Przebudowa drogi powiatowej nr 2528L Kazimierz Dolny - Dobre - Wilków w zakresie robót brukarskich na odcinku od km 0+000 - 0+630 ( km roboczy) m. Wilków

» Notice description

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2528L Kazimierz Dolny - Dobre - Wilków w zakresie robót brukarskich na odcinku od km 0+000 - 0+630 ( km roboczy) m. Wilków”

1. Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres robót:
a) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,
b) roboty ziemne,
c) elementy ulic,
d) chodniki i zjazdy,
e) roboty wykończeniowe,
f) oznakowanie pionowe i poziome,
g) inne roboty (inwentaryzacja powykonawcza)

2. Szczegółowe ilości i zakres poszczególnych pozycji robót do wykonania, określa, przedmiar robót
i kosztorys ofertowy wymagany wraz z ofertą, stanowiący załącznik do SIWZ.
3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia zwaną w
dalszej treści „SIWZ”, danymi technicznymi, Szczegółową Specyfikacją Techniczną, zwanych dalej SST, z
obowiązującymi przepisami i normami.
Główny kod CPV: 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników.
4. Wymagany minimalny okres gwarancji – min. 24 miesiące, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. Wykonawca może zaproponować dłuższy okres, maksymalnie przedłużając okres minimalny o dodatkowe 12 miesięcy, co będzie uwzględnione podczas oceny i badania ofert na zasadach określonych w rozdziale KRYTERIA OCENY OFERT (sekcja 14 SIWZ) .Wykonawca składając ofertę, akceptuje oświadczenie gwarancyjne, stanowiące załącznik do umowy (załącznik Nr,6) w którym określono zakres gwarancji i uprawnienia zamawiającego oraz obowiązki gwaranta.
Okres udzielonej gwarancji zależy od Wykonawcy i stanowi jedno z kryterium oceny ofert.
Deklarowany okres gwarancji obejmuje wszelkie roboty, materiały i urządzenia użyte do realizacji zamówienia niezależnie od okresu udzielanego przez producenta.
Udzielając gwarancji wykonawca zapewnia bezpłatne czynności przeglądów gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na cały przedmiot zamówienia, więc powinien ten koszty uwzględnić w wynagrodzeniu. Przeglądy będą odbywały się minimum raz w roku, chyba, że gwarancja producenta danego materiału wymaga częstszych przeglądów gwarancyjnych.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

15.10.2020 | 10:00


» Location

ul. Młodzieżowa 6
Poniatowa 24-320
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej
ul. Młodzieżowa 6
Poniatowa 24-320
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in