,,Zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Wojskiej - Gmina Rawa Mazowiecka”.

» Notice description

1. Rodzaj zamówienia: dostawa
2. Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Wojskiej - Gmina Rawa Mazowiecka”. Wymagania ogólne:
a) Samochód powinien spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych.
b) Samochód powinien spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania,
c) Samochód powinien spełniać wymagania rozporządzenia ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej,
d) Pojazd musi posiadać świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski wydane na postawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochrony zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania,
e) Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji typu lub świadectwo zgodności WE zgodnie z odrębnymi przepisami krajowymi odnoszącymi się do prawa o ruchu drogowym,
f) W przypadku gdy przekroczone zostały warunki zabudowy określone przez producenta podwozia, wymagane jest świadectwo homologacji typu pojazdu kompletnego oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy,
g) Samochód powinien spełniać minimalne „Wymagania techniczno-użytkowe dla wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzanych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej”,
h) Samochód powinien posiadać świadectwo dopuszczenia wyrobu do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydany przez polską jednostkę certyfikującą. Świadectwo winno być ważne na dzień odbioru samochodu,
i) Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi zgodnie z zarządzeniem nr 3 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2019 r., poz. 5). Oznaczenie operacyjne podane zostanie podczas realizacji zamówienia,
j) Dopuszczalna masa całkowita pojazdu 3500kg,
k) Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji podwozia nie starszy niż 2020 r.
l) Pojazd musi spełniać wymagania dla klasy lekkiej (wg PN-EN 1846-1),
m) Zbiornik wodny kompozytowy o pojemności min. 250l, wyposażony w właz rewizyjny, przyłącza, system przelewowy oraz wskazanie poziomu wody. Nasada W52 do tankowania zbiornika zamontowana na prawej ścianie zabudowy. Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 30l wbudowany w zbiornik wodny, wyposażony w przyłącza oraz wskazanie poziomu środka,
n) Napęd 4x2, z blokadą mechanizmu różnicowego mostu napędowego,
o) Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, zapewniająca dostęp do silnika bez konieczności jej podnoszenia czterodrzwiowa, jednomodułowa, zapewniająca dostęp do silnika bez konieczności jej podnoszenia, kabina Przystosowana do przewozu 6 osób w układzie foteli 1+1+4,
p) Samochód musi stanowić wyłączną własność Wykonawcy i być wolny od praw i roszczeń osób trzecich, a także musi posiadać stosowne dokumenty (certyfikat, atest bezpieczeństwa lub deklarację zgodności producenta potwierdzającą spełnianie wymogów, karty katalogowe producenta zawierające wszystkie parametry techniczno - eksploatacyjne, itp.).
3. Szczegółowy opis wymagań technicznych przedmiotu zamówienia (dostawy lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Wojskiej - Gmina Rawa Mazowiecka) określony został w minimalnym opisie wymagań technicznych - Zał. nr 6 do SIWZ.
4. Informacje dot. pozostałych warunków:
1) Gwarancja i rękojmia:
a) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi zgodnie ze złożoną ofertą. Okres gwarancji i rękojmi jest jednym z kryteriów oceny ofert.
Ponadto Zamawiający wymaga, aby okres rękojmi za wady był równy okresowi gwarancji jakości.
b) Przewiduje się okres gwarancji na przedmiot zamówienia nie krótszy niż 24 miesiące.
c) Do oceny w poza cenowych kryteriach oceny ofert brany będzie okres gwarancji i rękojmi w zakresie 24, 36 i 48 miesięcy.
d) Oferty Wykonawców, którzy zaproponują termin gwarancji krótszy niż 24 miesiące zostaną odrzucone.
e) Jeżeli Wykonawca w Formularzu Ofertowym nie wskaże proponowanego okresu rękojmi i gwarancji, Zamawiający uzna, że Wykonawca proponuje najkrótszy okres gwarancji i rękojmi, czyli 24 miesiące.
2) W przypadku gdy Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę należy traktować, iż jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający wskazaniu takiemu dodaje wyrazy „lub równoważny”.
3) Jeżeli opis przedmiotu zamówienia wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów, urządzeń, produktów znaki towarowe lub pochodzenie, w tym w szczególności podana byłaby nazwa własna materiału, urządzenia, produktu numer katalogowy lub producent, należy to traktować, jako rozwiązanie przykładowe określające standardy, wygląd i wymagania techniczne, a Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza materiały, urządzenia, produkty równoważne. Wszelkie materiały, urządzenia, pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały, urządzenia i produkty, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Rozwiązania (materiały, urządzenia) równoważne to takie, które przedstawiają przedmiot zamówienia o cechach technicznych, jakościowych lub funkcjonalnych odpowiadających cechom technicznym, jakościowym lub funkcjonalnym wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.
Wykonawca może złożyć ofertę z rozwiązaniem równoważnym, która przedstawia przedmiot zamówienia o cechach odpowiadających cechom lub lepszych od cech wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym (np. może oferować wykonanie zamówienia z zastosowaniem materiałów/towarów o parametrach lepszych niż wskazane przez Zamawiającego w opisie rozwiązania równoważnego). Rozwiązanie równoważne przyjęte przez wykonawcę nie może zmieniać założeń przyjętych przez Zamawiającego, na które Zamawiający nie wyraża zgody na obecnym etapie postępowania.
Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w złożonej ofercie, które rozwiązania są równoważne.
Po stronie Wykonawcy jest udowodnienie, że proponowany materiał, urządzenie, produkt jest równoważny i w jego gestii leży przedstawienie wraz ze złożoną ofertą wszelkich dokumentów, obliczeń, opinii itp. potwierdzających równoważność. Z opisu oraz załączonych dokumentów winno wynikać, iż rozwiązanie nie stanowi zmiany wymagań, określonych przez Zamawiającego.
Nie wykazanie rozwiązań równoważnych oraz nie złożenie dokumentów, o których mowa wyżej, wraz z ofertą, traktowane będzie, jako deklaracja dostarczenia materiałów i urządzeń wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia.
Wszelkie materiały, urządzenia i rozwiązania równoważne, muszą spełniać następujące wymagania i standardy w stosunku do materiału, urządzenia, produktu wskazanego, jako przykładowy, tj. muszą być co najmniej:
- tej samej wytrzymałości,
- tej samej trwałości,
- o tym samym poziomie estetyki urządzenia,
- o parametrach technicznych materiałów i urządzeń, jeśli zostały określone w dokumentacji przetargowej,
ponadto muszą być:
- spełniać te same funkcje,
- spełniać wymagania bezpieczeństwa konstrukcji, bhp i p.poż,
- posiadać stosowne dokumenty dopuszczające do stosowania, atesty i aprobaty techniczne.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.10.2020 | 10:00


» Location

Al. Konstytucji 3 Maja 32
Rawa Mazowiecka 96-200
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Vehicles, trailers, boats and planes

» Buyer data

Gmina Rawa Mazowiecka
Al. Konstytucji 3 Maja 32
Rawa Mazowiecka 96-200
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from Means of transport category published on OnePlace in last 10 days.