Przebudowa drogi powiatowej Nr 2054R Brzozów – Turze Pole polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 3+965 – 4+117 w miejscowości Turze Pole

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej Nr 2054R Brzozów – Turze Pole polegająca na budowie chodnika dla pieszych o długości 152 mb, w km 3+965 – 4+117 w miejscowości Turze Pole. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie niżej wymienionych elementów robót:
1) Wymagania ogólne;
2) Wytyczenie robót;
3) Zdjęcie warstwy humusu;
4) Roboty rozbiórkowe;
5) Wykonanie wykopów i nasypów;
6) Kanalizacja deszczowa;
7) Umocnienie skarp, rowów i ścieków;
8) Podbudowy (warstwa odcinająca, podbudowa z kruszywa łamanego i stabilizowanego cementem oraz podbudowa z betonu asfaltowego);
9) Nawierzchnie z zabezpieczeniem nawierzchni siatką;
10) Elementy ulic (krawężniki i obrzeża betonowe oraz chodnik z kostki brukowej);
11) Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne;
12) Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego;
13) Tereny zielone;
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:
1) Dokumentacja projektowa;
2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych;
3) Przedmiar robót – z zastrzeżeniem, że ma on jedynie charakter poglądowy i informacyjny oraz należy go traktować w sposób pomocniczy do Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przy określeniu rzeczywistego zakresu robót składających się na przedmiot zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

16.10.2020 | 09:00


» Location

ul. Armii Krajowej 1
Brzozów 36-200
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Powiat Brzozowski
ul. Armii Krajowej 1
Brzozów 36-200
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in