„Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Susiec i Rybnica”

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych obejmujących zadanie pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Susiec i Rybnica”
2. Zamawiający zgodnie z art. 36aa ust. 1 ustawy Pzp dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na 2 części, jak poniżej:
1) Część 1 zamówienia –„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Susiec, obręb geodezyjny Skwarki”
a) Wykaz dokumentów określających opis przedmiotu zamówienia w ramach dokumentacji projektowej i przedmiar robót określają – Załącznik nr 1 do SIWZ oraz Załącznik nr 2 do SIWZ
b) Zamawiający informuje, że przedmiar robót – Załącznik nr 2 do SIWZ stanowi wyłącznie materiał pomocniczy dla potrzeb wyceny oferty oraz do ustalenia ceny przy zamówieniach dodatkowych (jeżeli wystąpią) lub zmniejszenia zakresu robót.
c) Załączniki o których mowa w pkt 2. 1) a) i pkt 2. 1) b) zamawiający udostępnia na stronie internetowej, na której została udostępniona SIWZ.
d) Zaleca się, aby wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji zadania i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach przedmiotowego postępowania przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia, w związku z powyższym wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny.
e) Wszelkie niezbędne materiały do wykonania zamówienia zabezpiecza Wykonawca. Materiały winny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej oraz w przedmiarach robót.
f) Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, zachowaniem warunków wynikających z norm technicznych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz z wymogami sztuki budowlanej.
2) Część 2 zamówienia –„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rybnica” Wykaz dokumentów określających opis przedmiotu zamówienia w ramach dokumentacji projektowej i przedmiar robót określają – Załącznik nr 3 do SIWZ oraz Załącznik nr 4 do SIWZ
a) Zamawiający informuje, że przedmiar robót – Załącznik nr 4 do SIWZ stanowi wyłącznie materiał pomocniczy dla potrzeb wyceny oferty oraz do ustalenia ceny przy zamówieniach dodatkowych (jeżeli wystąpią) lub zmniejszenia zakresu robót.
b) Załączniki o których mowa w pkt 2.2) a) i pkt 2. 2) b) zamawiający udostępnia na stronie internetowej, na której została udostępniona SIWZ.
c) Zaleca się, aby wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji zadania i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach przedmiotowego postępowania przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia, w związku z powyższym wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny.
d) Wszelkie niezbędne materiały do wykonania zamówienia zabezpiecza Wykonawca. Materiały winny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej oraz w przedmiarach robót.
e) Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, zachowaniem warunków wynikających z norm technicznych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz z wymogami sztuki budowlanej.
3. Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, zamawiający - w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji.
Jeżeli zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania (arg. na podstawie sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 października 2013 r. [sygn. akt: KIO 2315/13]). Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.
Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczany przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce, jak i w innych krajach.
4. Wywóz, składowanie odpadów zabezpiecza Wykonawca we własnym zakresie, na własny koszt przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz.701), na miejsce wskazane przez inwestora.
5. Wykonawca zobowiązany będzie również do:
a) odpowiedniego ogrodzenia, oznakowania i urządzenia terenu budowy, w tym zaplecza budowy dla potrzeb własnych,
b) zabezpieczenia terenu budowy i prowadzonych robót budowlanych zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeprowadzania w trakcie realizacji zamówienia wszelkich czynności związanych z bezpieczeństwem na terenie budowy,
c) naprawy na własny koszt wszystkich elementów które ulegną uszkodzeniu w czasie prowadzenia robót,
d) ponoszenia w okresie realizacji inwestycji kosztów eksploatacyjnych związanych z realizowanym przedmiotem zamówienia,
e) przekazania zamawiającemu w myśl przepisów ustawy Prawo budowlane dokumentacji budowy wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, a także inne dokumenty jakościowe, w szczególności,
- projekt budowlany z naniesionymi zmianami dokonanymi na rysunkach i w opisach,
- instrukcje techniczne, atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności,
- karty gwarancyjne zamontowanych urządzeń (jeżeli dotyczy),
- protokoły z prób, sprawdzeń i pomiarów (jeżeli dotyczy),
- protokoły odbiorów technicznych oraz inne niezbędne dokumenty.
Wszystkie dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim lub posiadać odpowiednie tłumaczenia,
f) komisyjnego przekazania przedmiotu umowy przy udziale zainteresowanych stron,
g) uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rękojmi oraz w przeglądzie pogwarancyjnym,
h) wykonania wszystkich czynności, także nie przewidzianych wprost w umowie, związanych z pełnieniem funkcji wykonawcy w celu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia;
i) prowadzenia pełnej obsługi geodezyjnej,
j) Wykonawca powiadomi zarządcę drogi o terminie rozpoczęcia robót,
k) Wykonawca uzyska inne niezbędne pozwolenia, zgody, dokumenty potrzebne do wykonania zamówienia,
6. Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę wszystkich osób (pracowników fizycznych) wykonujących prace pod kierownictwem kierownika budowy, kierownika robót lub Wykonawcy, w tym operatorów sprzętu, przy czynnościach w zakresie opisanym dokumentacją projektowa oraz STWiOR przy realizacji zamówienia:
- wykonanie robót przygotowawczych, rozbiórkowych i ziemnych, wykonanie podbudów, nawierzchni.
Obowiązek zatrudniania na podstawie umowy o pracę dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Każdorazowo na żądanie zamawiającego, w terminie wskazanym przez zamawiającego nie krótszym niż 3 dni robocze, wykonawca lub podwykonawca zobowiązuje się przedłożyć oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności lub przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez wykonawcę lub podwykonawcę z pracownikami świadczącymi usługi. Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Nieprzedłożenie przez wykonawcę oświadczenia lub kopii umów zawartych przez wykonawcę lub podwykonawcę z pracownikami świadczącymi usługi w terminie wskazanym przez zamawiającego zgodnie będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

03.11.2020 | 10:00


» Location

ul. Tomaszowska 2
Susiec 22-672
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Susiec
ul. Tomaszowska 2
Susiec 22-672
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in