Przebudowa obiektów inżynieryjnych - wzmocnienie konstrukcji oporowych przy przyczółkach mostu rz. Utrata w ciągu drogi nr 3142W - ul. Prusa w Pruszkowie.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wzmocnienie konstrukcji oporowych przy przyczółkach mostu rz. Utrata w ciągu drogi nr 3142W - ul. Prusa w Pruszkowie.

W zakres zamówienia wchodzi m.in. :
a) wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu,
b) roboty przygotowawcze i zabezpieczające,
c) wykonanie wykopów w celu odsłonięcia istniejących konstrukcji oporowych,
d) rozbiórka istniejących konstrukcji oporowych,
e) budowa nowych konstrukcji oporowych,
f) roboty wykończeniowe i uporządkowanie placu budowy,

Szczegółowy zakres zamówienia określają :

zał. A – dokumentacja techniczna, w tym STWiOR
zał. B – projekt umowy.

GWARANCJA
Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli gwarancji w wymiarze co najmniej
36 miesięcy (maksymalny okres gwarancji to 72 miesięcy). W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę dłuższego niż 72 miesięcy okresu gwarancji, do porównania złożonych ofert zostanie przyjęty maksymalny okres określony w SIWZ, tj. 72 miesięcy, natomiast w umowie uwzględniony będzie okres gwarancji zgodny ze złożoną ofertą. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy, oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

03.11.2020 | 11:30


» Location

ul. Drzymały 30
Pruszków 05-800
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Powiat Pruszkowski
ul. Drzymały 30
Pruszków 05-800
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in