„Modernizacja oferty kształcenia w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie. Doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w ramach modyfikacji/dostosowania treści programowych w wybranych zawodach (Model lII)- pracownie szkolne” Numer konkursu RPWM.02.04.01 -28-0015/19 W ramach Osi priorytetowej: RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki Działania RPWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego Poddziałania: RPWM.02.04.01 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego-projekty konkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.Postępowanie V

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie pracowni szkolnych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na poszczególne części zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do wszystkich części zamówienia (2)
4. Zamówienie zostało podzielone na niżej wymienione części:
CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA- WYPOSAŻENIE WETERYNARII- FANTOM LUB SYMULATOR DO WYKONYWANIA ZABIEGU INSEMINACJI
CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA- WYPOSAŻENIE WETERYNARII- MODEL KROWY DO DOJENIA
5. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ pod warunkiem, że zagwarantują one realizację dostaw i zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od wskazanych w załączniku nr do SIWZ oraz będą zgodne pod względem:
1) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych),
2) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),
3) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),
4) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, charakterystyki liniowe, konstrukcje itp),
5) parametrów bezpieczeństwa użytkowania,
6) standardów emisyjnych,
7) izolacyjności cieplnej.

6. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamówienia materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego oraz zwrócić się z zapytaniem czy Zamawiający uzna zaproponowane rozwiązania za równoważne. Minimalne parametry techniczne stanowiące minimalne parametry równoważności zostały przedstawione w załączniku nr 1 do SIWZ-SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

7. Zamówienie obejmuje:
1) dostawę sprzętu
2) przeszkolenie w zakresie podstawowej obsługi sprzętu dla 3 osób Zamawiającego

8. Elementy wyposażenia muszą być oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja produktu jak i producenta
UWAGA! Brak podania w załączniku nr 2 do SIWZ – Nazwy oferowanego sprzętu (producent, model), pozwalający na jego jednoznaczną i niebudzącą wątpliwości identyfikację spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy PZP.

9. Kategoria przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV):

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA- WYPOSAŻENIE WETERYNARII- FANTOM LUB SYMULATOR DO WYKONYWANIA ZABIEGU INSEMINACJI
39162100-6 Pomoce dydaktyczne
39162000 -5 Pomoce naukowe
34152000-7 Symulatory szkoleniowe

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA- WYPOSAŻENIE WETERYNARII- MODEL KROWY DO DOJENIA
39162100-6 Pomoce dydaktyczne
39162000 -5 Pomoce naukowe
34152000-7 Symulatory szkoleniowe

10. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
11. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców (Załącznik nr 2 SIWZ).
12. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
13. W przypadku udziału w postępowaniu wykonawców występujących wspólnie, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
14. Okoliczności uzasadniające wykluczenie z postępowania w oparciu o przepisy art. 24 ust. 1 pkt. 12 -23 ustawy PZP zachodzące choćby względem pojedynczego wykonawcy dyskwalifikują całą grupę wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

15.10.2020 | 10:00


» Location

Karolewo 12
Kętrzyn 11-400
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Category assortment

  • Educational materials and equipment

» Buyer data

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie
Karolewo 12
Kętrzyn 11-400
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in