Naprawa obiektów inżynierskich (przepustów i konstrukcji oporowych) w ciągu DW 773 w gminie Sułoszowa po intensywnych opadach deszczu w okresie lipiec - październik w 2020 r.

» Notice description

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie
1) Przepust nr 1 w m. Sułoszowa w ciągu DW 773 odc. 040 km 0+920
 Zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na podstawie projektu oznakowania na czas trwania robót dostarczonego przez Zamawiającego (ustawienie, utrzymanie, rozebranie oznakowania) kpl1,00
 Oczyszczenie stożków obiektu, skarp i przestrzeni przy przepuście z roślinności, krzewów, samosiewów - wykoszenie i wykarczowanie m2 240,00
 Oczyszczenie nawierzchni jezdni i chodników wraz z gzymsami na moście i dojazdach m2 180,00
 Oczyszczenie z namułu koryta potoku pod obiektem o świetle poziomym 1,65 m - średnia grubość namułu do usunięcia 0,5 m m 10,00
 Oczyszczenie z namułu koryta potoku na wlocie i wylocie przepustu w granicach pasa drogowego o świetle poziomym 1,65 m - średnia grubość namułu do usunięcia 0,5 m m 20,00
 Uzupełnienie gruntem zasypki w obrębie wlotu i wylotu przepustu i w nasypie wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem m3 8,00
2) Przepust nr 2 w m. Sułoszowa w ciągu DW 773 odc. 040 km 1+117
 Zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na podstawie projektu oznakowania na czas trwania robót dostarczonego przez Zamawiającego (ustawienie, utrzymanie, rozebranie oznakowania) kpl 1,00
 Oczyszczenie stożków obiektu, skarp i przestrzeni przy przepuście z roślinności, krzewów, samosiewów - wykoszenie i wykarczowanie m2 240,00
 Oczyszczenie nawierzchni drogi na całej szerokości obiektu i na dojazdach m2 200,00
 Oczyszczenie z namułu koryta potoku pod obiektem o świetle poziomym 2,80 m - średnia grubość namułu do usunięcia 0,5 m m 11,20
 Oczyszczenie z namułu koryta potoku na wlocie i wylocie przepustu w granicach pasa drogowego o świetle poziomym 2,80 m - średnia grubość namułu do usunięcia 0,5 m m 20,00
 Uzupełnienie gruntem zasypki w obrębie wlotu i wylotu przepustu i w nasypie wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem m3 12,00
3) Przepust nr 3 w m. Sułoszowa w ciągu DW 773 odc. 040 km 5+274
 Zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na podstawie projektu oznakowania na czas trwania robót dostarczonego przez Zamawiającego (ustawienie, utrzymanie, rozebranie oznakowania) kpl 1,00
 Oczyszczenie stożków obiektu, skarp i przestrzeni przy przepuście z roślinności, krzewów, samosiewów - wykoszenie i wykarczowanie m2 240,00
 Oczyszczenie nawierzchni drogi na całej szerokości obiektu i na dojazdach m2 190,00
 Oczyszczenie z namułu koryta potoku pod obiektem o świetle poziomym 3,00 m - średnia grubość namułu do usunięcia 0,5 m m 8,00
 Oczyszczenie z namułu koryta potoku na wlocie i wylocie przepustu w granicach pasa drogowego o świetle poziomym 3,00 m - średnia grubość namułu do usunięcia 0,5 m m 20,00
 Uzupełnienie gruntem zasypki w obrębie wlotu i wylotu przepustu i w nasypie wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem m3 6,00
4) Przepust nr 4 w m. Sułoszowa w ciągu DW 773 odc. 050 km 0+902
 Zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na podstawie projektu oznakowania na czas trwania robót dostarczonego przez Zamawiającego (ustawienie, utrzymanie, rozebranie oznakowania) kpl 1,00
 Oczyszczenie stożków obiektu, skarp i przestrzeni przy przepuście z roślinności, krzewów, samosiewów - wykoszenie i wykarczowanie m2 240,00
 Oczyszczenie nawierzchni drogi na całej szerokości obiektu i na dojazdach m2 180,00
 Oczyszczenie z namułu koryta potoku pod obiektem o świetle poziomym 1,90 m - średnia grubość namułu do usunięcia 0,5 m m 8,00
 Oczyszczenie z namułu koryta potoku na wlocie i wylocie przepustu w granicach pasa drogowego o świetle poziomym 1,90 m - średnia grubość namułu do usunięcia 0,5 m m 18,00
 Uzupełnienie gruntem zasypki w obrębie wlotu i wylotu przepustu i w nasypie wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem m3 10,00
5) Przepust nr 5 w m. Sułoszowa w ciągu DW 773 odc. 060 km 0+441
 Zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na podstawie projektu oznakowania na czas trwania robót dostarczonego przez Zamawiającego (ustawienie, utrzymanie, rozebranie oznakowania) kpl 1,00
 Oczyszczenie stożków obiektu, skarp i przestrzeni przy przepuście z roślinności, krzewów, samosiewów - wykoszenie i wykarczowanie m2 240,00
 Oczyszczenie nawierzchni drogi na całej szerokości obiektu i na dojazdach m2 220,00
 Oczyszczenie z namułu koryta potoku pod obiektem o świetle poziomym 2,00 m - średnia grubość namułu do usunięcia 0,5 m m 40,00
 Oczyszczenie z namułu koryta potoku na wlocie i wylocie przepustu w granicach pasa drogowego o świetle poziomym 2,00 m - średnia grubość namułu do usunięcia 0,5 m m 8,00
 Uzupełnienie gruntem zasypki w obrębie wlotu i wylotu przepustu i w nasypie wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem m3 6,00
6) Przepust nr 6 w m. Sułoszowa w ciągu DW 773 odc. 070 km 0+914
 Zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na podstawie projektu oznakowania na czas trwania robót dostarczonego przez Zamawiającego (ustawienie, utrzymanie, rozebranie oznakowania) kpl 1,00
 Oczyszczenie stożków obiektu, skarp i przestrzeni przy przepuście z roślinności, krzewów, samosiewów - wykoszenie i wykarczowanie m2 240,00
 Oczyszczenie nawierzchni drogi na całej szerokości obiektu i na dojazdach m2 220,00
 Oczyszczenie z namułu koryta potoku pod obiektem o świetle poziomym 1,80 m - średnia grubość namułu do usunięcia 0,5 m m 8,00
 Oczyszczenie z namułu koryta potoku na wlocie i wylocie przepustu w granicach pasa drogowego o świetle poziomym 1,80 m - średnia grubość namułu do usunięcia 0,5 m m 12,00
 Uzupełnienie gruntem zasypki w obrębie wlotu i wylotu przepustu i w nasypie wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem m3 6,00
7) Przepust nr 7 w m. Sułoszowa w ciągu DW 773 odc. 070 km 1+005
 Zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na podstawie projektu oznakowania na czas trwania robót dostarczonego przez Zamawiającego (ustawienie, utrzymanie, rozebranie oznakowania) kpl 1,00
 Oczyszczenie stożków obiektu, skarp i przestrzeni przy przepuście z roślinności, krzewów, samosiewów - wykoszenie i wykarczowanie m2 240,00
 Oczyszczenie nawierzchni drogi na całej szerokości obiektu i na dojazdach m2 220,00
 Oczyszczenie z namułu koryta potoku pod obiektem o świetle poziomym 1,90 m - średnia grubość namułu do usunięcia 0,5 m m 7,00
 Oczyszczenie z namułu koryta potoku na wlocie i wylocie przepustu w granicach pasa drogowego o świetle poziomym 1,90 m - średnia grubość namułu do usunięcia 0,5 m m 12,00
 Uzupełnienie gruntem zasypki w obrębie wlotu i wylotu przepustu i w nasypie wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem m3 8,00
8) Konstrukcje oporowe w ciągu DW 773 odc. 040 km 0+400 - odc. 070 km 4+000 na terenie gminy Sułoszowa
 Zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na podstawie projektu oznakowania na czas trwania robót dostarczonego przez Zamawiającego (ustawienie, utrzymanie, rozebranie oznakowania) kpl 1,00
 Umocnienie skarp nasypu drogowego i obiektów inżynierskich płytami prefabrykowanymi wielootworowymi , na podsypce cem.-pisk. gr. 10 cm płyty 60x40x10 z kołkowaniem m2 350,00
9) Konstrukcja oporowa odc. 050 km 0+750 - 0815
 Rozebranie korytka ściekowego z odzyskiem 100 % m 65,00
 Rozebranie umocnień z płyt ażurowych na betonie 60x40x10 bez odzysku m 41,60
 Rozebranie balustrad drogowych stalowych ocynkowanych m 60,00
 Rozebranie umocnienie skarpy z betonu gr. 30 cm mechanicznie m2 260,00
 Oczyszczenie skarp z roślinności, krzewów, samosiewów m2 180,00
 Wykopy o głębokości min. 2.0 m wykonywane na odkład koparkami w gruncie kat. III-IV - wykop pod fundament dolny m3 41,60
 Wykopy o głębokości min. 2.0 m wykonywane na odkład koparkami w gruncie kat. III-IV - wykop pod przypory ściany dolnej m3 17,60
 Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany prostokątna o stopie płaskiej - z zastosowaniem pompy do betonu m3 83,20
 Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - ściany oporowe zbrojone z betonu C30/37 w szalunkach - grubość ścianki 40 cm, głębokość 400 cm (200 cm fundament i 200 cm część nadziemna) m3 83,20
 Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - ściany oporowe zbrojone z betonu C30/37 w szalunkach - (przypory - grubość ścianki 40 cm, głębokość 400 cm skośne) m3 26,40
 Wykopy o głębokości min. 1.5 m wykonywane na odkład koparkami w gruncie kat. III-IV - wykop pod fundament górny m3 31,20
 Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - ściany oporowe zbrojone z betonu C30/37 w szalunkach - grubość ścianki 40 cm, głębokość 200 cm (150 cm fundament i 50 cm część nadziemna) m3 41,60
 Uzupełnienie gruntem zasypki w obrębie wlotu i wylotu przepustu i w nasypie wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem m3 78,00
 Ułożenie zdemontowanego korytka ściekowego na ławie z betonu - materiał 100% z odzysku (korytka) M 65,00
 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej M 65,00
 Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych - przestrzeń pomiędzy krawężnikiem i ściekiem m2 65,00
 Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11 S o grubości po zagęszczeniu 6 cm (warstwa ścieralna) - przestrzeń pomiędzy krawężnikiem i ściekiem m2 65,00
 Montaż nowych barieroporęczy mostowych ocynkowanych (52 m x 0,0635 t) T 3,30

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.11.2020 | 09:30


» Location

Jakubowice 75
Proszowice 32-100
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach
Jakubowice 75
Proszowice 32-100
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in