Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu Gminy Dąbrowa w IV kwartale 2020 r.

» Notice description

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
2.1. zbiórkę i zagospodarowanie odpadów komunalnych z podziałem na:
a) odbiór u źródła - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - realizowane w ramach ceny jednostkowej określonej w ofercie jako: C1,
b) odbiór u źródła - szkło - realizowane w ramach ceny jednostkowej określonej w ofercie jako: C2,
c) odbiór u źródła – tworzywa sztuczne, metale i odpady opakowaniowe wielomateriałowe - realizowane w ramach ceny jednostkowej określonej w ofercie jako: C3,
d) odbiór u źródła - papier - realizowane w ramach ceny jednostkowej określonej w ofercie jako: C4,
e) odbiór u źródła - bioodpady - realizowane w ramach ceny jednostkowej określonej w ofercie jako: C5,
f) odbiór u źródła – meble i inne odpady wielkogabarytowe + opony - realizowane w ramach ceny jednostkowej określonej w ofercie jako: C6,
g) odbiór u źródła – odpady budowlane i rozbiórkowe - realizowane w ramach ceny jednostkowej określonej w ofercie jako: C7,
h) odbiór w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) - szkło - realizowane w ramach ceny jednostkowej określonej w ofercie jako: C8,
i) odbiór w PSZOK - tworzywa sztuczne, metale i odpady opakowaniowe wielomateriałowe - realizowane w ramach ceny jednostkowej określonej w ofercie jako: C9,
j) odbiór w PSZOK - papier- realizowane w ramach ceny jednostkowej określonej w ofercie jako: C10,
k) odbiór w PSZOK - bioodpady- realizowane w ramach ceny jednostkowej określonej w ofercie jako: C11,
l) odbiór w PSZOK - odpady niebezpieczne- realizowane w ramach ceny jednostkowej określonej w ofercie jako: C12,
m) odbiór w PSZOK - przeterminowane leki i chemikalia- realizowane w ramach ceny jednostkowej określonej w ofercie jako: C13,
n) odbiór w PSZOK - odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek - realizowane w ramach ceny jednostkowej określonej w ofercie jako: C14,
o) odbiór w PSZOK - zużyte baterie i akumulatory- realizowane w ramach ceny jednostkowej określonej w ofercie jako: C15,
p) odbiór w PSZOK - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (dot. również odpadu niebezpiecznego)- realizowane w ramach ceny jednostkowej określonej w ofercie jako: C16,
q) odbiór w PSZOK - meble i inne odpady wielkogabarytowe- realizowane w ramach ceny jednostkowej określonej w ofercie jako: C17,
r) odbiór w PSZOK - zużyte opony- realizowane w ramach ceny jednostkowej określonej w ofercie jako: C18,
s) odbiór w PSZOK - odpady budowlane i rozbiórkowe - realizowane w ramach ceny jednostkowej określonej w ofercie jako: C19,
t) odbiór w PSZOK - odpady tekstyliów i odzieży - realizowane w ramach ceny jednostkowej określonej w ofercie jako: C20.
2.2. Wyposażenie nieruchomości w pojemniki, worki plastikowe, kontenery i worki big-bag – realizowane w ramach wynagrodzenia określonego w ofercie jako C1,
2.3. Wyposażenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w pojemniki i kontenery– realizowane w ramach wynagrodzenia określonego w ofercie jako C1;
2.4. Dodatkowe zadania określone w warunkach umowy – realizowane w ramach wynagrodzenia określonego w ofercie jako C1.
3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, został określony w istotnych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik nr 1 do specyfikacji i stanowią jej integralną część.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.10.2020 | 11:00


» Location

ul. ks. prof. J. Sztonyka 56
Dąbrowa 49-120
Województwo: opolskie
Polska


» Category assortment

  • Waste management

» Buyer data

Gmina Dąbrowa
ul. ks. prof. J. Sztonyka 56
Dąbrowa 49-120
Województwo: opolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in