności:
a) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp,
b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań,
c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.
16. Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób:
16.1. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 14 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
16.2. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej
dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. 14
czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów winna zawierać informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika;
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez
wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
17. Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia:
17.1. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 14 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 12 ust.2 lit. i) projektu umowy stanowiącego załącznik do SIWZ. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 14 czynności.
17.2. Jeżeli okres trwania naruszenia zasad zatrudnienia jest krótszy niż miesiąc kalendarzowy, wówczas wysokość kary umownej, o której mowa w pkt. 17.1. ustala się proporcjonalnie do ilości dni, w których stwierdzono to naruszenie.
17.3. Kary umownej, o której mowa w pkt. 17.1. i 17.2. nie nalicza się jeżeli Wykonawca wykaże, że naruszenie zasad zatrudnienia nastąpiło z przyczyn nie leżących po jego stronie. Za przyczynę nie leżącą po stronie Wykonawcy będzie w szczególności uznane nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia lub wygaśnięcie umowy o pracę z przyczyn wskazanych wart. 63-67 Kodeksu Pracy. W takim przypadku Wykonawca winien zastąpić ww. osobę inną osobą pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamówienia.
17.4. W przypadku nie przedstawienia w terminie dowodów zatrudnienia, o których mowa w pkt. 16 ppkt.16.2. Wykonawca zapłaci każdorazowo Zamawiającemu karę umowną o której mowa w § 12 ust. 2 lit. i) projektu umowy stanowiącego załącznik do SIWZ.
17.5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
18. W przypadku, gdy zakres robót budowlanych, o którym mowa w pkt.14 niniejszego rozdziału będzie wykonywany przez osoby zatrudnione przez podwykonawcę, Wykonawca winien w umowie o podwykonawstwo zobowiązać podwykonawcę do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących te czynności pod rygorem niezaakceptowania podwykonawcy przez Zamawiającego.
19. Realizacja umowy przez Wykonawcę z udziałem Podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy
z obowiązków wynikających z art.29 ust. 3a ustawy Pzp i ponosi on pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z pkt. 14-17.
20. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
21. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.
22. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych z uwagi na to, że nie da się rozdzielić robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia ze względów technologicznych oraz podział ich na części byłby nieopłacalny ze względów ekonomicznych.
23. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
24. Zamawiający nie przewiduje:
a) zawarcia umowy ramowej,
b) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
c) zastosowania aukcji elektronicznej.
25. Zamawiający, nie przewiduje możliwości udzielenia wykonawcy zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, o których mowa wart. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

04.11.2020 | 11:00


» Location

ul. Głogowska 11
Wschowa 67-400
Województwo: lubuskie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia
ul. Głogowska 11
Wschowa 67-400
Województwo: lubuskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in