Remont tarasu w Przedszkolu Nr 268 przy ul. Przytyk 5A w Warszawie

» Notice description

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje :
1. wykonanie projektu wykonawczego w 4 egz. dla całego zamierzenia, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania robót budowlanych, na podstawie przekazanego przez Zamawiającego Programu Funkcjonalno-Użytkowego z 28 sierpnia 2020 r., opracowanego przez mgr inż. Michała Dziubeckiego;
2. wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla całego zamierzenia – 2 egz.;
3. wykonanie kompletnych robót budowlanych w zakresie: wymiany okładzin stopni i podestów schodów oraz okładzin ścian i murków, demontażu biegów, remontu stopni schodów, wykonania podbudowy i nawierzchni tarasów, wymiany balustrad i poręczy na podstawie opracowanego projektu wykonawczego oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:
a) wzór umowy (załącznik nr 7 do SIWZ),
oraz:
b) Program Funkcjonalno-Użytkowy opracowany przez mgr inż. Michała Dziubeckiego dnia
28 sierpnia 2020 r., stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ
W przypadku ewentualnych niezgodności pomiędzy tymi dokumentami, wiodącym jest Program Funkcjonalno-Użytkowy
UWAGA: Powyższa dokumentacja może być wykorzystana tylko do celów udzielenia zamówienia publicznego.

Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający wymaga w okresie prowadzenia robót budowlanych skierowania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę zatrudnionej/ych (pod pojęciem „zatrudnionej/ych” należy rozumieć nowo zatrudnionych jak również już zatrudnionych pracowników) na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeksu Pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 z późn. zm.) pracowników do wykonywania n/w czynności:
a) roboty rozbiórkowe;
b) demontaż biegów;
c) remont stopni schodów;
d) wymiana nawierzchni tarasu wraz z podbudową, stopni i podestów schodów oraz okładzin ścian i murków,
e) wymiana balustrad i poręczy
Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa powyżej, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań o których mowa powyżej oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.10.2020 | 00:09


» Location

ul. Żeromskiego 29
Warszawa 01-882
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Miasto Stołeczne Warszawa - Dzielnica Bielany
ul. Żeromskiego 29
Warszawa 01-882
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in