BUDOWA Skateparku w Środzie Śląskiej – Etap I – dokończenie realizacji

» Notice description

BUDOWA Skateparku w Środzie Śląskiej – Etap I – dokończenie realizacji

Miejsce realizacji
Skate Park zostanie zlokalizowany na działkach ewidencyjnych nr 5 i 14 AM-10 AM-10 obręb 6 Środa Śląska zgodnie z planem zagospodarowania terenu stanowiącym załącznik do projektu budowlanego.

Stan istniejący
Dotychczas w ramach budowy pierwszego etapu Skateparku w Środzie Ślaskiej wykonano warstwę odcinającą z piasku o gr. 10 cm, warstwę podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o gr. 20 cm oraz obrzeża betonowe.

Parametry obiektu
- powierzchnia terenu objęta opracowaniem – 500 m2
- powierzchnia płyty betonowej skateparku – 495 m2

Zakres prac
Zamówienie zakłada dokończenie pierwszego etapu budowy skateparku w Środzie Śląskiej i obejmuje swoim zakresem wykonanie płyty betonowej o gr. 15 cm oraz uporządkowanie i zagospodarowanie terenu na działkach nr 5 i 14 AM-10 AM-10 obręb 6 Środa Śląska, zgodnie z dokumentacją projektowo- kosztorysową:
Dane konstrukcyjne nowej płyty skate parku:
Ogólne

Płyta nawierzchniowa betonowa z betonu c25/30 przystosowana do uprawiania sportów, a w szczególności skatingu wg opisu w specyfikacji.
Obrzeża płyty z kątownika stalowego.

Nawierzchnia skateparku

Podbudowa:

Warstwa odcinająca z piasku 10 cm (wykonano)
Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem 20 cm (wykonano)
Stopień zagęszczenia gruntu : ip>0,70
Warstwa poślizgowa: folia budowlana pe 0,2mm – 2 warstwy (do wykonania)

Płyta betonowa (do wykonania):

Beton klasy c25/30.
Grubość 15 cm. Zbrojenie fi 12, rozproszone włóknem stalowym 50/1 lub 50/0,5 w ilości 15 kg/m3 lub polipropylenowym w ilości 2kg/m3. Beton jest zacierany na gładko maszynami oraz pokrywany impregnatem panbexil 0,1/m2.

Po wykonaniu posadzki cięte są dylatacje. Maksymalnie 5m x 5m, wycięte na 1/3 grubości płyty, wg. Specyfikacji.

Wypełnienie dylatacji po min. 30 dniach. Fazowanie krawędzi dylatacji, założenie sznurów dylatacji oraz wypełnienie dylatacji masą poliuretanową.
Poszczególne obiekty wtopione w posadzkę, w sposób umożliwiający płynny najazd na poszczególne obiekty skateingowe. Nie dopuszcza się zastosowania żadnych elementów pośrednich np. Blach najazdowych.
Spadek płyty 0,5% w kierunku poprzecznym.

Krawędzie:

Krawędzie płyty z kształtowników stalowych, po wykonaniu płyty sfrezować wg technologii wykonywania posadzek przemysłowych. Można stosować zamiennie krawężniki betonowe.

Właściwości nawierzchni betonowej:

Nawierzchnia płyty musi być idealnie równa i gładka. Przy kontakcie drewnianego dziecka z nawierzchnią powinno występować jak najmniejsze tarcie.

Dla osoby poruszającej się na deskorolce z kółkami o średnicy 45 mm nie może być żadnych odczuwalnych nierówności w nawierzchni jezdnej. Przy wykonaniu skateparku najpierw należy wykonać fundamenty skrzynkowe pod przeszkody, a potem wylać płytę betonową wg specyfikacji i projektu.

UWAGA:

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów (atesty, certyfikaty, karty gwarancyjne) potwierdzających że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art.10 ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2020 poz.1333 t.j). Wszelkie materiały należy uzgodnić z Zamawiającym przed ich zastosowaniem.

Szczegółowy opis prac, zabezpieczenia terenu budowy zawiera Projekt budowlany stanowiący załącznik nr 7. Szczegółowy plan zagospodarowania terenu zawiera załącznik nr 8Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia pn.
BUDOWA Skateparku w Środzie Śląskiej – Etap I – dokończenie realizacji


- roboty ziemne i konstrukcyjne – pracownik budowlany
W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
- oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności1 bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
4) W przypadku niespełnienie przez Wykonawcę wymagań wskazanych powyżej, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 5 000,00 PLN za każde zdarzenie.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

16.10.2020 | 11:00


» Location

Plac Wolności 5
Środa Śląska 55-300
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Sport
  • Landscaping services

» Buyer data

Gmina i Miasto Środa Śląska
Plac Wolności 5
Środa Śląska 55-300
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in