Dostawa komputerów przenośnych z oprogramowaniem, urządzeń wielofunkcyjnych oraz audiowizualnych w ramach projektu Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

» Notice description

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego niżej wymienionego sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz urządzeń: a) komputer przenośny z systemem operacyjnym – 37 sztuk, b) oprogramowanie biurowe – 37 sztuk, c) projektor multimedialny – 6 sztuk, d) ekran projekcyjny – 6 sztuk, e) urządzenie wielofunkcyjne – 4 sztuki, f) sprzęt audiowizualny (telewizor) – 1 sztuka. 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający rodzaj sprzętu oraz jego wyposażenie i minimalne wymagania zawiera Załącznik Nr 2 do SIWZ. Wymieniony w załączniku sprzęt musi być fabrycznie nowy i musi posiadać instrukcje obsługi w języku polskim. 3) Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia: a) Do wszystkich urządzeń należy dołączyć wszelkie akcesoria, przewody i kable niezbędne do ich prawidłowego użytkowania. b) Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania gwarancji do nieodpłatnego usuwania usterek. Zadania wchodzące w zakres czynności gwarancyjnych, Wykonawca zrealizuje na własny koszt, w tym w szczególności dojazd, odbiór i zwrot naprawianego sprzętu. c) Wykonawca zapewni dostęp do pomocy technicznej, umożliwiając zgłaszanie wad lub usterek za pomocą Internetu lub telefonicznie. d) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia kart gwarancyjnych. e) Wykonawca w ofercie wskaże dane wymagane przez Zamawiającego dotyczące sprzętu i oprogramowania. 4) Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie obowiązki Wykonawcy wymienione w Projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

09.10.2020 | 11:00


» Location

Warszawska 38A
Rypin 87-500
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Hardware, parts and accessories

» Buyer data

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie
Warszawska 38A
Rypin 87-500
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from IT and telecommunications category published on OnePlace in last 10 days.