Doposażenie pracowni szkolnych w ramach projektu „Dostosowanie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. K. Wielkiego w Kowalu do potrzeb rynku pracy”

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest doposażenie pracowni szkolnych w ramach projektu „Dostosowanie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. K. Wielkiego w Kowalu do potrzeb rynku pracy” poprzez dostawę:
1) kasy fiskalnej do pracowni żywienia i usług gastronomicznych/kucharskie w ilości 1 szt.
2) zmywarka kapturowa w ilości 1 szt.
3) Opiekacz - grill elektryczny w ilości 2 szt..
4) Urządzenie do gotowania Sous Vide w ilości 2 szt.
5) Stół chłodniczy dwudrzwiowy w ilości 2 szt.
6) waga gastronomiczna do 5 kg w ilości 3 szt.
7) Kostkarka do lodu w ilości 1 szt.
8) urządzenie do gotowania ryżu w ilości 2 szt.
9) termometr cyfrowy bezdotykowy do żywności w ilości 3 szt.
10) wózek do flambirowania w ilości 1 szt.
11) podgrzewacz do talerzy w ilości 2 szt.
12) maszynka do mielenia mięsa w ilości 3 szt.
13) higrometr w ilości w ilości 3 szt.
14) wózek kelnerski w ilości 2 szt.
15) witryna chłodnicza w ilości 2 szt.
16) warnik w ilości 3 szt.
17) mikser planetarny w ilości 3 szt.
18) Stół spawalniczy na warsztaty praktycznej nauki zawodu w ilości 4 szt.
19) Stół montażowy na warsztaty praktycznej nauki zawodu w ilości 4 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ oraz projekt umowy zał. Nr 6 do SIWZ.
Miejscem dostawy jest Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu Województwo: Kujawsko-Pomorskie Powiat: Włocławski ul. Kazimierza Wielkiego 9, 87-820 Kowal.

Zamawiający będzie żądał wystawienia faktury/rachunku zgodnie z wykazem zał. Nr 1 do projektu umowy stanowiący zał. Nr 6 do SIWZ. Ilość pozycji musi wynosić 19 pozycji, które zostaną wpisane do umowy. Wykonawca przedstawi przed podpisaniem umowy wypełniony zał. Nr 1 do umowy, stanowiący zał. Nr 6 do SIWZ.Jeżeli opis przedmiotu zamówienia wskazywałyby w załączniku nr 5 do siwz w odniesieniu do materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały, oprogramowanie, system lub urządzenia mogące pochodzić od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Stanowią wyłącznie minimalny parametr określający jakoś przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem "minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe" które mają zastosowanie w opisanym w załączniku nr 5 przedmiocie zamówienia zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 5 do siwz. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, podanie zakresu danego wymiaru, parametru technicznego, eksploatacyjnego ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt zdefiniowany parametrami technicznymi czy użytkowymi przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.10.2020 | 10:00


» Location

ul. Kazimierza Wielkiego 9
Kowal 87-820
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Small household appliances
  • Large household appliances
  • Kitchen accessories

» Buyer data

Zespół Szkół Centrum Ksztacenia Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu
ul. Kazimierza Wielkiego 9
Kowal 87-820
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in