Świadczenie usług konserwacyjnych wraz z wykonywaniem drobnych napraw, oraz usuwaniem awarii w obiekcie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zlokalizowanym w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19 oraz wynajmowanych pomieszczeniach w budynku przy ulicy Wita Stwosza 2 w Katowicach.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług konserwacyjnych wraz z wykonywaniem drobnych napraw, oraz usuwaniem awarii w obiekcie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zlokalizowanym w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19 oraz wynajmowanych pomieszczeniach w budynku przy ulicy Wita Stwosza 2 w Katowicach.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zawiera załącznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Zamawiający wymaga, aby osoba / osoby wskazane do realizacji przedmiotu zamówienia w ramach Zakresu nr 2 posiadające/ą uprawnienia: ciepłownicze: D i E, były zatrudnione przez Wykonawcę w całym okresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 1320).
Zamawiający zweryfikuje ww. obowiązek na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę zawartego w formularzu ofertowym (pkt 1 załącznika nr 1 do SIWZ) oraz oświadczenia, o którym mowa w punkcie 2 tiret trzeci rozdziału XVII SIWZ oraz w § 9 wzoru umowy (załącznik nr 7 do SIWZ).
Zamawiający informuje, że sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa powyżej oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których powyżej, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, zostały określone w § 9 oraz w § 18 ust. 1 pkt 8) wzoru umowy (załącznik nr 7 do SIWZ).
5. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia, za wyjątkiem:
 rocznego przegląd stanu sprawności technicznej budynku zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane tekst jednolity Dz.U z 2020r. poz. 1333) – dalej Prawo budowlane,
 przeprowadzenia próby szczelności urządzeń klimatyzacyjnych zawierających F-gazy zainstalowanych w budynku wraz z wpisaniem wyników badania do kart urządzeń zamieszczonych w Centralnym Rejestrze Operatów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej,
które to zakresy mogą zostać powierzone podwykonawcom.
6. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, w przypadkach przywołanych w niniejszej Specyfikacji norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.10.2020 | 10:00


» Location

ul. Plebiscytowa 19
Katowice 40-035
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
ul. Plebiscytowa 19
Katowice 40-035
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in