Zmiana systemu ogrzewania w lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn - Etap I

» Notice description

1. Nazwa przedmiotu zamówienia: „Zmiana systemu ogrzewania w lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn - Etap I”.
2. Przedmiotem zamówienia jest zmiana systemu ogrzewania w lokalach mieszkalnych zasiedlonych w Kętrzynie, w podziale na dwie niżej wskazane części:
Część I. Zmiana systemu ogrzewania w 4 lokalach mieszkalnych zasiedlonych w Kętrzynie;
Część II. Zmiana systemu ogrzewania w 4 lokalach mieszkalnych zasiedlonych Kętrzynie
3. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:
Część I. Zmiana systemu ogrzewania w 4 lokalach mieszkalnych zasiedlonych w Kętrzynie
1) Przedmiotem zamówienia w części I są:
a) zmiana systemu ogrzewania w zasiedlonym lokalu mieszkalnym nr 2 przy ul. Daszyńskiego 4 w Kętrzynie;
b) zmiana systemu ogrzewania w zasiedlonym lokalu nr 5 przy ul. Daszyńskiego 4 w Kętrzynie;
c) zamiana systemu ogrzewania w zasiedlonym lokalu nr 10 przy ul. Limanowskiego 5 w Kętrzynie;
d) zmiana systemu ogrzewania w zasiedlonym lokalu nr 5 przy ul. Mickiewicza 8 w Kętrzynie.
wraz z pracami towarzyszącymi
2) Szczegółowy zakres robót do wykonania określa dokumentacja projektowa wraz szacunkowym obmiarem robót - zał. nr 6a do SIWZ.
3) Szczegółowe warunki wykonania zamówienia zawierają istotne postanowienia umowy stanowiące załącznik 5 do SIWZ.
Część II. Zmiana systemu ogrzewania w 4 lokalach mieszkalnych zasiedlonych Kętrzynie
1) Przedmiotem zamówienia w części II są:
a) zmiana systemu ogrzewania w zasiedlonym lokalu mieszkalnym nr 11 przy ul. Mielczarskiego 7 w Kętrzynie;
b) zmiana systemu ogrzewania w zasiedlonym lokalu mieszkalnym nr 6 przy ul. Mielczarskiego 9 w Kętrzynie;
c) zmiana systemu ogrzewania w zasiedlonym lokalu mieszkalnym nr 5 przy ul. Piłsudzkiego 7 w Kętrzynie;
d) zmiana systemu ogrzewania zasiedlonym lokalu mieszkalnym nr 1 przy ul. Sikorskiego 23 w Kętrzynie;
wraz z pracami towarzyszącymi
2) Szczegółowy zakres robót do wykonania określa dokumentacja projektowa wraz szacunkowym obmiarem robót - zał. nr 6b do SIWZ .
3). Szczegółowe warunki wykonania zamówienia zawierają istotne postanowienia umowy stanowiące załącznik 5 do SIWZ.

4. Wykonawca przed złożeniem oferty ma obowiązek zapoznać się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, przedmiotem zamówienia, istotnymi postanowieniami umowy, jak również uzyskać inne niezbędne informacje potrzebne dla sporządzenia oferty. Zakłada się, że Wykonawca uwzględnił w ofercie dane udostępnione przez Zamawiającego. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji miejsca realizacji zadania i jego otoczenia w celu oszacowania na własną odpowiedzialność, na własny koszt i ryzyko wszystkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne do przygotowania oferty i podpisania umowy, przy czym Zamawiający nie przewiduje spotkania wyjaśniającego, ani wizyty na miejscu realizacji zadania. Koszty odwiedzenia miejsca budowy poniesie Wykonawca. Załączone przedmiary robót stanowią jedynie dokument pomocniczy do przygotowania oferty i mogą nie obejmować wszystkich robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia. Jeżeli istnieją roboty, które Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności może przewidzieć na etapie zapoznania się z dokumentacją przetargową w tym w szczególności z dokumentacją projektową, ale nie objęte przedmiarami robót – Zamawiający nie będzie ich traktował jako roboty dodatkowe.
5. Wykonawca jest wytwarzającym odpady w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z późn. zm.). Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania, obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi
odpadami, (utylizacja papy, wywóz gruzu itp.) jako warunek dokonania odbioru końcowego realizowanego zamówienia.
6. Przedmiot zamówienia, należy wykonać zgodnie z koncepcją, STWiORB, warunkami technicznymi, postanowieniami umowy, obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami sztuki budowlanej. Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych i przepisami p. poż.
7. Nazwy własne zawarte w materiałach przetargowych są przykładowe. W przypadku wystąpienia w nazw własnych Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i produktów równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane materiały i produkty będą odpowiadały pod względem parametrów równoważności materiałom i produktom wskazanym przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania materiałów lub produktów równoważnych Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, zobowiązany jest złożyć opis materiałów i produktów równoważnych, zgodnie z siwz.
8. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty, czy pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, którymi charakteryzują się produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów – należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno/eksploatacyjno/użytkowych nie gorszych niż te, podane w opisie przedmiotu zamówienia.
9. W przypadku wystąpienia w dokumentacji przetargowej odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, dopuszcza się rozwiązania równoważne. W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych wykonawca, na wezwanie zamawiającego, zobowiązany jest wykazać, że spełniają one wymagania określone przez zamawiającego. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia występują odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych dodaje się po ich brzmieniu zwrot „lub równoważne”.
10. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z uzyskanym pozwoleniem na budowę, zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej oraz będą zgodne pod względem:
1) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych),
2) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),
3) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),
4) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcje, itd.),
5) parametrów bezpieczeństwa użytkowania,
6) standardów emisyjnych,
7) izolacyjności cieplnej.
11. Wymagania z art. 29 ust. 3a ustawy PZP
1) Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający wymaga zarówno zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia polegających na bezpośrednim fizycznym wykonywaniu robót:
Część I. Zmiana systemu ogrzewania w 4 lokalach mieszkalnych zasiedlonych w Kętrzynie
a) roboty ogólnobudowlane,
b) roboty instalacyjne (gazowe/co., elektryczne)
Część II. Zmiana systemu ogrzewania w 4 lokalach mieszkalnych zasiedlonych Kętrzynie
a) roboty ogólnobudowlane,
b) roboty instalacyjne (gazowe/co., elektryczne)

na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (t.j. Dz.U.2020, poz. 1320 z póż. zm.) lub odpowiadającej jej formie zatrudnienia określonej
w przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
2) Osoby wskazane w ppkt. 1 winny być zatrudnione w wymiarze czasu pracy zgodnym z zakresem powierzonych im zadań.
3) Zatrudnienie, o którym mowa w pkt 1 powinno trwać przez cały okres realizacji zamówienia.
4) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa wyżej oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa wyżej oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały zawarte w istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 5 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.11.2020 | 11:00


» Location

ul. Wojska Polskiego 11
Kętrzyn 11-400
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Gmina Miejska Kętrzyn
ul. Wojska Polskiego 11
Kętrzyn 11-400
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in