Budowa chodnika i zatok autobusowych w miejscowości Sobibór w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 816 Terespol – Sławatycze – Dorohusk – Horodło – Zosin od km 72+072 do km 72+613 wraz z budową oświetlenia ulicznego

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Budowa chodnika i zatok autobusowych w miejscowości Sobibór w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 816 Terespol – Sławatycze – Dorohusk – Horodło – Zosin od km 72+072 do km 72+613 wraz z budową oświetlenia ulicznego

w zakresie:
– Branża drogowa
– Branża elektryczna

KOD CPV:
Branża drogowa
45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych
Branża elektryczna
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie linii energetycznych

2. Zakres robót obejmuje:
1) Branża drogowa:
- roboty pomiarowe,
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne,
- wpusty uliczne i ścieki pochodnikowe,
- odwodnienie,
- ustawienie krawężników i obrzeży,
- wykonanie podbudów i nawierzchni chodnika, zjazdów i zatok autobusowych,
- poszerzenie jezdni drogi wojewódzkiej,
- pobocza,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
- urządzenia BRD,
- prace wykończeniowe i porządkowe,
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.
2) Branża energetyczna:
- wytyczenie geodezyjne,
- wykonanie rowów kablowych,
- wykonanie przepustów kablowych,
- ułożenie kabli,
- ustawienie słupów oświetleniowych,
- próby montażowe,
- inwentaryzacja geodezyjna linii kablowych oraz zamontowanych urządzeń.

3. Szczegółowy zakres robót ujęty jest w projekcie budowlanym, Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (SSTWiOR) oraz w przedmiarze robót stanowiącym część pomocniczą określenia ilości robót.
4. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany był do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową.
5. Z uwagi na to, że umowa na roboty jest umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji, nie będzie to mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia.
6. Ewentualny brak w przedmiarze robót lub we wzorze kosztorysie ofertowym pewnych robót koniecznych do wykonania na podstawie doku¬mentacji projektowej (w tym w projekcie wykonawczym) nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej.
7. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji robót i w jego okolicy w celu dokonania weryfikacji dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego.
8. Wszelkie niejasności należy zgłaszać Zamawiającemu na piśmie
9. Na wbudowane materiały wykonawca winien przedłożyć deklaracje właściwości użytkowych, krajową ocenę techniczną i świadectwa jakości lub inne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie.
10. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi geodezyjnej podczas prowadzenia robót i sporządzenia powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej przez upoważnioną jednostkę geodezyjną zgodnie z §19, §20 i § 21 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25 z 1995 r. poz. 133). Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej musi zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków (wykaz zmian gruntowych) oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Wykonawca zobowiązany jest do zarejestrowania jej we właściwym miejscowo Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej oraz dostarczenia jej Zamawiającemu również w wersji elektronicznej w formacie PDF i DXF.
11. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i zatwierdzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
12. Wszystkie badania kontrolne robót określone w specyfikacjach technicznych wykonane zostaną na koszt Wykonawcy i przedłożone Inspektorowi Nadzoru celem akceptacji.
13. Wykonawca wykona inwentaryzację powykonawczą przez uprawnionego geodetę.
14. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową na podstawie przekazanego przez Zamawiającego projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót zatwierdzonego przez Zarządzającego ruchem na drogach wojewódzkich
15. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w czystości dróg publicznych, po których będzie odbywał się ruch pojazdów budowy i transportujących materiały, wykonania inwentaryzacji i przeglądu stanu zerowego dróg przeznaczonych do transportu oraz ustalenia z odpowiednimi zarządcami sposobu korzystania z uzgodnionych dróg.
W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych administratorów i zarządców za zniszczenie dróg i ulic przez transport budowy Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt, który nie będzie podlegał odrębnej zapłacie i jest wliczony w cenę złożonej oferty.
16. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji i przeglądu nieruchomości w sąsiedztwie wykonywanych robót. W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych właścicieli nieruchomości Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt, który nie będzie podlegał odrębnej zapłacie i jest wliczony w cenę złożonej oferty.
17. Wykonawca w okresie od protokolarnego przejęcia terenu budowy od Zamawiającego ponosi w stosunku do osób trzecich pełną odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wyrządzone tym osobom wynikłe na tym terenie, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych nierejestrowanych.
18. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej kontroli stanu oznakowania wykonywanych robót w zakresie zgodności z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas prowadzonych robót, a w przypadku stwierdzenia braków w oznakowaniu jego obowiązkiem jest natychmiastowe ich usunięcie.
19. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowanie robotami objętymi umową, tak długo jak będzie to konieczne, przez osobę posiadającą kwalifikacje oraz spełniającą wymagania określone w ustawie Prawo budowlane. Niezapewnienie przez Wykonawcę personelu do kierowania robotami daje prawo Inspektorowi nadzoru lub Zamawiającemu do wstrzymania robót w całości lub części. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót wynikająca z braku personelu do kierowania robotami będzie traktowana jako przerwa zaistniała z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany czasu na ukończenie robót. Wykonawca zobowiązany jest skierować do kierowania robotami personel wskazany w ofercie.
20. Wraz z podpisaną jednostronnie umową Wykonawca dostarczy oświadczenie osoby, która będzie pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie o podjęciu obowiązków kierownika budowy/robót.
21. Wykonane przez Wykonawcę zamówienie objęte będzie rękojmią na okres wskazany w ofercie przetargowej.
22. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
23. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt. XXI.5. SIWZ w zakresie realizacji zamówienia.
24. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30, ust. 5 ustawy).
25. Za rozwiązanie równoważne uznane będzie wykonanie robót przy wykorzystaniu technologii, materiałów i sprzętu innego niż określone w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (SSTWiOR), zaproponowane w ofercie, pod warunkiem, że ich parametry będą nie gorsze niż określone w SSTWiOR i Projekcie budowlanym. Ilekroć w SSTWiOR, dokumentacji technicznej i przedmiarze robót podane są typy urządzeń lub wyrobów oraz ich producenci, należy traktować je, jako przykładowe. Do realizacji robót mogą być stosowane urządzenia lub wyroby równoważne o minimalnych parametrach technicznych jak wskazane w przedmiarze robót SSTWiOR oraz projekcie budowlanym.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

19.10.2020 | 09:00


» Location

ul. Lubelska 60
Włodawa 22-200
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Zarząd Dróg Wojewódzkich Lublin Rejon Dróg Wojewódzkich we Włodawie
ul. Lubelska 60
Włodawa 22-200
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in