Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ulicy Kalinowej w Trzemesznie

» Notice description

W ramach niniejszego zadania zostaną wykonane prace:
- sieć wodociągowa – rura DN 110 PCV PN 10 – 185,5 m długości
- przyłącza wodociągowe -PE Ø 40 mm – 99,5mb
-przyłącza - nawiertka NWZ 110/40 – 13 szt.
-przyłącza - zaślepka – DN 40- 13 szt.
- kanalizacja sanitarna grawitacyjna - PVC u SN8– 189,0 mb
- przyłącza korek PCV dn 160 – 13szt.
- przyłącza rura Dn160 PCV SN8 - 69,5 mb

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna która stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

Gdy w treści dokumentacji, w tym na rysunkach, przedmiarach zostało wskazane pochodzenie, znaki towarowe, producenta, dostawcy materiałów lub normy, aprobaty, systemy itp. o których mowa w art. 30 ust 1-3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, czyli takich, które zagwarantują realizację przedmiotu zamówienia w zgodzie z zapisami opisu przedmiotu zamówienia i zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w ww. dokumentach. W takich sytuacjach wykonawca jest zobowiązany przed zamiarem wbudowania takich materiałów, urządzeń sposobem wykonania zwrócić się do Zamawiającego na piśmie w odpowiednim czasie wraz z pełną dokumentacją celem przeprowadzenia weryfikacji przez Zamawiającego i uzyskania jego akceptacji na proponowane rozwiązania.

2. Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę (zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. kodeks pracy (Dz. U. z 2020r. poz.1320.), osoby wykonujące następujące czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia:
- prace instalacyjne, prace operatorów sprzętu budowlanego.

Dla udokumentowania zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę Wykonawca w dniu podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu oświadczenie dotyczące zatrudnienia pracowników na umowę o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą oni wykonywać. Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę tych wymagań, oraz sankcji z tytułu ich niespełnienia, zawarte są w projekcie umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

19.10.2020 | 12:00


» Location

ul. gen. H. Dąbrowskiego 2
Trzemeszno 62-240
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Gmina Trzemeszno
ul. gen. H. Dąbrowskiego 2
Trzemeszno 62-240
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in