Przebudowa podjazdu dla niepełnosprawnych w Inspektoracie ZUS w Jeleniej Górze

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową podjazdu celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z wymianą balustrad stalowych w budynku Inspektoratu ZUS w Jeleniej Górze przy ul. Sygietyńskiego 10.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
2.1. Ręczną rozbiórkę kostki brukowej.
2.2. Rozbiórkę podsypki cementowo-piaskowej do poziomu płyty betonowej.
2.3. Usuniecie powłok malarskich i warstw szpachlowych na murku od frontu i na ścianach kwietnika oraz na słupach przy pochylni.
2.4. Demontaż balustrad i poręczy zamocowanych do słupów.
2.5. Mechaniczne skucie czap na murkach.
2.6. Wykonanie nowych spadków i spoczników pochylni, poprzez nadlanie betonem zbrojonym siatką stalową.
2.7. Wykonanie nowych czap na murkach.
2.8. Wykonanie dodatkowego murka na pochylniach, aby uzyskać szerokość pochylni 120 cm.
2.9. Ułożenie nowej kostki na pochylni, podeście i na spocznikach na podsypce piaskowo-cementowej.
2.10. Montaż nowych balustrad, barierek zabezpieczających oraz poręczy dostosowanych do osób niepełnosprawnych.
2.11. Wykonanie w projektowanej nawierzchni elementów, ułatwiających poruszanie się osobom niepełnosprawnym niewidomym i niedowidzącym przez zastosowanie:
2.11.1. faktury ostrzegawczej – płytki betonowe ostrzegawcze oraz pas naklejany w kolorze żółtym,
2.11.2. faktury uwagi – płytki betonowe uwagi w kolorze białym/szarym
2.12. Wykonanie warstwy przeciwwodnej i przeciwwilgociowej na ścianach kwietnika i murku od strony frontowej wraz z nałożeniem warstwy kleju do siatki, z zatopioną siatką z włókna szklanego.
2.13. Malowanie ścian kwietnika, murków podjazdu i słupów wraz z uzupełnieniem ubytków.
2.14. Wykonanie okładziny czap betonowych z płytek granitowych.
2.15. Podział powierzchni podjazdu na część do poruszania się osób niepełnosprawnych oraz na część służącą ekspozycji zieleni.
2.16. Wykonanie znaku z piktogramami.
3. Szczegółowy zakres prac przewidzianych do wykonania określa dokumentacja opisująca przedmiot zamówienia, opracowana przez firmę Instytut Projektowania i Nadzoru Technicznego Sp. z o. o. ul. Sobieskiego 2, 40-082 Katowice, w skład której wchodzą:
3.1. Projekt wykonawczy.
3.2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWIOR).
3.3. Przedmiar robót.
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisy prawa budowlanego oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
UWAGA: Dokumentacja projektowa może zostać wykorzystana jedynie w celu sporządzenia i złożenia oferty w niniejszym postępowaniu

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

04.11.2020 | 10:00


» Location

Kasztanowa 1
Wałbrzych 58-390
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Dismantling services

» Buyer data

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu
Kasztanowa 1
Wałbrzych 58-390
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in