Przewóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Bierunia do ośrodków edukacji specjalnej w roku 2021.

» Notice description

Część I ogólna
1. Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Kod główny :
60130000 – 8 Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób.

2. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:
Przewóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Bierunia do ośrodków edukacji specjalnej w roku 2021.

3. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych w zakresie przewozu dzieci i młodzieży (zwanych dalej: osobami) niepełnosprawnej zamieszkałej w Bieruniu do ośrodków edukacji specjalnej i z powrotem, wraz z zapewnieniem im opieki w czasie dowożenia we wszystkie dni nauki organizowane przez ośrodki, w celu realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

4. Okres realizacji usługi: od 04.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

5. Na dzień ogłoszenia postępowania ilość przewożonych osób niepełnosprawne wynosi: 28 z różnym stopniem upośledzenia, z atakami padaczki włącznie, w tym 5 osób na wózkach inwalidzkich.
W czasie realizacji zamówienia liczba osób może ulec zmianie w granicach +/- 20%.

6. Na dzień ogłoszenia postępowania osoby niepełnosprawne dowożone będą do ośrodków edukacji specjalnej zlokalizowanych na terenie Bierunia i Tychów. Adresy placówek przestawione są poniżej.
Wykaz ośrodków do których będą dowożone osoby niepełnosprawne (na dzień ogłoszenia przetargu).
Lp. Nazwa placówki Adres placówki
1 Szkoła Podstawowa nr 1 43-150 Bieruń, ul. Licealna 17a
2 Zespół Szkół Specjalnych nr 8 43-100 Tychy, ul. Edukacji 21
3 Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy 43 – 100 Tychy, ul. Niepodległości 90
4 Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Otwarte Okno” z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi 43 – 100 Tychy, ul. Paprocańska 84
5. Szkoła Podstawowa nr 3 43-155 Bieruń,ul. Węglowa 14
7. Szacunkową maksymalną pulę przebieg w czasie trwania umowy określa się do wartości 55 000km.

8. Szczegóły realizacji zamówienia zawarte są w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz wzorze stanowiących załącznik do SIWZ.

9. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy pzp, Zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu prac w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 poz. 917 z późn. zm.).
Z uwagi na powyższe, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę (lub podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę minimum 6 osób uczestniczących w realizacji zamówienia. Szczegóły określa SOPZ.

10. Zamawiający nie przewiduje: zaliczek na poczet wykonania zamówienia, aukcji elektronicznej, zawarcia umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów w rozumieniu ustawy pzp oraz stosowania wymagań określonych w art.29 ust.4 ustawy pzp. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych.

11. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień na podstawie art. 67 ust.6 ustawy Prawo zamówień publicznych do kwoty netto: 174 900,00 zł tj. udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.

12. Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia, o którym mowa w art. 36a ust.2 pkt 1 ustawy pzp: Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

12.10.2020 | 11:00


» Location

Rynek 14
Bieruń 43-150
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Passenger transport services

» Buyer data

Gmina Bieruń reprezentowana przez Burmistrza Miasta Bieruń
Rynek 14
Bieruń 43-150
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in