Odśnieżanie dróg na terenie Gminy Lipnica Murowana

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Odśnieżanie dróg na terenie Gminy Lipnica Murowana”
2. Zamówienie zostało podzielone na 3 części:
Część 1 - Odśnieżanie i posypywanie dróg piaskiem w miejscowości Rajbrot:
1) Zamówienie obejmuje odśnieżanie dróg, parkingów oraz placów o łącznej o długości około 21,61 km oraz ich posypywanie piaskiem na terenie Gminy Lipnica Murowana w miejscowości Rajbrot, sprzętem będącym w dyspozycji Wykonawcy w sezonie zimowym 2020/2021. Zakres prac określa wykaz dróg stanowiący Załącznik do umowy nr 7.1.
2) Zakres usług obejmuje:
a. Zimowe utrzymanie dróg poprzez odśnieżanie w sposób zapewniający ciągłość przejazdu stosownie do istniejących warunków atmosferycznych.
b. Posypywanie odśnieżonych dróg piaskiem zapewnionym przez Zamawiającego, składowanym (pod zadaszeniem) przez Wykonawcę przez okres sezonu zimowego. Istnieje możliwość wykonywania zamówienia przy użyciu użyczonych przez Gminę piaskarek zawieszonych symbol WTT 850/1200 DEXWAL przy czym koszty naprawy i konserwacji sprzętu Zamawiającego będzie ponosił Wykonawca, jako biorący w użyczenie. Wzór umowy użyczenia stanowi załącznik do SIWZ.
c. Gotowość do przystąpienia do odśnieżania i posypywania poprzez całodobowy telefoniczny dyżur na potrzeby wykonywania zimowego utrzymania dróg.
d. Przystąpienie do odśnieżania i posypywania dróg na telefoniczne polecenie Wójta Gminy lub osoby upoważnionej przez Wójta lub na wniosek Wykonawcy po uzgodnieniu z Wójtem lub osobą upoważnioną przez Wójta.
e. Przystąpienia do odśnieżania dróg każdorazowo nie później niż 90 minut po telefonicznym zgłoszeniu Wójta lub osoby przez niego upoważnionej. Wykonawca, który zadeklaruje wcześniejsze niż wymagane przystąpienie do odśnieżania otrzyma punkty w kryterium oceny ofert. Sposób punktowania opisany został w rozdziale XIII niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia .
Część 2 - Odśnieżanie i posypywanie dróg piaskiem w miejscowości Lipnica Dolna, Lipnica Murowana;
1) Zamówienie obejmuje odśnieżanie dróg, parkingów, placów i chodników o łącznej o długości około 24,97 km oraz ich posypywanie piaskiem na terenie Gminy Lipnica Murowana w miejscowości Lipnica Dolna, Lipnica Murowana, Borówna sprzętem będącym w dyspozycji Wykonawcy w sezonie zimowym 2020/2021. Zakres prac określa wykaz dróg stanowiący załącznik do umowy nr 7.2.
2) Zakres usług obejmuje:
a. Zimowe utrzymanie dróg poprzez odśnieżanie w sposób zapewniający ciągłość przejazdu stosownie do istniejących warunków atmosferycznych.
b. Posypywanie odśnieżonych dróg piaskiem zapewnionym przez Zamawiającego, składowanym (pod zadaszeniem) przez Wykonawcę przez okres sezonu zimowego. Istnieje możliwość wykonywania zamówienia przy użyciu użyczonych przez Gminę piaskarek zawieszonych symbol WTT 850/1200 DEXWAL przy czym koszty naprawy i konserwacji sprzętu Zamawiającego będzie ponosił Wykonawca, jako biorący w użyczenie. Wzór umowy użyczenia stanowi załącznik do SIWZ.
c. Gotowość do przystąpienia do odśnieżania i posypywania poprzez całodobowy telefoniczny dyżur na potrzeby wykonywania zimowego utrzymania dróg.
d. Przystąpienie do odśnieżania i posypywania dróg na telefoniczne polecenie Wójta Gminy lub osoby upoważnionej przez Wójta lub na wniosek Wykonawcy po uzgodnieniu z Wójtem lub osobą upoważnioną przez Wójta.
e. Przystąpienia do odśnieżania dróg każdorazowo nie później niż 90 minut po telefonicznym zgłoszeniu Wójta lub osoby przez niego upoważnionej. Wykonawca, który zadeklaruje wcześniejsze niż wymagane przystąpienie do odśnieżania otrzyma punkty w kryterium oceny ofert. Sposób punktowania opisany została w rozdziale XIII niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia .
Część 3 - Odśnieżanie i posypywanie dróg piaskiem w miejscowości Borówna, Lipnica Górna:
1) Zamówienie obejmuje odśnieżanie dróg, parkingów, placów oraz chodników przy DW966 o łącznej długości około 23,12 km oraz ich posypywanie piaskiem na terenie Gminy Lipnica Murowana w miejscowości Borówna i Lipnica Górna, Lipnica Murowana sprzętem będącym w dyspozycji Wykonawcy w sezonie zimowym 2020/2021. Zakres prac określa wykaz dróg stanowiący załącznik do umowy nr 7.3.
2) Zakres usług obejmuje:
a. Zimowe utrzymanie dróg poprzez odśnieżanie w sposób zapewniający ciągłość przejazdu stosownie do istniejących warunków atmosferycznych.
b. Posypywanie odśnieżonych dróg piaskiem zapewnionym przez Zamawiającego, składowanym (pod zadaszeniem) przez Wykonawcę przez okres sezonu zimowego. Istnieje możliwość wykonywania zamówienia przy użyciu użyczonych przez Gminę piaskarek zawieszonych symbol WTT 850/1200 DEXWAL przy czym koszty naprawy i konserwacji sprzętu Zamawiającego będzie ponosił Wykonawca, jako biorący w użyczenie. Wzór umowy użyczenia stanowi załącznik do SIWZ.
c. Gotowość do przystąpienia do odśnieżania i posypywania poprzez całodobowy telefoniczny dyżur na potrzeby wykonywania zimowego utrzymania dróg.
d. Przystąpienie do odśnieżania i posypywania dróg na telefoniczne polecenie Wójta Gminy lub osoby upoważnionej przez Wójta lub na wniosek Wykonawcy po uzgodnieniu z Wójtem lub osobą upoważnioną przez Wójta.
e. Przystąpienia do odśnieżania dróg każdorazowo nie później niż 90 minut po telefonicznym zgłoszeniu Wójta lub osoby przez niego upoważnionej. Wykonawca, który zadeklaruje wcześniejsze niż wymagane przystąpienie do odśnieżania otrzyma punkty w kryterium oceny ofert. Sposób punktowania opisany został w rozdziale XIII niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp:
1) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, na podstawie umowy o pracę osoby/osób kierujące pojazdami do odśnieżania.
2) Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, jak również określenie rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, zawarte są we wzorze umowy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

27.10.2020 | 10:45


» Location

Lipnica Murowana 44
Lipnica Murowana 32-724
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Other utilities and environmental services

» Buyer data

Gmina Lipnica Murowana
Lipnica Murowana 44
Lipnica Murowana 32-724
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in