Zakup szaf do przechowywania dokumentacji o klauzulach „poufne” i „ściśle tajne” oraz szaf do przechowywania broni

» Notice description

1. Przedmiotem Zamówienia jest dostawa Szaf, z podziałem na części, obejmująca następujące świadczenia:
1) dostarczenie szafy (w zależności od części, na którą będzie zawierana Umowa):
a) szafa do przechowywania broni palnej – 16 szt.,
b) szafa z zamknięciem kluczowym do przechowywania dokumentacji niejawnej o klauzuli „POUFNE” – 39 szt.,
c) szafa z zamknięciem na zamek szyfrowy do przechowywania dokumentacji niejawnej o klauzuli „POUFNE” – 5 szt.,
d) szafa z zamknięciem na zamek szyfrowy do przechowywania dokumentacji niejawnej o klauzuli „ŚCIŚLE TAJNE” – 12 szt.
do siedziby Zamawiającego oraz do lokalizacji Zamawiającego na terenie Polski zgodnie z rozdzielnikiem ilościowym, stanowiącym Załącznik Nr 2 do Wzoru Umowy (odpowiednio dla części na którą zawierana jest Umowa);
2) przemieszczenie, a także ustawienie szafy we wskazanych pomieszczeniach/miejscach w miejscu dostawy. Przed dokonaniem dostawy Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami dostawy, tj. warunkami umożliwiającymi wjazd samochodu dostawczego pod rampę rozładowczą w każdym z punktów dostawy.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych:
1) Część I – obejmującą Szafy określone w ust. 1 pkt 1) lit. a) zgodnie z opisem przedmiotu Umowy stanowiącym załącznik nr 1 do Wzoru Umowy, stanowiący Załącznik G do SIWZ.
2) Część II – obejmującą Szafy określone w ust. 1 pkt 1) lit. b) zgodnie z opisem przedmiotu Umowy stanowiącym załącznik nr 1 do Wzoru Umowy, stanowiący Załącznik G do SIWZ.
3) Część III – obejmującą Szafy określone w ust. 1 pkt 1) lit. c) zgodnie z opisem przedmiotu Umowy stanowiącym załącznik nr 1 do Wzoru Umowy, stanowiący Załącznik G do SIWZ.
4) Część IV – obejmującą Szafy określone w ust. 1 pkt 1) lit. d) zgodnie z opisem przedmiotu Umowy stanowiącym załącznik nr 1 do Wzoru Umowy, stanowiący Załącznik G do SIWZ.
3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia:
1) jest fabrycznie nowy, kompletny, nieużywany, nieprefabrykowany i nieregenerowany, nienaprawiany i spełnia warunki techniczne określone w Załączniku Nr 1 do Wzoru Umowy, stanowiący Załącznik G do SIWZ,
2) nie wykazuje jakichkolwiek wad fizycznych, prawnych, jak i ograniczających możliwość jego prawidłowego użytkowania,
3) został dopuszczony do obrotu gospodarczego na terytorium Rzeczpospolitej Polski,
4) posiada deklarację producenta o zgodności z Polskimi Normami lub innymi przepisami dotyczącymi wymogów, które obowiązują w zakresie dopuszczenia wyrobu do obrotu rynkowego.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, dla każdej z części i sposobu jego realizacji zawiera Wzór Umowy, stanowiący Załącznik G do SIWZ.
5. Nazwa i kod CPV odpowiadające przedmiotowi zamówienia:
1) 44421300-0 – Sejfy,
2) 39132100-7 – Szafy na akta.
6. W przypadku odniesienia się przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych aprobat, ocen technicznych, specyfikacji technicznych, systemów referencji i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1 i 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza, aby oferowane rozwiązanie spełniało inne normy, pod warunkiem zapewnienia spełnienia wszystkich cech, parametrów, wydajności i funkcjonalności, które zostały określone w SIWZ oraz zgodności wykonania przedmiotu zamówienia z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
7. Wykonawca realizując Umowę będzie działał zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), zwanym dalej „RODO”, oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą. Klauzule informacyjne z art. 13 RODO zawiera Załączn

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.10.2020 | 12:00


» Location

00-916 Warszawa


» Category assortment

  • Furniture

» Buyer data

Ministerstwo Finansów
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in