Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wierzbiczany dz. 105/14, 105/26, 105/4, gm. Gniezno

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia ulicznego w m. Wierzbiczany. W celu realizacji zadania należy wykonać:
1. budowę szafki oświetleniowej;
2. budowę słupów oświetleniowych.
W celu zasilenia projektowanych słupów oświetleniowych, z projektowanego złącza kablowo – pomiarowego typu ZK2-2P nr VI/3/1/1 (wg odrębnego opracowania wtp 42962/2016/OD5/ZR6) umieszczonego w działce nr 105/21 należy wyprowadzić kabel typu YAKY 4x35mm2, ktory następnie zakończyć w projektowanej szafce oświetleniowej zlokalizowanej obok złącza (w pasie drogowym dz. 105/14). Projektuje się dwa obwody oświetleniowe o łącznej długości 399(462)m. Kable układać w drogach gminnych według trasy podanej na planie E2. Wykopy mechaniczne poprzedzić próbnymi wykopami ręcznymi. W miejscach zbliżenia do infrastruktury podziemnej prowadzić wykop ręczny. Kabel w miejscu skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym wykonać w rurze ochronnej DVK Φ75. Przed przystąpieniem do prac zapoznać się z uwagamizawartymi w uzgodnieniach.
Projektowana linia kablowa będzie zasilana z istniejącej stacji transformatorowej 15/04 kV nr 06-1488 „Wierzbiczany D”, z mocą transformatora 250 kVA. Trasa kabla oraz miejsca lokalizacji projektowanych słupow pokazano rysunku E2.
UWAGA
W związku z wykonaniem ułożenia linii kablowej i fundamentów pod lampy na etapie budowy nawierzchni z kostki brukowej, zakres zamówienia opisany w projekcie technicznym należy skorygować o już wykonane pozycje. Pomocny w tym celu jest przedmiar robót wykonany po zakończeniu realizacji etapy pierwszego stanowiący załącznik do postepowania.
Układ pomiarowy do pomiaru energii elektrycznej zużytej przez projektowane oświetlenie drogowe zostanie umieszczony w projektowanej szafce oświetleniowej SO zlokalizowanej w działce drogowej nr 120/4 przy dz. 120/3. Obudowa szafki oświetleniowej typu OTT 320 wykonana jest z tworzywa sztucznego. Szafka wyposażona jest w zabezpieczenie przedlicznikowe, tablicę licznikową układ sterujący oraz zegar astronomiczny firmy Automatex typu PSO-02PD. Zamknięcie części szafki należącej do energetyki (wg rys. E4, E5) wykonać klamką obrotowo – uchylną z osłonom zamka z możliwością zamontowania wkładek jednostronnych typu Master Key. Wkładka typu Master Key zostanie dostarczona przez ENEA Operator sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Gniezno. Układ pomiarowy do pomiaru energii za oświetlenie znajduje się w proj. szafce oświetleniowej SO.
Jako ochronę podstawową tj. przed dotykiem bezpośrednim zrealizowano poprzez izolowanie części czynnych.

Jako ochronę dodatkową tj. przed dotykiem pośrednim zrealizowano poprzez samoczynne wyłączenie zasilania. W tym celu zaprojektowano bezpieczniki oraz wyłączniki nadmiarowo-prądowe.
Ponadto wszystkie konstrukcje wsporcze, osprzęt elektryczny, metalowe obudowy aparatów, które mogą być pod napięcie wskutek uszkodzenia izolacji powinny być podłączone przewodami ochronnymi do uziemionego zacisku ochronnego oraz przewodu neutralnego. Innym sposobem ochrony przeciwporażeniowej jest zastosowanie aparatów posiadających II klasę ochronności.
Zaprojektowano słupy oświetleniowe drogowe stalowe, ośmiokątne firmy ELMONTER. Zastosowano słupy typu BETA 6/1/1 o wysokości słupa z wysięgnikiem równej 6 m, jednym ramieniu i wysięgnikiem o długości 1m

Słupy są wyposażone w tabliczki bezpiecznikowe TB, w których należy wyposażyć w zaciski przyłączeniowe oraz wkładki topikowe Bi 6A. Oprawy oświetleniowe zasilić od tabliczki bezpiecznikowej TB za pomocą przewodu kabelkowego YDYp 3x2,5mm2 o długości 7m . Ponadto, uziemić ostatni słup na końcu głównej linii oraz na końcu każdego odgałęzienia. W przypadku nie osiągnięcia wymaganych wartości należy wbić uziemiacze pionowe. Ponadto, uziemić ostatni słup na końcu głównej linii oraz na końcu każdego odgałęzienia. Słupy oświetleniowe powinny być posadowione na fundamentach betonowych F-100.
Na słupie zamontować ledową oprawę firmy Lena Lighting typu Corona Street 52W. Mocowanie oprawy na uchwycie montażowym o średnicy Φ60 kloszem do dołu lub na wysięgniku. Uchwyt montażowy zakładany na wierzchołek słupa. Oprawa uliczna przeznaczona jest do instalacji na zewnątrz. Idealnie sprawdza się przede wszystkim w oświetlaniu chodników, ciągów pieszych, ścieżek rowerowych. Charakteryzuje się znacznymi oszczędnościami energii elektrycznej ze względu na źródło światła w technologii LED. Szczelność komory optycznej i komory osprzętu wynosi IP66. Oznacza to, że jest ona odporna na deszcz, pył i strugi wody, natomiast stopień odporności udarowej jest na poziomie IK08, co czyni ją wandaloodporną. Oprawa Corona Street posiada regulację kąta nachylenia, co pozwala uzyskać optymalną wydajność fotometryczną. Taka elastyczność zapewnia odpowiednie dopasowanie rozsyłu fotometrycznego do rzeczywistych potrzeb oświetleniowych konkretnej powierzchni. Lampa pracuje przy napięciu znamionowym 230 V. Dopuszczalne jest zastosowanie opraw innego producenta, jeśli parametry nowych opraw będą odpowiadać tym, które dobrano w projekcie. Szczegóły wg karty katalogowej.
Uwagi końcowe
1) zakres prac objęty niniejszym projektem należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami
2) przed przystąpieniem do prac należy zapoznać się szczegółowo z uwagami podanymi na rysunkach oraz z uwagami zawartymi w poszczególnych uzgodnieniach
3) pracę na czynnych urządzeniach energetycznych wykonać pod nadzorem i po dopuszczeniu przez upoważnionego pracownika Energetyki Zawodowej
4) skrzyżowania i zbliżenia do istniejących urządzeń podziemnych wykonać pod nadzorem wyznaczonych osób, do których należą dane urządzenia
5) po zakończeniu prac należy przywrócić początkowy stan nawierzchni
6) jakiekolwiek zmiany trasy linii, względnie zmiany rozwiązań technicznych należy uzgodnić z projektantem
7) wyznaczenie trasy linii oraz inwentaryzację powykonawczą powinien wykonać uprawniony geodeta
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zakres robót) oraz warunki ich realizacji zawiera dokumentacja załączona do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a w szczególności:
a) dokumentacja projektowa,
b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
c) przedmiar robót.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

15.10.2020 | 08:00


» Location

Al. Reymonta 42624
Gniezno 62-200
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Gmina Gniezno
Al. Reymonta 42624
Gniezno 62-200
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in