odbiór, wywóz (transport) i unieszkodliwianie odpadów medycznych z Katowickiego Centrum Onkologii

» Notice description

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest odbiór, wywóz (transport) i unieszkodliwianie odpadów medycznych z Katowickiego Centrum Onkologii w Katowicach – przekazujący odpady (nr rejestrowy BDO 000019996).

Katalog odpadów medycznych wytwarzanych w K.C.O.:
18 01 01 Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03),
18 01 02* Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03),
18 01 03* Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82,
18 01 06* Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne,
18 01 08* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne,
*- odpady niebezpieczne

Wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia
1. Wykonawca musi być firmą zarejestrowaną w Rejestrze BDO i przygotowaną do prowadzenia gospodarowania odpadami w świetle przepisów obowiązujących od 01 stycznia 2020 roku – transportujący i przejmujący odpady.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania podejmowane od chwili przejęcia odpadów od Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Wykonawca musi zagwarantować niezmienność cen brutto jako ceny maksymalnej przez cały okres obowiązywania umowy.
4. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć pojemniki, odbierać, wywozić i unieszkodliwiać odpady medyczne z następujących miejsc wstępnego magazynowania odpadów na posesji K.C.O.:
- z Zespołu nr 1 „Wiktoria Szpital” - Katowice, ul. Raciborska 27 - wywóz 6 razy w tygodniu po 9 pojemników o pojemności 1,1m3.
- z Zespołu nr 2 „Szpital Geriatryczno-Onkologiczny”- Katowice, ul. Józefowska 119 - wywóz 6 razy w tygodniu po 2 pojemniki o pojemności 1,1m3.
5. Wykonawca zapewni bezpieczny transport niebezpiecznych odpadów medycznych i innych odpadów.
6. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji harmonogram dostarczania pojemników i wywozu odpadów w terminie 5 dni od daty zawarcia umowy.
7. Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z obiektami K.C.O., z których będą wywożone odpady.
8. Opłatę za dzierżawę pojemników i transport należy skalkulować w cenie za wywóz odpadów.
9. W czasie odbioru odpadów medycznych, Wykonawca ma obowiązek wywozu i unieszkodliwienia wszystkich zgromadzonych danego dnia w miejscu wstępnego magazynowania odpadów na posesji Zamawiającego odpadów medycznych.
10. Zamawiający wymaga aby w cenie oferty Wykonawca uwzględnił przygotowanie i wydanie dokumentów potwierdzających przyjęcie i unieszkodliwienie odpadów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych (Dz.U. 2016 r., poz. 1819).
Wykonawca będzie zobowiązany wykonać powierzone prace:
1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym:
- ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. tekst jednolity, Dz.U. 2020, poz. 797),
- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 05 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz.U. 2017 poz. 1975),
- Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2020 poz. 10)
2. Zgodnie z zasadami sanitarno - epidemiologicznymi, w szczególności z zachowaniem przepisów obowiązujących przy transporcie materiałów niebezpiecznych.
3. Z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy wynikających z Kodeksu Pracy a pracownicy Wykonawcy zostali przeszkoleni w zakresie prac przy odpadach medycznych,
4. W czynnym obiekcie w sposób umożliwiający jego niezakłócone funkcjonowanie.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:
- 90500000-2 Usługi związane z odpadami,
- 90524000-6 Usługi w zakresie odpadów medycznych,
- 90524200-8 Usługi usuwania odpadów szpitalnych,
- 90524400-0 Usługi gromadzenia, transportu i wywozu odpadów szpitalnych.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin realizacji zamówienia
Termin realizacji zamówienia: przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy jednak nie dłużej niż do czasu wyczerpania wartości umowy.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.10.2020 | 10:00


» Location

Raciborska 26
Katowice 40-074
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Waste management

» Buyer data

Katowickie Centrum Onkologii
Raciborska 26
Katowice 40-074
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in