Odkrycie dziedzictwa turystycznego rejonu trockiego i giżyckiego - Mazurski Trakt Rowerowy

» Notice description

1.Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem: budowę ścieżki rowerowej w Gminie Giżycko, na odcinku od drogi powiatowej nr 1827N do obrębu Grajwo wraz z istniejącą infrastrukturą.
Projektowana konstrukcja ścieżki rowerowej o pogrubionej konstrukcji obejmuje odcinek „A” od km 1+870 do km 4+324 oraz na odcinku „B” od km 0+000.00 do km 5+786. Na przedmiotowym odcinku projektuje się ścieżkę rowerową o szerokości 2,5 m oraz pobocza z dwóch stron o szerokości 0,5m. Działki na których będzie realizowana inwestycja, znajdują się w obrębie Pieczonki, Kożuchy Wielkie, Sulimy, Grajwo. Obecnie na planowanym terenie inwestycji znajduje się głównie stary, nieczynny nasyp kolejowy, po którym odbywa się lokalny transport samochodowy i rolniczy. Teren pokryty jest niską oraz miejscami średnią formacją roślinną.
1) Projekt zakłada wykonanie następujących czynności w ramach drogowych robót budowlanych:
- roboty przygotowawcze,
- wykonanie korytowania pod projektowane nawierzchnie ścieżki rowerowej,
- wykonanie betonowych obrzeży,
- wykonanie warstw wzmocnienia i konstrukcji nawierzchni ścieżki rowerowej,
- roboty związane z organizacją ruchu (oznakowanie pionowe, oznakowanie poziome, elementy bezpieczeństwa ruchu),
- roboty związane z wykonaniem dwóch miejsc obsługi rowerzystów (MOR);
- roboty wykończeniowe.
2) Wykonawca oprócz robót wymienionych w projekcie zobowiązany jest do:
- przycięcia gałęzi krzewów o pow. około 400 m2 stanowiących przeszkodę w realizacji zadania,
- wycięcia krzewów o pow. około 4 500 m2 zlokalizowanych na trasie projektowanej ścieżki rowerowej,
- usunięcia drzewa (brzozy) o obwodzie pnia 137 cm na wysokości 5 cm,
- usunięcia pojedynczych wywrotów i wiatrołomów zlokalizowanych na trasie projektowanej ścieżki.
W rejonie projektowanych robót drogowych nie występuje uzbrojenie podziemne i naziemne. Projekt nie przewiduje przebudowy infrastruktury inżynierskiej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót stanowiące załącznik nr 10 do SIWZ. Przedmiary mają charakter pomocniczy i nie stanowią podstawy do wyceny, przy wyliczaniu ceny powinny być brane pod uwagę łącznie z całą dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i innymi załącznikami do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

03.11.2020 | 10:00


» Location

ul. Mickiewicza 33
Giżycko 11-500
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Giżycko
ul. Mickiewicza 33
Giżycko 11-500
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in