Dostawa i montaż windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych dla budynku Szkoły Podstawowej nr 28 w Katowicach w ramach zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci gazowej budynku Szkoły Podstawowej nr 28 w Katowicach przy ul. Gen. Jankego 160”

» Notice description

Opis przedmiotu zamówienia: Dostawa i montaż windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych dla budynku Szkoły Podstawowej nr 28 w Katowicach.



1) W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest do wykonania:

budowy żelbetowego podszybia windy

dostawy i montażu windy z szybem w konstrukcji stalowej

wykonania niezbędnych robót rozbiórkowych i zamurowań związanych z dostosowaniem obiektu do skomunikowania z projektowaną windą, w tym przesunięcie okna w piwnicy

utwardzenia nawierzchni przed szybem windy 2) Szczegółowy zakres prac określa:

wzór umowy (załącznik nr 6 do SIWZ)

przedmiar robót (załącznik nr 7 do SIWZ)

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (załącznik nr 8 do SIWZ)

dokumentacja techniczna (załącznik nr 9 do SIWZ)


3) wymagania wynikające z art. 29 ust. 3a ustawy pzp:

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia, tj.: czynności związane z z robotami budowlanymi w zakresie robót konstrukcyjnych i wykończeniowych.



Sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób:

a) Na etapie postępowania Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie, iż do realizacji zamówienia skieruje osoby wykonujące czynności wskazane powyżej, zatrudnione na umowę o pracę, z co najmniej minimalnym miesięcznym wynagrodzeniem. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży takiego oświadczenia jego oferta zostanie odrzucona, gdyż nie będzie zgodna z SIWZ.


b) Na etapie realizacji zamówienia Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedkładał oświadczenia i dokumenty w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogu zatrudnienia osób wykonujących czynności wskazane w pkt powyżej na umowę o pracę z co najmniej minimalnym miesięcznym wynagrodzeniem. Wykaz oświadczeń i dokumentów oraz sankcje za niespełnienie ww. wymogu na etapie wykonywania zamówienia znajdują się we wzorze umowy, zgodnie z art. 143 e ustawy pzp .

4) Zamówienie jest przeznaczone dla użytku osób fizycznych w tym dla pracowników zamawiającego.

Dostępność dla osób niepełnosprawnych została zagwarantowana w sposób niżej opisany :


W chwili obecnej osoby niepełnosprawne mają zagwarantowany dostęp z poziomu chodnika do wejścia głównego zlokalizowanego na tzw. „wysokim parterze" poprzez platformę przyschodową. Komunikacja pionowa pomiędzy chodnikiem, a wejściem głównym jak również pomiędzy poszczególnymi piętrami zostanie zapewniona poprzez windę zewnętrzną, obsługującą wszystkie kondygnacje budynku.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

03.11.2020 | 08:30


» Location

ul. Młyńska 4
Katowice 40-098
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Miasto Katowice
ul. Młyńska 4
Katowice 40-098
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in