Wykonanie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Trzebnickiego w sezonie zimowym 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023 z podziałem na zadania: zadanie nr 1 - zwalczanie śliskości i odśnieżanie drogi wojewódzkiej nr 340 - czas pracy 200 godz. i całomiesięczny dyżur za każdy sezon zimowy, zadanie nr 2 - zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg wojewódzkich: nr 342 i nr 340 - czas pracy 200 godz. i całomiesięczny dyżur za każdy sezon zimowy, zadanie nr 3 - zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg wojewódzkich: nr 339 - czas pracy 25 godz. za każdy sezon zimowy, zadanie nr 4 - zwalczanie śliskości i odśnieżanie drogi wojewódzkiej dawna DK 5 - czas pracy 200 godz. i całomiesięczny dyżur za każdy sezon zimowy, zadanie nr 5 - zwalczanie śliskości i odśnieżanie drogi wojewódzkiej dawna DK 5 - czas pracy 200 godz. i całomiesięczny dyżur za każdy sezon zimowy, Uwaga: Podane powyżej czasy pracy są szacunkowe.

» Notice description

Wykonanie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Trzebnickiego w sezonie zimowym 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023 z podziałem na zadania:
zadanie nr 1 - zwalczanie śliskości i odśnieżanie drogi wojewódzkiej nr 340 - czas pracy 200 godz. i całomiesięczny dyżur za każdy sezon zimowy,
zadanie nr 2 - zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg wojewódzkich: nr 342 i nr 340 - czas pracy 200 godz. i całomiesięczny dyżur za każdy sezon zimowy,
zadanie nr 3 - zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg wojewódzkich: nr 339 - czas pracy 25 godz. za każdy sezon zimowy,
zadanie nr 4 - zwalczanie śliskości i odśnieżanie drogi wojewódzkiej dawna DK 5 - czas pracy 200 godz. i całomiesięczny dyżur za każdy sezon zimowy,
zadanie nr 5 - zwalczanie śliskości i odśnieżanie drogi wojewódzkiej dawna DK 5 - czas pracy 200 godz. i całomiesięczny dyżur za każdy sezon zimowy,

Uwaga:
Podane powyżej czasy pracy są szacunkowe.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakresu ilościowego i z tego tytułu nie przysługują Wykonawcy wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia, w tym z tytułu wynagrodzenia lub odszkodowania.

3.2.Wykaz dróg objętych zimowym utrzymaniem dla poszczególnych zadań: jak w SIWZ.
3.3. Zamówienie obejmuje:
- odśnieżanie jezdni przy użyciu własnego sprzętu (z wyjątkiem zad. nr 1- sprzęt w postaci piaskarko –solarki o pojemności skrzyni 6m3 i pługa średniego z dociskiem hydraulicznym stanowi własność DSDiK w użyczeniu dla ZDP w Trzebnicy),
- posypywanie materiałami szorstkimi występującej śliskości zimowej, gołoledzi i lodowicy zgodnie z Załącznikiem nr 3 do porozumienia nr DSDiK/15/2020 z dnia 26.05.2020 r.(w załączeniu), oraz w miejscach ustalonych wg zgłoszenia Dyspozytury i Inspektora DSDiK Wrocław.
1) Utrzymanie dróg ma być zgodne z odpowiadającymi standardami oraz załączoną mapą, które stanowią załącznik do umowy.
2) Wykonawca będzie zgłaszał każdy wyjazd sprzętu na podany numer telefonu dyżurnemu ZDP. W komunikacie będzie zobowiązany podać imię i nazwisko, nr rejestracyjny sprzętu oraz czas rozpoczęcia i zakończenia posypywania na drodze na wygranym zadaniu.
3) Wyjazd sprzętu odbywać się będzie na zlecenie dyżurnego ZDP i monitorowany będzie GPS. Ponadto wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia wykazu pracy sprzętu, w którym podany będzie numer rejestracyjny samochodu, trasa, ilość godzin i stan pogody oraz inne istotne informacje, np. które drogi są zawiewane, gdzie wystąpiła gołoledź itp. Zamieszczone w wykazie godziny pracy sprzętu na dane zadanie winny być potwierdzone kartami drogowymi. Dokumenty te, po zatwierdzeniu przez pracownika ZDP, stanowić będą podstawę rozliczenia wykonawcy z przedmiotu zamówienia i wystawienia faktury.
4) Czas posypywania lub odśnieżania liczony będzie od momentu wjazdu na drogę na wygranym zadaniu aż do zakończenia na ostatnim odcinku drogi na wygranym zadaniu. Z naliczonego czasu zostanie odjęty czas przejazdu i ponownego załadunku materiału.
5) Po podpisaniu umowy na ZUD w ciągu 7 dni wykonawca podstawi jednostkę sprzętową w celu stwierdzenia 100 % gotowości sprzętu do świadczenia usług.
6) Na całość zadania materiał zapewnia Zamawiający.
7) Wykonawca wskaże miejsce składowania materiału do ZUD - nie dalej niż 35 km od granic administracyjnych Trzebnicy.
8) Materiał przekazywany będzie protokolarnie.
9) Wykonawca poda w ofercie cenę pracy sprzętu za 1 godz. i za miesiąc kalendarzowy pełnienia dyżuru.
10) W cenę pracy sprzętu i za miesiąc kalendarzowy pełnienia dyżuru wliczone są wszystkie koszty jakie ponosi Wykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy, w tym załadunku materiału.
11) Przez pojęcie „miesiąca kalendarzowego pełnienia dyżuru” rozumie się pozostawanie w gotowości do świadczenia usługi w wymiarze 24 godzin na dobę w każdym dniu miesiąca w bazie Wykonawcy.
12) W przypadku nie wywiązania się lub nienależytego wywiązywania się z prac objętych zamówieniem wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za szkody i krzywdy poniesione przez użytkowników dróg.Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

06.11.2020 | 09:30


» Location

Łączna 1 c
Trzebnica 55-100
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Other utilities and environmental services

» Buyer data

Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy
Łączna 1 c
Trzebnica 55-100
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in